lördag 22 oktober 2016

Framåt!

Jag gnetar vidare med Växjö stifts framtidsbilder, antagna av stiftsstyrelse, kontraktsprostar och domkapitel. Det gör dem lödiga. Jag kan dock inte bli kvitt den oroande frågan: på vilka punkter har Modéus II fått revidera sådant han tänkte innan processen drog igång. Det vore värdefullt att få veta.
Annars kan man ju få för sig, om man är ohelgad vill säga, att han kör fram folk som säger det han vill ha sagt. Jag har nog lyssnat för mycket på Mikael Wiehe. Eller Bob Dylan?

Rustade medarbetare
I Växjö stift ...
... är det ideella medarbetarskapet en självklar del av församlingslivet.

Hur eller hur, så har det alltid varit. Margit Sahlin såg problemet med överutnyttjande av kvinnor, prästfruar av olika slag men kanske främst av söndagsskollärare och ungdomsledare. Hennes fokus var kvinnor och boken hette Man och kvinna i Kristi kyrka (SKDB, Stockholm 1950). För nästan 70 år sedan förmådde Margit ställa kritiska frågor om idealiteten. Det är ett perspektiv som saknas nu, kanske därför att en hel del idealitet har anställts bort. 
Har någon egentligen analyserat processen när en hemmafru med barn började "hjälpa till" i barntimmarna för att på sikt bli församlingsanställd som barnledare och sedan församlingsassistent? Lönearbete, alltså. Vi talar 1970-tal. Är det ett problem att vi oftast inte analyserar självklarheterna?

... är församlingen den viktigaste rekryterande miljön till kyrkligt medarbetarskap.

Anas här en polemik eller kritik av något? 
Att folk kunnat komma på att de trots föga kyrklig barlast likväl ska arbeta i Svenska kyrkan? 
Själv är jag onekligen rekryterad så, jag hade skrivit på för en annan verksamhet men komministern Nils Norrlin frågade om min eventuella prästkallelse och stiftsadjunkten Henrik Svenungsson hakade på. Uppstår då inte ett problem om den rekryterande miljön skulle rekrytera en ung man som likt mig kan ifrågasätta? Då blir den unge mannen inte prästvigd av Modéus II. Är det en kvinna som vill bli diakon gäller detsamma. Detta gick väl för sig när jag var ung. Om detta talas inte. Har vi inte hamnat i en situation som hanteras i Svenska kyrkans bekännelseskrifter, där frågan vad vi ska göra om biskoparna vägrar viga när frösamlingen är den rekryterande miljön ställs. 
Det är därför Missionsprovinsen kom till - och viger präster.
Modéus II skulle ha större problem än jag här.

... utvecklas medarbetare genom fortbildning, fördjupning och själavård.

Är det inte genom gudstjänst, fördjupning, fortbildning och själavård vi utvecklas? Gudstjänsten först och främst. Fördjupning därefter. Fortbildning (men vårterminen 2017 kommer inga kurser att ges i Växjö stift för Stiftskansliet är upptaget...). Själavård ska nämnas även om allt som sker borde vara vård om människan själv, hennes själ. 
Men vad betyder "medarbetare"? 
Är det inte alla kyrkokristna som ska ha denna utvecklingsdos? 
Det borde talas rejält om den som har mycket att stå i och inte är medarbetare i församlingen men medarbetare i Guds rike - sköter sina barn, går till jobbet, skjutsar barn, bryr sig om åldrade föräldrar, tränar ett fotbollslag, umgås med vänner mm mm men ser till att vara i söndagens högmässa och nöjer sig med det. Klokt nog. Detta räcker långt. 
Församling betyder att vi samlas, inte att vi sysselsätts med diverse verksamheter, som blir obligatorier om man har ambitionen att vara en god kristen. 
Skulle vi fråga om det kyrkliga tar för mycket tid från Guds rike? Vilket blir svaret?

Granskningen av framtidsbilderna kan inte ske en söndag, som ni förstår. Men Gud ger kanske ännu en vecka?

Innan gryningen denna lördag fick jag besked /flash närmast/ att kyrkosystemet/Kyrkans Hus i vidare mening har 468 tjänster. Det kommer i sinom tid (idag eller tidigt i morgon) en redovisning på kyrkligdokumentation.nu
Jag tror det krävs ett visst mått av helgelse för att ta del av denna förteckning. I händerna på dem som vill fösa folk ut ur Svenska kyrkan kan förteckningen visa sig vara användbar, det fattar jag. Men i sin helhet gäller om somliga som vill läsa förteckningen att "I kunnen icke nu bära det". Det var till och med svårt för mig!

Denna regnig och kalla lördag ska det höstas, inte inhöstas så mycket som fixas och donas å lantegendomen innan vintern.
75% av barnbarnskaran ställs upp som ett kasernbatteri framför förläggningen för att i den dunkla höstmorgonen få sina order.
Utrustning och skyddsutrustning hämtas ut. Förplägnadsdetaljen förbereder.
Själv inspekterar jag det hela med mina handskar i vänster hand.
Jag nöjer mig med att kasernbatteriet lämnas av till mig.
"God morgon, barnbarn!" ropar jag.
"God morgon, morfar", svarar de.
Någon ska utses till båtförare. Det finns nog två intressenter. Brygga och badflotte ska läggas i skydd, bojen ska upp, båten ska upp, sly ska röjas.
Ska jag på slutet ånyo ställa upp barnbarnen, deras fader eller moder lämna av och jag ha genomgång av övningen samt därefter bevilja permission?
Det är ju ändå lördag.


fredag 21 oktober 2016

Framtiden tillhör vem?

Framtidsfrågor ger mig ingen ro. Jag fortsätter min sakgranskning av stiftets18 framtidsbilder.Under våren 2017 är tanken att det ordnas sju samlingar där frågan vad framtidsbilderna betyder i den egna församlingen ska tas upp. Är det inte ett framtidsperspektiv som saknas genomgående? Jh 16:1-4.

Tänk att få berätta vidare
I Växjö stift ...
... finns mötesplatser där vi upptäcker och växer i kristen tro.

Det är väl bra. Men vad betyder det? 
Rubriken är ju att vi ska tänka på att få berätta vidare. Något skaver. Ska församlingarna vara mötesplatser eller bedriva gatuevangelisation? Är det mötesplatser eller möten människor emellan som blir det viktiga? 
Jag funderar över Lydia - var det platsen eller Lydias nyfikenhet och envishet som var det viktiga? (Apg 16:13-15) Om platserna är viktiga, vad gör vi då med insikten att  vi har allt färre gudstjänster och därmed allt färre kyrkkaffen. Och vad händer i församlingshemmen? De är mötesplatser, men Herre, ack huru!

... stärks vi att dela tro och liv i vardagen.

Detta är också bra, även om jag inte riktigt förstår den fina parollens praktiska gestaltning. Vem stärker? Sannolikt är det den Helige Ande. Kan man skriva in Anden i ett program som antas av stiftsstyrelse, kontraktsprostar och domkapitel?
Är avsikten ett rejält apologetiskt program, dvs konkret undervisning hur tron - inte Gud! - försvaras? Det vore bra. Och då bränner väl frågan om Sanningen till.  Träder tron fram med anspråket att uttrycka vad sant är eller handlar det om något mer modest, som att jag söker sanningen?

... är församlingen en naturlig del av samhälls- och kulturlivet.

Boken heter That was the Church that was (Andrew Brown and Linda Woodhead, Bloomsbury 2016) och är tydligen inte läst. Kanske är den tid förbi när Svenska kyrkan var den kyrka folk inte relaterade till och just därför hade någon relation till. 
Nu har vi fått den a-religiösa människan, den som alls inte kan förstå vad tron handlar om. Jag är inte uppdaterad på World Value Survey men nog finns det en sista fas i sekulariseringen, den som gör människor helt renons inte bara på kristen tro utan främmande för sättet att fråga. Hur ordna konserter för tondöva, liksom.
Måste vi inte ge upp tanken att församlingen skulle vara en naturlig del av samhälls- och kulturlivet och i stället säga att i samhälls- och kulturlivet finns medvetna kristna? Jordens salt. Världens ljus. 

Jag förstår traktan hos dem som medverkat till framtidsbilderna. De vill så väl. Men de vände kikaren åt fel håll och tittade på forntiden. Det vi här ser är en farlig felanalys. När utvecklingen blir en annan, blir de kristna med nödvändighet missmodiga. Om inte, tanken slår mig, församlingen som en naturlig del kommer att ägna sig åt sådant som ger samhällelig uppskattning och gläder den naturliga människan. Så kanske ska vi fråga om det är en betingelse för att få vara en naturlig del att nåden inte besvärar. Vi börjar tala om människans värde och påstår att detta var vad Jesus stod upp för. Så uppfattade Tage Erlander att arbetarrörelsens kristna tänkte. Dagböcker 1969 s 61.
På sitt sätt ska församlingen både vara en naturlig och en onaturlig del av samhälls- och kulturlivet, menar jag. Annars blir det absolut ingenting av något. Onatur är ett annat ord för "nåd".

... är det kyrkliga kulturarvet levande.

Bra, förstås. Men sätter vi ett "inte" i meningen, ser vi att den knappast uttrycker något. Det som inte är uttryck för något, kallas på vanlig svenska "plattityd". 
Hur hålls det kyrkliga kulturarvet levande när gudstjänster inte längre firas i sockenkyrkan? Ormesberga igen! Risken blir att kyrkosystemet göder medelklassens kulturella glädje över gamla pryttlar att beglutta. Att de en gång kom till för att vittna om Kristus, som krucifixet i Pjätteryd från år 1200, tappas bort. Kyrkligt kulturarv lever bara där kyrkolivet lever, dvs gudstjänst firas och eskatologin därmed realiseras. Där fick ni något att bita i.

Nå, det finns mer att skriva om framtidsbilderna, men vi ska inte gå för fort fram.
Jag talade med en präst, father B. Han hade sett ett BBC-program och undrade om jag kunde se BBC i Sverige. Det kunde jag. Glad blev jag inte. Blir ni?
https://www.youtube.com/watch?v=Ia74gDtUmHo

Här har ni en framtid som rapporteras som samtid i Sverige. Kartan ritas om. Det nämns föga om den saken i de aderton punkterna.

torsdag 20 oktober 2016

Tillbaka till framtiden

Det är bara att fortsätta det trägna arbetet att fundera över framtidsbilderna i Växjö stift. Jag hakar på gårdagens Bloggardag om någon inte har sammanhanget klart för sig. Mina små kommentarar är kursiverade. Referensen är
https://www.svenskakyrkan.se/vaxjostift/mala-framtidsbilder

Gudstjänst att längta till
I Växjö stift ...
... firar vi gudstjänster som berör, engagerar och utmanar.

Är gudstjänst högmässa eller något annat?
Jag läser om nattvarden. Vi samlas för att minnas den sista måltiden och det är en högtid och vi kallar den för nattvard, inhämtar jag på Svenska kyrkans hemsida. 

Denna reformerta nattvardssyn framställs som Svenska kyrkans. "I nattvarden tror vi att vi blir indragna i Jesu död och uppståndelse" Jesus jämförde brödet och vinet med sig själv. Gud är närvarande. "Alla döpta är välkomna att delta i nattvarden. Om du inte är döpt, är du välkommen ändå. Men fundera gärna över om du vill bli döpt."
Jag vill för egen del inte fira gudstjänst ihop med dem som kommer fram för att ta emot bröd och vin. Mässan är mer än så. Det engagemang jag får från Svenska kyrkans hemsida utmanar mig att inte vara med. Det är alls inte svenskkyrkligt, inte evangeliskt och på intet sätt katolskt. Konfirmationsprästen lärde annat!

Nu är problemet kanske inte så stort att gudstjänsten inte engagerar. Hur många kyrkor i Växjö stift har inte längre söndaglig gudstjänst? Ormesberga t ex. Så vad med gudstjänstfirande som berör, engagerar och utmanar dem som är utelåsta? Saker Herrens Heliga Nattvard, alltså.

... finns gudstjänstgemenskaper där alla känner sig välkomna.

Alla välkomna? Pensionerade präster, och inte bara de, funderar mycket över var de kan få komma till en anständig svenskkyrklig högmässa och prognosticerar att om några år, går det inte längre. Då kan de inte köra bil. 
Den nya insikten om kyrkfrämlingskap också hos de vigda är ett problem att hantera. 
Men vad är en gudstjänstgemenskap där alla känner sig välkomna - rent konkret? Är det en där gudstjänst firas som i den nuvarande kyrkohandboken?
Det väl inte heller hjälpas att vi måste fråga hur stiftet ska göra för att kv*nn*pr*stm*st*nd*rn*. ska känna sig hemma. 
Blir prästkandidater av det slaget prästvigda i fortsättningen så att de som har denna goda övertygelse får präster av sitt slag? 
Hur tänker Modéus II? Omprövar han nu?

... stärks vårt kristna liv av bön och bibelläsning, förkunnelse och mässa, tystnad och musik.

Det låter något, men nog är det fel att vårt kristna liv stärks av tystnaden. Kväkare är vi inte. Det stärks i tystnaden, men det är något annat. Nu stärks tron också av gemenskapen. Kristet liv är gemenskapsliv. Här hade några viktiga komplikationer tarvats.

Det där med bönen funderar jag över. 
I Östra Småland i går skrev Modéus I en insändare "Klockorna ringer för fred åt Syriens folk". Det handlade om biskopens förtvivlan och upgivenhet, delad med många, och nådde fram till slutsatsen att "när vanmakten är som störst är det viktigt att samlas i bön." Bäst blev när vi skulle stanna upp "i eftertanke, hopp eller bön - allt efter ditt eget perspektiv. Oavsett religiositet, ideologi eller inriktning behöver vi samlas för världens och framtidens skull." Så löd biskopsorden. Bön eller eftertanke eller ett oprecist hopp framstår som utbytbara storheter. Kanske är det så...

Jag är trots allt så mycket kyrkokristen att jag kände alienationen gripa tag i mig. Är inte bönen mer progressiv och grundläggande än så? Ber inte en kristen alltid och inte särskilt när vanmakten är som störst utan minst då - och blir i sin vanmakt beroende av Kyrkans gemensamma bön, den som bär mig när jag inte orkar. Det fromsinta och nattomhöljda från Jönköping är inte riktigt min melodi. Jag är döpt i Bymarkskyrkan (dåförtiden kapell), men kom sedan bort från Jönköping i tid. Så markerar jag distansen till Rydberg.

... står tro och liv i centrum vid dop, konfirmation, vigsel och begravning.

Detta finner jag egendomligt. 
Prognoserna talar om ett markerat minskande antal människor som begär de kyrkliga tjänsterna. Vi ser det i dopstatistiken, konfirmationsstatistiken, statistiken för kyrklig vigsel och att det ska vara kyrklig begravning är inte riktigt självklart. "That was the Church that was", som vi pålästa säger. Det kan betyda att de färre kyrkliga handlingar vi får vara med om, blir tydligare när det handlar om kristen tro och liv. Men det sägs inte i målsättningen. Kanske blir alla handlingar helt enkelt lite mer religiösa och detta i största allmänhet. Den komplikationen hanteras inte heller. 

I skiftet mellan det som vuxit fram och det som utvecklar sig finns ett vägval: Mer Jesus eller mindre. Valet är på sitt sätt inte självklart för en folkkyrka.

Som i går gäller att vi negerar satserna för att se vad de tar spjärn emot. Vad finner vi då? Hur hanterar vi våra nyvunna insikter? Detta kanske är så klokt att vi baxnar - men om inte?

En av döttrarna skickade ett tänkvärt ord.
"When you are dead, you do not know that you are dead. All of the pain is felt by others.
The same thing happens when you are stupid."

Varför skickade hon det citatet till mig och varför skrev äldsta barnbarnet "So very true"?onsdag 19 oktober 2016

Ajöss

John skrev en kommentar som försvann. Jag fattar inte hur. Nyheten han ville förmedla var denna:
http://www.sydsvenskan.se/2016-10-19/domprosten-avgar-med-omedelbar-verkan

Jag förmodar att POSK-arna kommer att ge sitt stöd till min motion att vi borde ta reda på vad de har att säga som lämnat/lämnar.
Här kan man fundera över vad det som kallas förändringsarbete är symtom på och vad det kostar. Men vad är det för kommentar att tala om "vägs ände" när Jesus själv sagt att han är Vägen?

Det finns mycket att säga ajöss till, känns det som.
Men det kanske är som vanligt. Kv*nn*pr*stm*st'nd*rn* har varit stygga och förföljt.
Eller?
Om det inte var så nu, kan vi veta att det varit så tidigare?


Framtidsbilder

18 framtidsbilder har formulerats för Svenska kyrkan i Växjö stift . Dessa framtidsbilder har antagits ac samtliga lednings- och styrningsfunktioner i stiftet. Det betyder att stiftsstyrelsen, domkapitlet, kontraktsprosten och biskopen ställt sig bakom framtidsbilderna.

I livesändning trädde Modéus II i går fram på Facebook och talade om saken. Via stiftets hemsida hittar man bilder och livesändning. Det stora rbetet att få fram dessa bilder har pågått i ett och ett halvt år och arbetet i stiftet "kommer under flera år framöver att relatera till framtidsbilderna". Stiftskansliet kommer att bilda verksamhetsgrupper utifrån de fem olika utvecklingsområdena.

Det finns förstås något svar på frågan varför stiftsfullmäktige då inte fått ställa sig bakom framtidsbilderna. Det är trots allt där de övergripande besluten ska fattas....
Likväl gäller nu att "framtidsbilderna ägs av alla oss i stiftet tillsammans"
https://www.svenskakyrkan.se/vaxjostift/mala-framtidsbilder

Det enkla sättet att för sig själv undersöka om det som sägs är klokt är att negera satserna. Kan man stoppa in ett "inte" i en mening och den fortfarande framstår som klok och insiktsfull, finns det skäl att tro att den är så och utgör ett vägval. Blir det hela dumt då, finns det skäl att tro att satsen/meningen inte riktigt bär.

Jag kanske framstår som kritisk. I så fall beror det på att jag i går - efter Ge-kås i Ullared - läste sista  och nyutkomna bandet av Tage Erlanders Dagböcker, nu för år 1969 (Gidlunds förlag, Hedemora 2016). Gunnar Helén  blir fp-ledare och Erlander förnimmer "en del lustiga formuleringar  ... inte förmår lysa upp den töckniga föreställningsvärld där han nu rör sej". (aa s 72) Tage rädes när "preciseringar undvikes" (aa s 65) Så har jag alltså under femton års tid följt Erlanders dagböcker för att utveckla mitt kritiska tänkande. Inte blir det hela bättre av att jag då och då spelat Mikael Wiehes Trollkarlen med slutsatsen att "de trodde att han trollade, det är det som är hans trick".
Den låten är också en aktualitet, inspirerad av Bob Dylan som den är. Kolla själva.
http://www.mikaelwiehe.se/komment_trollkarlen.htm

Bloggardag får väl med sedvanlig energioch styrkt av Erlander och Wiehe börja gå igenom materialet steg för steg. Bloggämnen saknas inte. Jag kursiverar mina frågor/funderingar.

En kyrka i världen
I Växjö stift ...
... är det diakonala arbetet starkt och uthålligt.
Negera satsen! Syster Ebbas, Elsas, Karins och Täpp-Gunhilds arbete i Kalmar (andra diakonissor  inte att förglömma) var väl sådant? Så vad nytt för framtiden och vad betyder diakonalt arbete. Då var det sjukvårdsdiakoni. Sedan kom de andra, syster Kerstin och syster Kristina men det arbetet har väl också visat sig starkt och uthålligt? Vilket är de nya framtidsinriktade diakonala insatserna? Om detta sägs ingenting. 
Handlar diakonalt arbete om att vara en kyrka i världen eller om att helt enkelt vara kyrka. Erlanders tal om den töckniga föreställningsvärlden kommer jag inte ifrån.

... tar vi ställning i samhällsfrågor lokalt och globalt.
Hur skall detta ske? frågar jag bibliskt med Herrens mor Maria. Det "vi" som uppträder i texten består av allt från vänster till sverigedemokrater. "Vi" brukar inte vara överens. Vilken mening har "vi" om flyktingsituationen och hur den ska hanteras och betalas? Vilken ställning tar "vi" när det handlar om den svenska skolan? Vad säger "vi" om försvaret? Tänker inte stiftet fel nu om vi tänker efter. Det låter bra men blir betydelselöst.

... vårdar vi samhörigheten med den världsvida kyrkan.
Det var klokt sagt. Men kan satsen negeras och fortfarande vara klok så att vägvalet varit verkligt?
Betyder detta t ex att vi ska vara noga med den kommande kyrkohandboken så att den uttrycker katolsk tro och knyter an till de djupa liturgiska rötterna. Man vill gärna veta. 
Nu handlar denna sats om "världen" på ett annat sätt än att vara en kyrka i världen. Enhetsarbetet hör väl också det till att vara just Kyrka?

... möter vi människor med annan tro respektfullt.
Det gillar jag. "Charity begins at home", sa prosten Pehr Edwall. Det finns sådana som står fast vid den tro som var Svenska kyrkan den dag de döptes och nu definieras deras tro, den som var den gemensamma, som 'annan tro'. I vilken mening ska dessa nu och för framtiden mötas respektfullt? Vad betyder ordet konkret - att andras tro ska genomtänkas/genomskådas en gång till eller att den ska mötas okritiskt, utan ifrågasättande. Det går inte riktigt att förstå.

I kunnen icke bära mer nu.
Fundera över framtidsbilderna. Jag kan skriva mer om dem under veckan. Men inte på söndag. Det vill inte Strukturutskottet.

Jo en sak till, möter ni en kontraktsprost i Växjö stift kanske ni ska be om preciseringar. Kontraktsprostarna har ju ställt sig bakom framtidsbilderna. Hic robur et securitas. Man kanske till och med skulle ringa upp någon och efterhöra de djupare insikterna. Ljus över töcknig föreställningsvärld, det är det vi vilja!
På vilket sätt uttrycker de framtidsbilder som är resultetat av ett stort arbete sedan "tusentals personer delat sin längtan om morgondagens kyrka" något annat och mera än självklarheter, plattityder?
På vilket sätt innebär de en omprövning av sådant som Modéus II tänkt tidigare?

Själv spelar jag Wiehe.
http://tidido.com/a35184373698416/al55d6b8a313b521ef2273eaab/t55d6b8a513b521ef2273eab9

tisdag 18 oktober 2016

Ullared

Jag ska till GeKå:s i Ullared i dag.
Ni märker att jag klivit över till konnässörerna. Inte bara "Ullared" utan "GeKÅ:s", då är man i innegänget.

Det blir till att konkurrera med bussresorna, som kommer tisdagar. Det gör mig inget. Jag ska ju vandra runt och meditera över alla jag möter på temat: "Här är de människor som Jesus har dött för." Ibland tar jag ett annat tema: "Här är Svenska kyrkans folk. Ett tag till."
Kanske köper jag lite extra utrustning för att vara beredd på den kris som anas vara i faggorna. Jag minns repliken från i juli: "Med Hillary blir det krig och med Trump kan det bli krig."
Å andra sidan ska jag väl inte hålla mig med så stora förråd att jag ska iväg och hämta dem, för Frälsaren antyder att det vid en viktig vändpunkt i historien inte hinns med.

Jag läser Matteusevangeliets 24:e kapitel.
Jag tror inte den bibelläsning som söker poesi. Jag läser som vanligt för att jag vill veta. Jag begriper mig inte på präster som hör krigsrykten och då kommer på att de ska ringa i kyrkklockorna, men där syftet är oklart. De ska i varje fall inte predika eller samla folket till bön. Det ska ringas. Blott så. Stridslarmet från Mosul och Aleppo förstärks i det svenska lokala, eller? Har ni hört klangen när hylsorna kastas ut när en rejäl kulspruta spottar?
Det kunde kanske finnas skäl att fundera över om det som övergår världen är födslovåndorna för det som ska födas fram. Det kan finns skäl att fråga sig själv om den uppgivenhet många av oss känner inför det kyrkliga, handlar om kärleken som kallnar. Det kommer den att göra hos de flesta.
Jag ska inte påminna om hur viktigt det då är att befinns sig i minoritet.

Budskapet om riket ska förkunnas i hela världen, säger Frälsaren. Så har det blivit. Bokstavligen, inte poetiskt. Nå, Ett vittnesbörd för alla folk var betingelsen. Sedan skall slutet komma.

Jag hörde utrikesministern tala. Sedan jag belade att hon ljög om biskopsvalet i Göteborg för många år sedan (när Bengt Holmberg valdes, men det minns ni kanske inte) har hon tappat anseende hos mig. Nu hörde jag henne undvika att beskriva vad markstrider, dvs strid i bebyggelse, betyder i en stad med 1,5 miljoner människor. Allt som uttrycks i mindre kategorier än oförfalskad FASA blir skönljugeri. Det blir ett lidande. Dess like har kanske funnits tidigare, men ska vi jämföra lidande?

Jag möter väl inga präster i morgon. De sliter och släpar och hakar på trenden att ringa i kyrkklockorna hela veckan. Det betyder att de senast denna tisdag förmiddag, i går var de lediga, ger kyrkvaktmästarna besked att programmera klockringningen till kl 17 också.
Var är Jesus när klockorna ringer på det här viset? Utanför dörren. För dörren låses väl per automatik kl 16.
Jag har nog fattat fel.
Visserligen ger Modéus uttryck för sin sinnesstämning, som många andra blir han förtvivlad när han tar del av nyhetsrapporteringen, men kyrkklockorna ringer "som en bön för fred". Detta är en kristen variant av den tibetanska bönekvarnen, sålunda. Fast inte enbart. Kl 17 ringer klockorna för att vi ska stanna upp i bön för folket i Syrien.
Jag har nog fattat rättså rätt ändå.
Är det ingen som vill bruka allvar och säga att vi ska öva beredskapen i bön tillsammans? När vi minst väntar det, kommer Människosonen. Det finns tecken att tyda. Gemensamt. Och ord att fundera över. Vad med en förtvivlad biskop?

Jag hörde en replik som hör hemma i Borgågemenskapen. Det var två äldre damer som talade om en präst med omdömet: "Nice but useless." Lägg repliken på minnet, särskilt ni som är präster. Den gäller oss allihop.

Nå, jag är biblisk. Om hälften av folket i Ullared plötsligt är borta, vet jag vad som hänt. Två kvinnor är i Ullared och storhandlar, den ena tas med och den andra lämnas kvar.

Om jag varit församlingspräst och vi skulle ringa i kyrkklockorna hade jag sett till att vara i kyrkan för att be vesper. Jag hade läst och utlagt Matt 24, kapitlet räcker väl veckan ut för det ska ringas till den 24 oktober, FN-dagen. Jag hade predikat utan alarmism, bara sagt att det krävs vanlig, vardaglig uppmärksamhet och vi måste tillsammans öva oss att tyda tidens tecken. Jag kunde kanske gjort en poäng av det där med att Människosonerns tecken ska synas i skyn. Det gör det varje dag i varje fall i  Två Systrars, Högby och Göteryd. Korset är tecknet. Det sitter på kyrktornet. När det blir ovanligt, är det på ett sätt förberett i det som är vanligt.

När det handlar om GeKå:s får vi också en tydlig illustration till att det verkligen finns ett "vi" och ett "dom".
Hur ser du på oss som åker till Ullared? Rannsaka dig.
De flesta som jagar runt där är de som betalar prästernas och de andra anställdas löner och andra förmåner.
De flesta har inte en aning om att vi i kyrkhuset har det de behöver också när de fyllt bilen och kört hem. I gudstjänsten finns förlåtelse, liv och välsignelse. Och än finns det tid. Men hur många präster slår ifrån sig och försäkrar att de inte vill åka till Ullared och vara ihop med, ja hur definierar de medmänniskorna?

Denna insikt om underbara medmänniskor, som Gud älskar, hindrar inte mitt nöje att - om möjligt - köra min kundvagn (med två korgar i vagnen, för så har proffsen det) så intelligent att jag 1. tar mig fram och 2. blockerar för de andra.
En gång lyckades jag blockera för tre andra på en och samma gång. Det var lycka på GeKå:s.
Jag log mot dem. De log inte tillbaka. Osportsligt, tänkte jag. Att inte le tillbaka, alltså.
måndag 17 oktober 2016

Domprosten och biskopen

Det är något särskilt med Visby.
Domprosten Hermansson är hotad till livet, hörde jag i TV4-nyheterna. Nu var det inte riktigt så, förstod jag. Han skulle bara se sig för, hade någon hotfullt sagt i telefon. "Passa sig!"
Hermansson ringde polisen, som kom hem till honom.
Ursäkta, men var hittar man domprostar av Hermanssons kaliber?  Tål dom ingenting? Har han genomgått grundläggande soldatutbildning och kan hantera värre hot än så, som vi andra? Eller är det bara att ropa på farbror polisen när någon ringer och är otidig? Förstår inte Hermansson att vanliga karlar med vanlig uppsättning testosteron skrattar åt honom? Hur kunde han få för sig att ringa polisen? Blev du rädd, Hermansson? Eller ville du plocka en medial poäng?

Nu talade Hermansson vid demonstrationen mot rasism och sexism.
I tv-rapproteringen fick detta tal inget genomslag. Vad sa han? "Var snälla!"
Själva dilemmat kan vänstern inte hantera. Vi har problemet med våldtäkter på Gotland och ryktesspridningen att det handlar om flyktingbarn. Det kan/ska inte sägas. Nu finns det folk som med mobiltelefoner jagar dem som polisen släppt. När dessa erkänner att de varit på polisförhör blir det upprört. Sådant folk ville i varje fall en gute inte ha på ön. Vänstern ska nu navigera i detta upprörda hav, och väljer antirasistkortet. Det betyder att lämna fördel avgrundshögern. Folk är nämligen inte för gruppvåldtäkter. Man kanske ska beklaga det, men jag konstaterar faktum. Det finns gott om folk som tar avstånd från gruppvåldtäkter.

Så vad sa Hermansson?
Jag fick inte den saken klar för mig. Däremot samlade FI:s talesperson demonstranterna, 300 sas det, att markera att de inte ville ha några rasister på sina gator. Ingen påpekade det uppenbara, kan jag anta, att gatorna inte är deras. I det öppna samhället får rasister vara på allmän plats. Det är så det är i det öppna samhället. Komplikationen att de som kallas rasister tydligt är emot våldtäkter och för kvinnofrid, ska vi uppenbarligen inte låtsas om.

Men vad sa Hermansson? Sa han ingenting. Jag försöker få veta, men möts av medial tystnad. Blev Hermansson så skrämd att han inte sa något? Som en påannons hörde jag dock Hermansson intervjuas. Då handlade det om alla människors lika värde. Detta var något grundläggande i det kyrkliga. Sa han.

Från en domprost i Visby är inte steget långt till en biskop, fd men vem bryr sig. +Biörn och jag tänker olika. Jag tänker missiologiskt. Men så är jag också doktor i missionsvetenskap och ekumenik. Felet i vårt kyrkosystem är inte detta att vi hålls med en kyrkostyrelse utan att kyrkomötet tagit sig rätten att rösta om läran och gör detta utifrån majoritetsförhållanden som formats partipolitiskt.

Efterkrigstiden präglas för Svenska kyrkans del av ett närmast dilettantmässigt förhållningssätt inför alla utmaningar som ställs.
Men vad gick att göra?
Biskopsmötet möttes, domkapitlen sammanträde, allt väsentligt skulle skötas som en slags frivillighet och Diakonistyrelsen/Centralrådet skulle ta ansvar för det gemensamma.
När vi fick en kyrkostyrelse, beslut 1982, var vi dock långt ifrån 1500-talets kyrkopolitik med Conrad von Pyhy och Georg Normann. Det var inte ett heller ett Consistorium Regni som infördes. Kyrkostyrelsen kom till för att ersätta ecklesiastikdepartementet och allt det som kallades frivilligt och låg i Centralrådet för evangelisation och församlingsarbete. Därtill behövde SKM, Lutherhjälpen och SKUT in som vitala delar av en helhet.
Det var många problem att lösa, men principen med en kyrkostyrelse för att hålla ihop arbetet i en provins, kan inte vara fel. Inte i ett land, som kännetecknas av en rätt enhetlig mångkultur. Denna rätt enhetliga mångkultur sprids till alla hem och gör inte halt vid stiftsgräns, kontraktsgräns, pastoratsgräns eller ens församlingsgräns. Vi talar missionsområde.

I normalfallet skulle de olika synoderna och styrelserna då befolkas med för  Evangeliet och Svenska kyrkan besjälade människor, inte av partier med företrädare som vill använda Svenska kyrkan för egna syften. Vad är det? Det är när Kyrkans ärende sammanfattas som budskapet om alla människors lika värde, en felöversättning av FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Kyrkans ärende är mer än en felöversättning, för att säga det enkelt.

I största allmänhet imponeras jag inte av en högkyrklighet som decennium efter decennium fortsätter studentrummens diskussioner, förklarar och utlägger refererar och ger referenser, men aldrig förändrar. Då är jag likväl inte emot studentrumsdiskussioner.

söndag 16 oktober 2016

Kattisitet

Katolicitet är en sak, en något större kategori än den som avgränsas som "romersk". Svaret på frågan om ni är romersk katolik är rimligtvis Fredrika Bremers: "Jag är mer katolik än så."
Jag stampar av i Confessio Augustana. Vad annars ska en evangelisk katolik göra?

Katoliciteten bekänns i trosbekännelsen. Så var det helt konkret för 600 år sedan i Ecclesia Svecana, så för 500 år sedan, så för 400 år sedan, så för 300 år sedan, så för 200 år sedan, så för 100 år sedan och så nu. Offentligen sker markeringen i söndagens gudstjänstliv. Så lever Kyrkan.

Det finns ett katolskt problem för de romerska katolikerna och det är förstås att till katolicitet hör att ha varit på plats ihop med folket. Det har inte de romerska katolikerna. Här är en katolsk defekt. Det kliniska konstaterandet behövs men behöver inte uppröra. Det är bara att ogilla läget. Det var en annan kyrka som gick till dödsbäddarna. Att det blev ett romersk-katolskt exit beror till dels på politiska omständigheter och till dels på kyrkopolitiska. De senare kan diskuteras.

Bullan Exsurge Domine uttrycker påvens distansering till Luthers teser. Tycker ni att den bullan övertygar och är en bulla rätt metod att ta upp de invändningar som Luther presenterar i akademisk form? Tycker ni att bullan korrekt återger vad Luther hävdar? Det har jag inte övertygats om. Det beror inte bara på insikten om att Leo X för egen del alls inte kunde förstå bredden och djupet i teserna. Skulle inte Frasse kunna säga några ord om detta, beklaga och förklara att konflikten om kyrkojurisdiktionen är begriplig men Guds rike är en större angelägenhet och det finns en katolicitet som går utöver den romerska? Frasse kunde kanske på ett nytt sätt beskriva denna katolicitet och förklara vad som inte är katolskt, ungefär som Martin Luther drar en gräns mot de reformerta vid religionssamtalen i Marburg.
Så blir det inte. På Arenan i Malmö den 31 oktober inleds högtidsåret inte med teologiska preciseringar. Katoliciteten ersätts med Kattisitet.

Vad är det?
Vi skola ledas in i det omfattande sång- och musikprogrammet av Kattis Ahlström. Det finns ett schema för programpunkter som ska avlösa varandra.
Vilket är partytricket?
Det är att dogmatiska frågeställningar läggs åt sidan och de sociala frågorna ställs i fokus. Miljön, flyktingarna, det kyrkliga ansvaret för freden. Här enas vi.
Påven kommer att hälsas med entusiasm när han tar över tillställningarna. Statsministern hälsar på Sturup. Kungaparet i Kungshuset i Lundagård. Ni förstår själva att fokus inte kommer att ligga på det gemensamma, 500 år av reformation eller hur det nu ska kallas för att undvika att fira splittringen. Men själva den anstöt som ligger i splittringen hamnar inte heller i centrum för uppmärksamheten. Det kan ett barn på 7 år begripa.

När påven underhålls med sång- och musikprogram dyker det upp en bild i mitt inre. Detta har jag varit med om tidigare - men var?

Den blide påven sitter och trummar i takt till musiken omgiven av några kardinaler, ärkebiskopar och biskopar. Visst! Filmen Tjejen som visste för mycket. Där är det. Gäller varningen "Beware of the Dwarf" också på Malmö Arena? Vem dirigerar orkestern? Har biskopen Arborelius en hänsynslös bror och styrs denne broder av en än mer hänsynslös kvinna? Var är albinon? Är det Kattis som ska vara tjejen som vet för mycket? Har ni inte sett filmen, vet ni inte tillräckligt mycket. Har ni glömt denna viktiga film, kan ni inte heller orientera er. Se den! Förstå!

Kattisitet i stället för katolicitet kan nog bli ett minnesvärt event.
Det heter så.
Event.
 Det blir väl en uppsättning biskopar som rör sig. "Vi och dom"-hållningen ska praktiseras efter protokollet.

 +Biörn undrade över det där med biskopar och kyrkostyrelse. Det är på sitt sätt en underlig undran. Från församlingslivet vet vi ju att präster och lekfolk ska hålla ihop. Så har det konstruerats för stift och nationell nivå också. Här har Svenska kyrkan i princip en mer fullödig organisation, som bättre uttrycker det gemensamma ansvaret än det romerska systemet. Vi kan inte bygga på biskoparna, som bekant. Vi kan än mindre bygga på partipolitikerna. Att bygga på Kyrkan är något mer och kräver i praktiken något annat än det vi nu hålls med. Om detta kan jag inte skriva en söndag.

Jag ska med ohöljd entusiasm och envetet försöka inhämta kunskap om det kyrkliga läget och läget i nationen när jag får vara med om eventet, alltså praktisera kattisiteten.
Ni som har Tjejen som visste för mycket aktuell för er får väl läsa Från konflikt till gemenskap i stället. Det kanske förresten är den enkla definitionen av eventet och kattisiteten. Vi talar inte om konflikten, det blir gemenskap i stället.
Ju mer vi är tillsammans...

I tillegg: Påven möter lutherska ledare, heter det. Man funderar.