onsdag 8 augusti 2012

Bäst i test

Jag har konstruerat ett litet test. Frågorna ska besvaras med ett JA eller ett NEJ.
Lycka till!
Pristagare utses inte - men en poängbedömning blir det på slutet.
Temat är förstås ämbetsfrågan - vad skulle det väl annars kunna vara.

1. Utredningsarbetet (SOU 1950:48) bedrevs sakligt, med breda vetenskapliga resurser försett och i syfte att utröna Guds vilja om ämbetet i Svenska kyrkan.
2. Utredningen tog upp de tänkbara och rimliga invändningarna mot en ämbetsreform och gav bärkraftiga argument för den.
3. I det statliga utredningsarbetet ingick sådana ledamöter som utgick från Svenska kyrkans syn på att kristen tro är en följd av gudomlig uppenbarelse.
4. På sedvanligt sätt fick kyrkoråden, församlingarnas styrelser, vara remissinstanser när SOU 1950:48 skulle besvaras.
5. Beslutet i kyrkomötet 1957 att säga nej till förslaget om kvinnor i prästämbetet var sexistiskt.
6. De biskopar som efter kyrkomötet 1957 fick i uppdrag att skriva promemorior till biskopsmötet skötte - med biskop Giertz som undantag - sin uppgift pån ett allsidigt, imponerande och konstruktivt sätt.
7. Domprosten Nils Johansson ger i sina Memorablier en nidbild av hur arbetet i kyrkomötet 1958 gick till.
8. Beslutet i kyrkomötet 1958 fattades enbart utifrån klara och övertygande teologiska sakargument.
9. Beslutsprocessen sköttes i sin helhet mönstergillt och det hade funnits tillräckligt med tid för samtal och sakliga överväganden.
10. Biskopsmötets bibelkommission (1963-1970) prisade Svenska kyrkans sätt att besluta om ämbetsreformen: Just så skulle det gå till!
11. Svenska kyrkan har samvetsgrannt uppfyllt de löften som gavs minoriteten vid kyrkomötet 1958.
12. Frågan är nu definitivt avgjord genom fattade beslut i kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ.
13. Svenska kyrkan gick före år 1958 och ska när nya teologiska frågor dyker upp fortsatt gå före. De andra kommer tids nog att följa med.

POÄNGBEDÖMNING

Räkna nu samman hur många JA-svar du fick.

13 JA är alldeles förträffligt. Grattis. Du är en i Svenska kyrkan godtagen person, en sådan vi vill ha. Visserligen hade du nog samtliga fel i testet, men det bryr vi oss inte om.
12 JA är OK också. Vi är inte småsinta
10-11 JA får duga. Du kanske var för snabb i testet?
6-9 JA indikerar att du inte är pålitlig. Ska du ha tjänst i Svenska kyrkan så berätta aldrig om detta testresultat.
3-5 JA betyder att du nog inte hör hemma i Svenska kyrkan. Någon måtta på den inkluderande folkkyrkan får det vara.
1-2 JA betyder helt enkelt att du fattat NADA. Du fattar inte vad man ska svara - och vad fattar du då?
0 JA är ett svar där du ska drabbas av det tydliga och uppenbarligen anglokatolska omdömet från Church of England: Piss off! Visserligen hade du rätt på varje fråga i testet - och precis det var felet.

14 kommentarer:

 1. Jag fick bara 1-2 säkra JA på dina frågor. På fråga 5 tror jag att det är en del av förklaringen till att somliga röstade som de gjorde, alla var knappast lika pålästa, ens på den tiden. Men framför allt är fråga 12 avgörande. Inser man detta så är resten irrelevant. Att förneka konsekvenserna av att Svenska kyrkan i över 50 år har kallat både kvinnor och män till prästämbetet är verklighetsfrånvänt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Svaret på fråga tolv gör ingalunda resten irrelevant, då hade man aldrig formulerat någon samvetsklausul.
   Du upprepar detta påstående till leda, men frågan har långt större implikationer än så. Pragmatiker som handlar mot sin övertygelse brukar inte gynna saken. Vill man inte samexistens, ja då kan man göra som SvKy, vill man enhet gör man annorlunda...

   Radera
  2. Hoppla där kom det stora avslöjandet! Enligt Mats Rimborg är det alltså svenska kyrkan som kallar människor till prästämbetet och inte Gud. Jag tror detta är mer än slarv med begreppen.

   Allt färre, även i kyrkan verksamma, verkar ta kristendomen på allvar. Dvs uppfatta brödet och vinets förvandling eller prästens utraderande av de bekända synderna som alldeles Verkliga händelser och inte bara symbolhandlingar. För oss som gör det är det dock självklart att det kan vara så att endast den som Gud skiljt av till och kyrkan vigt att utföra dessa handlingar kan få miraklens att inträffa.

   Ser man däremot nattvarden som en minnessttund och syndabekännelse som en sak helt mellan individ och Gud så torde kyrkan kunna kalla vem som helst att leda bönestunder och administrativt arbete i församlingarna. Men detta är inte den Lutherska bekännelsen utan en syn som stammar från andra reformatorer. Är det in reformert smitta som sprid sig i Svenska Kyrkan eller är det bara samma intellektualisering som i resten av samhället?

   Radera
  3. Att tro att något i kristen tro eller utövning skulle vara för evigt på ett visst sätt, därför att Svenska kyrkan beslutat så, är väl ändå rätt verklighetsfrämmande? fm

   Radera
  4. Populisten, du kan läsa lite om den inre och yttre kallelsen här. Många prästkandidater tror att de måste övertyga sin biskop om att de har den inre kallelsen, men det är inte så det fungerar. Den kallelse jag menar är den yttre, där kyrkan kallar genom vigning till det kyrkliga ämbetet.

   Anonym fm, evighetsperspektivet får inte göra oss handlingsförlamade. Vi behöver ägna oss åt kyrkans egentliga uppgift, att vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus, i stället för att underhålla en segdragen konflikt.

   Radera
 2. Finns det en möjlighet att beslutet att öppna prästämbetet för kvinnor är rätt, även om det togs på ett felaktigt sätt?

  För övrigt innebär ju Svenska Kyrkans nuvarande konstruktion och styresmetod att inga beslut är slutgiltiga utan endast temporära tills andra beslut fattas. Så fungerar ju demokratin i praktiken och när jag tänker på det så kanske den inte vare sig kan eller bör fungera på något annat sätt.

  Präst i Strängnäs stift

  SvaraRadera
 3. Även en hel kyrkogemenskap behöver leva i omvändelsen. Att Svenska Kyrkan kallar är inte alltid detsamma som att Gud kallar.
  Thomas A

  SvaraRadera
 4. Det borde kompletteras med följande öppna frågor:

  14.Vilka anser du är de bästa teologiska argumenten MOT ämbetsreformen som beskrivs av Biskopsmötets bibelkommision?

  15.Vilka anser du är de bästa teologiska argumenten FÖR ämbetsreformen som beskrivs av Biskopsmötets bibelkommision?

  16. Bibelkommissionen ansåg att det finns två hedervärda teologiska uppfattningar i frågan, anser även du det?

  17. Om det finns två hedervärda teologiska uppfattningar i frågan, borde då en hedervärd teologisk uppfattning få ha en avgörande betydelse vid urvalsprocessen till vigningstjänst?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bortsett från att alla frågor utom dina var Ja/nej-frågor...

   Radera
  2. Vitsen med dessa öppna frågor är att om man inte ser några goda argument för båda ståndpunkterna, eller att båda kan vara hedervärda, så han man nog inte läst på tillräckligt för att kunna yttra sig över huvud taget.
   Frågorna syftar till att påvisa just en sådan intellektuell ignorans.

   Radera
 5. Kul test! Och lärorik! Du har formulerat sinnrikt, Dag. Det är inte lätt att få till bra ja- och nej-frågor!

  SvaraRadera
 6. Att Svenska Kyrkan sargats svårt av efterkrigstidens skenande sekularisering märks tydligt redan i SOU 1950:48 med rubriken "Kvinnas behörighet...". Redan det abstrakt obestämda uttrycket "Kvinnas" visar på en sekulariserad distanserad hållning gentemot Kyrkan. Även detta faktum att denna statliga utredning framläggs på den traditionella kyrkliga festdag som är Jungfru Marie upptagelse (15 aug) visar på en närmast total ignorans mot kyrklig tradition. Samma år skulle Påve Pius XII den första november proklamera den fjärde mariadogmen (assumptio). Svenska Kyrkan har som vi sedan länge sett slagit in på sekularismens väg som leder till upplösning av den kyrkliga identiteten. Utan det sakramentala livet och tänkandet, utan bibeltolkningsgemenskapen i Traditionens sammanhang och utan det av Herren instiftade ämbetet har Svenska Kyrkan ingen framtid.
  Thomas A

  SvaraRadera
 7. 18. Vad sa Jesus om dom som förtalade honom, deltog i komplotten mot honom, förrådde honom, vilket ledde till korsfästelsen?

  SvaraRadera
 8. Halleluja - jag hade 0 rätt! Om inte Svek är glad har sanningen gett mig rätt.

  SvaraRadera