lördag 15 juni 2013

Det här ska ni nog läsa - trots allt

Jag var på sammanträde med Kyrkostyrelsen. I dag på morgonen fick jag tota ihop två särskilda meningar. Jag ska inte ta ut svängarna så mycket bara konstatera att när det handlade om Växjö stift var ingen av nomineringsgruppernas företrädare - förutom Frimodig kyrkas, förstås - beredd att tala för vad nomineringsgruppskamraterna i Växjö stift i demokratisk ordning beslutat. Vad det betyder, vetr jag inte. Men något betyder det. I ofrtsättningen får väl alla röstande i Växjö stuft säga att vi kan rösta på lite olika nomineringsgrupper till stiftet men ska det de beslutar försvaras på nationell nivå, får vi rösta på Frimodig kyrka till kyrkomötet. Vad POSK-företrädaren menade, borde få till följd att POSK över huvud taget inte får fler röster än det finns kandidater på listorna, möjligtvis med tillskott av några av dessa kandidaters familjemedlemmar.

Nu kommer mina texter. Dags att sätta i halsen!

Tillsyn prästlönetillgångar 2012

Särskild mening av Dag Sandahl

Stiftsfullmäktige i Växjö beslöt den 28 november 2012 att göra en extra utdelning till församlingarna, eftersom intäkterna efter stormarna Gudrun och Per gett ett resultat över konsolideringstaket.
32.4 miljoner gick till församlingarna, medan stiftet för ytterligare åtgärder och utbetalningar framdeles har kvar motsvarande belopp.
Dessa pengar krävs nu in till nationell nivå i enlighet med det regelverk som gäller från den 1 januari 2013.
För att motivera att kyrkostyrelsen inte ska följa regelverket hänvisas till Skatteverket som ”väljer att bortse från lagliga och giltiga avtal och handlingar, för att i stället se till syftet med exempelvis en transaktion. Motsvarande tillämpning kan göras i detta fall.”
Kyrkostyrelsen deklarerar alltså öppet att den menar sig fri att bortse från ”lagliga och giltiga avtal” – regelsystemet.
Jag kommer närmast att tänka på Hegels ord om att ett samhälles upplösning visar sig däri, att det går annorlunda till i verkligheten än i lagen.

Det är dock värt att påpeka att Kyrkostyrelsen inte är en fiskal myndighet, inte heller ett bolag med stiften som dotterbolag. En kyrka är inte eller en koncern, där (så löd propån under styrelsesammanträdet från en företrädare för nomineringsgruppen POSK) ”Växjö stift ska ställas under tvångsförvaltning av nationell nivå”.  

Ett stift skulle kunna ses som ett självständigt bolag, där beslut inom gällande regelverk ska fattas för bolagets bästa.
Den förmögenhetsmassa Svenska kyrkan har, kommer från tillgångar i församlingar och pastorat. Den är en, vilket var poängen när statsrådet Sam Stadener säkrade Svenska kyrkans tillgångar som Svenska kyrkans, men uppdelad på flera kassor. Det gemensamma regelverket för kassorna fastställs av kyrkomötet och måste självfallet följas – också av kyrkostyrelsen. De regler som gällde när beslutet fattades och beloppen betalades ut, har följts av Växjö stift, som alltså inte ska betala in 32.4 miljoner till nationell nivå.

Kyrkostyrelsen kräver nu – utan stöd i några regler och endast med hänvisning till en inledningstext som Kyrkomötet aldrig antagit utan sett som redaktionell –
in detta belopp att betalas före juni månads utgång.
Det rimliga är, enligt min mening, att detta beslut prövas av Överklagandenämnden. Jag förmodar att så kommer att ske.


Verksamhet och ekonomi för Svenska kyrkan på nationell nivå 2014-2016

Särskild mening av Dag Sandahl

Kyrkostyrelsen överlämnar en skrivelse till Kyrkomötet som inleds med en fullkomligt abderitisk analys.[1] I några delar är den faktiskt obegriplig, i andra svårbegriplig och där analysen är begriplig är den antingen felaktig eller osammanhängande och styrd av övertalningsdefinitioner, inte av sakförhållanden. En analys av detta slag borde aldrig få nå Kyrkomötets bord.

Styrelsen har för sin del inte heller förstått. När analytikerna t ex försökte markera att klimatfrågorna är teologiska frågor, beslöt styrelsen markera att de ”också” är teologiska, vilket var att urvattna ett anspråk.
Att dokumentet på inget sätt fungerat som det styrdokument som faktiskt efterfrågades och som skulle behövas, är bara alltför uppenbart.

Grundfelet är antagligen att det inte finns en grundläggande teologi, kyrkoteologi och kyrkovision för att förstå vad Svenska kyrkan nu kallas att göra och till sist fanns det ingen tid för att med nya frågor och angreppssätt omarbeta den bristfälliga analysen och göra den användbar, när Kyrkomötet ska fastställa vad verksamheten på nationell nivå ska gå ut på under åren 2014-2016.


[1] Anders Örne (1888-1956), socialdemokrat, riksdagsledamot, kommunikationsminister och generaldirektör i Generalpoststyrelsen översatte under pseudonymen A von der Post Christoph Martin Wielands skälmbok Abderiternas historia.
Abdera är närmast att jämföra med Grönköping.

3 kommentarer:

  1. Det finns mycket att säga om demokratin inom Svenska kyrkan. I Lunds stift planeras en prostresa (vartannat år, tror de är 19 pers.) för en summa som bara är 300 000 kronor lägre än bidragen till de båda stiftsgårdarna TILLSAMMANS! Varför till Kina? Jo, det sägs vara den billigaste platsen som garanterar att prostarna inte avviker under resan!!!

    SvaraRadera
  2. Mycket intressant läsning. Särskilt det om biskop Stadener. Det visar med önskvärd tydlighet att dels är kyrkohistoriasupetviktigt, dels påminnande om att Stadener var mer än de mer korkade ställningstaganden han gjorde inte minst genom kontakter med Tyskland. Att han var gammalkyrklig bekräftar Viktor Södergrens ord om att de bästa prästerna är de schartuanska när de fått sin horisont något vidgad. / Magnus Olsson

    SvaraRadera
  3. Tänkvärd information. Det är viktigt att församlingar får kännedom om hur "höjdarna" ser på sin uppgift. Utmärkt med information från kyrkomötet till oss - "de undergivna och ibland uteblivna vid Gudstjänsterna.

    SvaraRadera