torsdag 6 november 2014

Gällivarehäng

Jag vet att gällivarehäng var modernt byxmode men nu är hänget ett annat - Luleå domkapitel hänger med och beslutar sig för att med finess hänga ett par anklagade präster i just Gällivare. De frias, för anklagelsen har inte kunnat styrkas - men de hängs ut. Luleå domkapitel visar välförhållande i tjänsten att utöva kyrkopolitisk justis. Och prästerna kan inte överklaga. Märkligt nog finns det en vers om att beslutet skulle gå att överklaga i beslutet men ändå inte eftersom beslutet inte gått prästerna emot. De hänger där de hänger till allmänt beskådande. Gällivarehäng, alltså.

Vad borde biskopen egentligen ha gjort?
Han skulle på sitt fromma sätt sagt som min kompanichef under den grundläggande befälsutbildningen sa: - Ge fan i mina grabbar. Det förmådde inte biskop Hans Stiglund. Han använder kräklan för att stödja sin i det kyrkliga haltande gång, inte för att försvara. Synd att en så trevlig karl och kvinnoprästmotståndare inte kunde samla sig. Men här kanske problemet ligger. Just som tidigare övertygad kvinnoprästmotståndare blir han lamslagen inför anklagelser för kvinnoprästmotstånd i stiftet. Då gäller det att hålla rågången klar - och då spelar frågor som de om rättssäkerhet eller att någon ärt oskyldig tills motsatsen bevisats ingen som helst roll.

Vad skriver domkapitlet?
Anklagelsen kommer ni ihåg. Tre präster anmäldes och frågan gällde om de skulle få ha kvar prästämbetet. Vi kallar dem korteligen  för R, L och O. Komminister F anmälde. Hon är kvinna, vilket i sammanhanget inte tycks oväsentligt.

O förnekade i skrivelse den 19 augusti 2014 vad som lagts honom till last. Han kunde omöjligen ta avstånd från F:s gudstjänster då han själv varit i tjänst i andra gudstjänster. Hans i sammanhanget klena ursäkt är att han omöjligt kunnat vara på två ställen samtidigt. Så helgad är han alltså inte att bilokationen är honom möjlig. Ett fall för domkapitlet det också?
Den 24 september inkom F med en skrivelse till domkapitlet i vilken hon återkallade sin anmälan i den del som avser pastor O. Hon begärde inte att O skulle praktisera bilokation, sålunda.

För R var saken tydlig. F for med lögn. Utredningsgruppen träffade honom den 22 september och R vidhåller vid samtalet att F:s påståenden är lögn. R har gjort mer för F än för någon annan av de anställda. Så här långt står ord emot ord, kan man se.

Vad lägger då utredningsgruppen R till last?
1. Han har i kyrkorådet sagt att F:s anmälan är lögn - och eventuellt detsamma till församlingsrådet sam,t den 16 september vid möte med F och KyrkA.s ombudsman Astrid Graf "medgett att han känner till L:s och O:s syn i ämbetsfrågan och uppgett att han inte tänker vidta någon åtgärd med anledning av den.
2. Han har vid kyrkorådssammanträde den 26 augusti 2014 blivit rasande samt börjat skrika och beskylla (en kvinnlig ledamot i kyrkorådet) för att bedriva häxjakt på honom, i syfte att få bort honom.

Den kvinnliga ledamoten hade inte pratat med F men via andra fått höra hur illa F mår.
Hon hade inte kontaktat tidningen utan tidningen hade kontaktat henne.
Hon ställde vid kyrkorådssammanträdet flera frågor och R uppförde sig då illa mot henne.
Hon menar i samtal med utredningsgruppen att "de behöver en kvinnlig präst till, helst en kvinnlig kyrkoherde." Nu är R kyrkoherde .... Reflektionerna göra sig själva - hade inte R rätt uppfattat vad som åsyftades.

Vad säger då domkapitlet om anmälan för uselt arbetsledarskap, det F anförde och R förnekade? Saken gäller sådant som domkapitlet inte kan pröva och R:s påstående att F:s uppgifter var lögn får "uppfattas som ett subjektivt uttalande".

Ja mycket ska man få höra i den kyrkliga rättsskipningen. Så då går han fri, då? Nja, ledamotens uppgifter kan läggas till grund för ett beslut men även om hans uppträdande kan kritiseras så är detta inte av den art att det ska föranleda någon domkapitlets åtgärd.
Ärendet avskrivs. Det han egentligen anklagats för blir det inget av. Så R åker dit för något som kommit till under resans gång när han upprörd försvarat sig och han fälls för något som han"delvis förnekat".

L då?
Han bestrider vad F påstått. "Han har dock, genom sina uttalanden under utredningen (sic! DS) gett uttryck för en ämbetssyn som inte är förenlig med den ordning som nu gäller inom Svenska kyrkan." Detta finner domkapitlet anmärkningsvärt och för dessa uttalanden (i utredningen! DS) kan L inte undgå kritik.
Man kunde säga det på EU:s mest utbredda språk: Die Gedanken sind in Luleå nicht frei.
Sedan kommer det:
"Det har emellertid varken påståtts eller visats i ärendet att L vid en konkret situation vägrat tjänstgöra med en kvinnlig präst. Han har således inte handlat på sådant sätt att han brutit mot 31 kap 12§ kyrkoordningen, vilket gör att domkapitlet inte kan vidta någon ytterligare åtgärd."

Så blev det med den uppmärksammade anmälan. Det R och L kunde fällas för var annat. R för en följd av anmälan, L för något han sagt i utredningen. Rättssäkert?

Det kommer mera. Till L och R skriver domkapitlet: "Domkapitlet vill dock betona att dess tillsynsansvar fortgår och uppföljning kommer att ske genom biskops och domkapitlets tillsyn." Hedningarna säger detta på ett enklare sätt. De säger: "Passa er jävligt noga!" Som vanligt är mina sympatier mer på de hedniskas än de kristligas sida

Jag ska inte med ett enda ord påminna om i vilka europeiska sammanhang rättsskipning av detta slag varit vanlig och inte heller påpeka att domkapitlets "friande men fällande" aldrig går att överklaga. För de är friade - men uthängda. Gällivarehäng. Och hur blir det med församlingslivet härefter? Vi vet ju nu att traktan är en kvinnlig kyrkoherde och att R ska bort - eller ska man hålla sig med två kyrkoherdar?

Men vänta nu!
Vi lever i Sverige och då värnas i grundlag yttrande- och religionsfrihet. Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad
1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor
...
6. religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.
Regeringsformen 2 kap 1§

Denna frihet har vi övats att försvara med vapen i hand.

L är uppenbart av domkapitlet grundlagsstridigt anklagad - och hotad fortsättningsvis - för ett åsiktsbrott. Ska nu inte åklagarkammaren åtala Hans Stiglund. Signild Norrman, Eva Ersson, Anders Petterson, Gunnel Lagerkvist och Anna Hjärtberg Wernqvist inför allmän domstol för detta brott samt åtala Hans Brusewitz, juristen, och domprosten Charlott Rehman för att ha varit behjälpliga vid brottets begående. Dessa två senare var utredare men ej närvarande och deltagande i beslutet, vilket är en annan egendomlig ordning för att hantera det där att domkapitlet utreder, anklagar och dömer. Jag finner inte denna ordning särskilt mycket bättre, måste jag säga.

Finns det en författningsmedveten åklagare i Luleå, månne?
Anmäl förhållandet så får vi se.

Hade man inte kunnat komma åt L om han i predikan uttryckt tvivel om ämbetsreformens gudomliga legitimitet? Kanske. Hade han gillande fått citera Kyrklig Splittring  vid en församlingsafton? Tveksamt. Hade han fått läsa bibelord och förklara hur de förstods i Svenska kyrkan före år 1993? Sannolikt inte. Saken hade då kunnat prövas av domkapitlet.

Men inget av detta uppräknade har L gjort. Han har på förfrågan sagt sig inte gilla den reform han dock i praktiken är beredd att följa. Anklagelsen är att han gett uttryck för sin mening och uttryckt en negativ hållning. Vi är alla - L också - tillförsäkrade yttrandefrihet. Vi får i detta land uttrycka tankar, åsikter och känslor utan att jagas för det. Allra minst av organ som vill se sig som "allmänna". Gentemot domkapitlet har vi som medborgare försäkrats friheter!
Skriv till Åklagarkammaren.


50 kommentarer:

 1. Svkys förfall, brist på rättssäkerhet och korruption, är nu så omfattande att hela organisationen borde läggas ner och en sann "reformation" måste genomföras. En reformation som innebär att den "förlorade sonen" återvänder till sin familj efter att levt i hor och undergång i snart 500 år!
  /Antony

  SvaraRadera
 2. Roland Freisler och hans Volksgerichthof tycks vara en populär inspirationskälla i det svenskkyrkliga.

  Misstänkta såväl som verkliga regimmotståndare, eller rent av bara tveksamma till die Neuordnung, skall stå med byxorna nere, till allmänt åtlöje och förnedring. De svenskkyrkliga går mot sin Untergang och söker helt naturligt sina förebilder i die völkische Bewegung.

  GG

  SvaraRadera
 3. Svenska Kyrkan är inte för åsiktsfrihet.
  Man är för den demokratiska värdegrunden.

  Värdegrundstänket leder till att fel åsikter måste tystas. Därav åsiktsjustis och ding-dångande.

  Den kyrkliga maktapparaten tolereras och rent av stöds av det civila samhället, just för att man deltar i samhällets värdegrundsproduktion och försvaret av denna värdegrund. Seglorianerna är de mest utrerade av kyrkans värdegrundsivrare och därför de mest selotiska tystarna av eventuell avvikelse från de "goda och sanna" åsikterna.

  Värdegrundstänket med tillhörande folkuppfostran slår alltmer igenom i förvaltning, skola och företag.

  Marika Formgren skriver i den utmärkta Neo:

  http://magasinetneo.se/artiklar/demokrater-for-asiktsfrihet-och-demokrater-emot/

  Lars Jensen

  SvaraRadera
  Svar
  1. Så sant som det är sagt Lars. Här i Hörby lägger kommunen ut miljoner på att undervisa all personal om "värdegrunden" -- den nya religionen. Den som inte tror på värdegrunden har ingen plats i gemenskapen, utan måste exkommuniceras. Se bara på Marika Formgren själv: hon kan inte längre arbeta som den ledarskribent hon är, utan måste utbilda sig till ingenjör för att kunna försörja sig och sin familj. Pga av sina konservativa åsikter, som hon förmår motivera med briljans. Berufsverbot m a o. En gång i tiden skulle land byggas med lag. Men medan lagen band alla vid ett krav på en allmängiltig sanning (-- den om vår lögnaktighet i förhållande till det Absoluta) binder värdegrunden oss alla vid en lögn (-- den om vår egen absoluta idealitet). Lagen gjorde oss beroende av det Absoluta, värdegrunden oberoende. Därför måste "värdegrunden" bli en ny religion, som fordrar -- inte kunskap, inte insikt, inte förståelse -- utan underkastelse. Ve den som inte underkastar sig Värdegrundens allmakt! i I vår nya svenska värdegrundskyrka vet vi alla att för honom vore det bättre att få en kvarnsten om halsen och bli sänkt i havets djup...

   Radera
  2. Du har stort mått av självständighet och visar profetisk klarsyn, stefan aake!

   J

   Radera
  3. Tack för referens till Marika Formgrens text.
   Den texten var verkligen intressant och klargörande.

   Liksom även Stefan Aakes kommentar.
   ...

   "Bort med all - himmelsk - referens och riktmärke, (och Sanning om människan), och fram för all - jordisk - referens och riktmärke", (och o-sanning om människan).....

   En - snäll - diktatur är kanske ändå trots allt en - diktatur - när det kommer till kritan ..

   Att drista sig att försöka yttra någonting som verkar avvika från - den lagstadgade värdegrunden - låter sig inte göras utan - konsekvenser - när just - värdegrund - har dikterats som en dikterande norm och som ett - heligt - diktat...

   Fri åsiktsbildning, fria tankar, fritt resonerande, fritt funderande, med eventuella åsikter, påståenden eller antaganden som kan tyda på avvikelser från en dikterad - värdegrundsnorm - , går då lätt, och kanske också på ett hånfullt sätt, att offentligt - halshuggna - under skoj, glam, trams, applåder och skratt. I sedvanlig diktatorisk ordning....

   Undrar vad som hade hänt om några som satt på första parkett vid halshuggningarna under det franska inbördeskriget, (revolutionen), hade rest sig upp och sagt: - Nej, nu tycker jag att vi besinnar oss lite här. Det här halshuggandet måste sluta. Vi måste börja resonera mera och vara lite förnuftiga, lite sansade, lite eftertänksamma. Vi behöver försöka lägga band på oss....


   Ja, det hade väl förmodligen endast resulterat i fler kandidater som ansetts behöva - halshuggas - i logisk konsekvens och under oförnuftets styrande samt mitt i hysteriska, blinda, hatiska, fanatiska och förblindande - känslorus - , och samtidigt i komplett och total övertygelse om att man gjorde - det enda rätta och riktiga - , och kanske även att man verkligen var hur - förnuftig - som helst.......


   Jo, jo...


   Det kallas visst för - masspsykos - ....


   JB

   Radera
 4. Det enklaste är väl att F och R byter plats med varandra.

  Det är förunderligt märkligt att det i den kvinnodominerade och kvinnocentrerade Svenska kyrkan finns så många kvinnliga präster som "mår dåligt". Det skulle ju kunna bero på att de innerst inne känner att de faktiskt inte är kallade att vara just präster. Men det är förstås ingenting som får sägas, än mindre diskuteras på allvar när Svenska kyrkan hanterar saken.

  Formuleringen "Han har således inte handlat på sådant sätt att han brutit mot 31 kap 12§ kyrkoordningen, vilket gör att domkapitlet inte kan vidta någon ytterligare åtgärd." är mycket talande. KAN, var ordet. Nej, men de skulle allt bra gärna vilja, om de bara kunde, annars hade de skrivit att "domkapitlet inte finner anledning att vidta någon ytterligare åtgärd". Det är skillnad det.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Personen ifråga har inga problem med sin kallelse. Jag känner henne. Sluta mobba folk på nätet!

   Radera
 5. Jag är inte så säker på att F är lämpad för arbetsledning. Men säkert skulle en rockad tillfredsställa en del gudstjänstfrämmande kyrkopolitiker.

  J

  SvaraRadera
  Svar
  1. Äntligen någon som erkänner att de inget vet på denna blogg!

   Radera
 6. -Warum schreibst Du nicht selbst, möchte ich zu erst fragen, herrn Sandahl? Und dann: die Gedanken sind auch in Luleå und Norrland und in ganz Schweden frei. Auch in die Volkskirche!

  Sedan kan ju Anonym ovan bibringas vetskapen - vilken tydligen fattas honom - att det ej föreligger något motsatsförhållande mellan demokratisk värdegrund och åsiktsfrihet!

  Slutligen kan jag åter notera att flera av denna bloggs kommentatorer som skjutna ur kanoner reflexmässigt hoppaR in och fördömer alla domkapitelbeslut och/eller formuleringar, vilka kritiserats eller underkänts av bloggpappan.

  Det måste väl tolkas så, att de alltid litar mer på pappan än på domkapitlet, trots att de inte läst de sistnämndas utlåtanden och satt sig in i deras motiveringar.
  Far har alltså alltid rätt!

  Tänk om vårt allmänna rättsväsande skulle arbeta efter principen:
  det räcker med att lyssna på en part. Döm sedan!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej bättre är att tänka:

   -Ingen rök utan eld!

   -En myndighet kan inte ha fel!

   -Man blir inte bestraffad utan anledning!

   -Bråkstakar får skylla sig själva!

   -Den som sticker upp, blir ett huvud kortare! Så har det alltid varit!

   -Är man extrem, skall man inte bli förvånad om sådant här händer!

   -Är någon Motvalls kärring, är det bäst som sker!

   -Man skall inte ifrågasätta de instanser, som ansvarar för verksamheten!

   Jag håller alltså helt med BOD!


   Argus

   Radera
  2. Varför tror sig BOD veta att kommentatorerna ovan inte har läst protokoll/utlåtanden/motiveringar från domkapitlen???
   Jag bara undrar.

   Jag i Halland

   Radera
  3. Det är uppenbart att ingen här vet något i detta fall utan bara tar ett tillfälle att bittra sig över sin egen utsatthet genom att ge sig på en människa som utsatts för mobbing. Äckligt att haka på mobbmentalitet. Ni borde skämmas-kan ni det?

   Radera
 7. Den kyrkopolitiker i Gällivare som jag antar är den som omnämns här förekom i en artikel i Kyrkans tidning för ganska många år sen. Jag minns bara en sak från den artikeln: "Det är självklart att arbetarrörelsen ska ha makten i kyrkan".

  SvaraRadera
 8. Var mitt referat av beslut och underlag felaktigt? Fylligare än i Kyrkans Tidning och korrekt. Den som vill förstå, kan förstå.
  Vielleicht schreibe ich selber.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Referatet någorlunda korrekt men naturligtvis oerhört partiskt och tendensiöst mot min bekanta som utsatts för mobbing av arbetskamrater. Alla förstår ju att det som framkommer i protokollet bara är toppen på ett isberg. Is är den rätta metaforen här, så utfrusen kan man bli även i den församling där man är född, döpt och konfirmerad, som F är.

   Hon kommer dessutom från en liten by full av fromma bedjande människor där två personer av "fel" kön fått en mycket tydlig och stark prästkallelse på sistone. Detta visste du garanterat inte och då kan man begära att du kanske tar reda på vad som ligger bakom innan du fortsätter den mobbing F utsatts för på arbetet.

   Mejla mig om du vill veta mer.

   Radera
 9. Man tappar hakan. Bäst att den får ligga kvar tills nästa domkapitel skämmer ut sig.

  SvaraRadera
 10. BOD,
  Det är tröttsamt att läsa dina jeremiader och uttalade självberöm. Du verkar lida av att inte berömmas för dina insatser- vilka de nu är? kanske Du skulle exemplifiera med något Du gjort för SVeK som skule motivera dina utfall mot alla oss andra. Annars borde Du betänka talesättet- "eget beröm luktar illa" och jag skulle kunna tillägga -om man dessutom inget annat kan hänvisa till än att man motarbetat statskyrkosystemets avskaffande.
  Du inser inte enkla fakta- inser inte att om en stat är uttalat sekulär så kan den inte vara en "Sions Väktare" och alls ingen representant för Kristi Kyrka.
  Det måste väl tolkas så, att de alltid litar mer på pappan än på domkapitlet, trots att de inte läst de sistnämndas utlåtanden och satt sig in i deras motiveringar.
  Far har alltså alltid rätt!"
  Det är tröttsamt som skrivet att läsa sådant tjafs. Fråga Dig hellre vem som isåfall är pappan här. Vem bestämmer och på vilka grunder? I vart fall inte kristna eller menar Du på fullt allvar att angivna exempel i de senaste blogginläggen är försvarbara utifrån kristen tro och lära?
  Om så-- Gud sig förbarme!
  //HH

  SvaraRadera
 11. Dikes lust att kritisera bloggaren tycks aldrig ta slut. Inte heller bloggarens tilltro till rättssamhället. Troligen (men jag är ej jurist) har de lossade banden lett till att Svenska kyrkan hos mången åklagare ses som ett företag, som gentemot sina anställda kan ha förbluffande märkliga regler utan att anses brottsliga. T ex så verkar många icke-statliga arbetsgivare kunna göra många övergrepp dolda under rubriken "kamp mot illojalitet".

  Nog är det märkligt att de ändrade relationerna blev precis tvärtemot det man kunnat hoppas - politikerna blev kvar och ämbetsmannakulturen med bland annat rättssäkerhet slängdes ut. Dock blev det som man kunnat vänta efter en förhistoria där säkrandet av det politiska greppet över Svenska kyrkan var det över allt annat prioriterade.

  SvaraRadera
 12. Förtröttas ej du lilla hop
  fast politrukers tuffa rop
  i självgodheten skallar!
  Följ själv den gode herden först
  Han släcker hjärtats hela törst
  och dej till bättring kallar.
  /ingen BOD-beundrare/

  SvaraRadera
 13. Stiftsjurister och dylikt har jag väldigt lite förtroende för, sedan jag förgäves försökt utröna om en kyrkoherde - som förvisso har ansvar för gudstjänstarrangemang o dyl - verkligen har en sådan förfoganderätt över församlingens inventarier att hen kan förbjuda en kantorsstuderande att öva på något enda av pastoratets instrument under (numera) 5 års tid. Kyrkorådet kan som församlingsbornas valda representanter "så klart" vidta en så drakonisk åtgärd, men när kyrkorådsmedlemmar och t.o.m. ordförande förnekar all inblandning och gömmer sej bakom kyrkoherdens kjolar vill jag verkligen ha klarhet i vad en kyrkoherde får och inte får. Men det har varit stört omöjligt att få något vettigt svar ur någon stiftsjurist, vare sej muntligt via telefon eller via mejlen. Enligt kyrkomusikerfacket är saken klar (kyrkoordningen kapitel 41 Om pplåtelse av kyrka): Kh kan bara ha total kyrkportsstängarmakt "på delegation" (gudstjänstansvaret är en annan sak), och den delegationen kan kyrkorådet när som helst ta tillbaka. Så jag anser mej veta vad som gäller, men stiftsjuristerna är - liksom stiftscheferna f.ö. - tydligen inte till för församlingsborna utan för kyrkoherdarna (åtminstone för somliga av dem).

  Ack ack ack - nu skrev jag i egen sak och är därmed s.k. rättshaverist. (Tänk att det anses misstänkt att ha rätt!). Nej, numera bor jag i ett annat pastorat (som dock gränsar till det gamla) och får spela på hur många orglar jag vill (utom när jag är i gammpastoratet, numera utvidgade storpastoratet, på besök), men jag talar i alla orgelstuderandes, eller egentligen församlingsmedlemmars, sak: vad riskerar man när man fronderar mot en kyrkoherde i en sakfråga, vare sej det handlar om att man själv är queeraktivist eller motsatsen - eller något helt annat! Kan man förbjudas att sjunga i kören också?

  SvaraRadera
 14. -Som vanligt, när kören träder fram,
  dess åsikt ensidig och förutsägbar är,
  ropen skallar, rikta krutet mot denne man,
  som stadigt står i kära folkkyrkans sfär.

  Och att skjuta från höften är körens melodi,
  sakdiskussion och argument behövs ej,
  här gäller dirigentens text i entonig rapsodi,
  Den där BOD skall á priori bemötas med NEJ!

  Folkkyrkan, dess val och fina demokrati
  är usel, ett korthus för denna servila kör.
  Här duger blott högkyrklighetens teologi,
  ingen i kören sörjer om vår älskade kyrka dör!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 15. BOD
  "Rikta krutet mot denne man..."
  (Vilket krut då, är Du träffad . Vilken åsikt-har Du framställt här som vi alltså generar Dig och dina gelikar med genom att ifrågasätta? )
  Det är ytterst sällan Du framför en egen åsikt och än mera sällan du har något i sak att genmäla mot "vår(?)" argumentation.

  "Den där BOD skall á priori bemötas med NEJ!"

  Vad har Du alltså sagt som Du önskar vi skall säga Ja och Amen till?

  "ingen i kören sörjer om vår älskade kyrka dör!"

  Tja, frågan är om den är "Vår" Högkyrkligheten skall ju bort så oss Du benämner "högkyrkliga" har knappast hemortsrätt där om ni politruker får fortsätta bestämma i enlighet med tidsandan. En anda som sannerligen inte är Kristi och där en kyrka enbart styrd av tidsandan aldrig kan vara en sådan.
  //HH

  SvaraRadera
 16. PS. Jo, likheten mellan "gällivarehänget" och mitt ringa fall är att den upprördhet - utan fysiska utfall eller elaka tillmälen - som en människa visar över en anklagelse tydligen kan räknas som fog för själva anklagelsen. Du är en obehärskad sälle din stolle - och ve dej om du blir upprörd och därmed bevisar anklagelsen! DS.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Alltså en modern variant av forna tiders häxprov:

   Flöt den utpekade (anmälda) häxan när hon kastades i vattnet, var hon skyldig.

   Drunknade hon, var hon oskyldig.

   Logiken klar och rättvisa oklanderligt och rättssäkert skipad.


   Argus

   Radera
  2. Andreas, min vän, döm inte F på det du läser här, ta kontakt så kan jag berätta mer om denna sak, jag känner nämligen F och flera av de inblandade är bekanta.

   Ditt och hennes fall är mycket mer lika än bloggen här påstår.

   Radera
 17. HH:s kommentar är lika belysande som den är avslöjande: kyrkan är inte hans, inte "vår", som han mer eller mindre rakt på sak skriver i något mildare form.

  Kyrkan skall alltså vara deras, HH:s och den lilla minoritets, som på sin höjd utgörs av FK:s lilla grupp med en handfull KM-ledamöter.
  Anspråken är stora ibland, må jag utbrista.
  Det är mig obegripligt hur man kan göra anspråk på att hela vår folkkyrka rakt upp och ned skall anamma högkyrklighetens linje.
  Folkkyrkligheten respekterar högkyrkligheten men det omvända tycks inte gälla.
  Förklara det, den som kan.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den respekten sitter allt i spjutstångs ände.


   P

   Radera
  2. BOD

   Bombastiken når nya avgrundsdjupa nivåer. Hur fasen menar du att SveK respekterar högkyrkligheten.

   SveK är en liten protesTantrik sekt på rödvinsvänsterkanten. Irrelevant för de flesta (inte minst för hennes egna medlemmar).

   Man baxnar, slår sig för pannan o svimmar en stund!

   Kaschlonk!

   Radera
 18. Dike! Sluta att fundera över högkyrklighet och annat som du ändå inte
  vill eller kan förstå! Läs Nya Testamentet och bed att få andlig vishet!
  Det politiska och allmänna ordvrängarnitet behöver du aldrig be om!!!

  SvaraRadera
 19. -Är spjutstången månne det flera decennier gamla beslutet att kvinnor äger rätt till prästämbetet?

  Om svaret är ja, kan man undra vilka det är som riktar stången mot kvinnorna!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Riktar man en stång mot någon, kanske det inte är så farligt? Möjligen avvisande?

   Med spjutspetsen - Berufsverbot, avskedande, marginalisering, utköpande, förtal, etikettpåklistring - är det värre.

   P

   Radera
 20. Dike. "Folkkyrkligheten respekterar högkyrkligheten..."
  LÖGN och BEDRÄGERI ! Politrukresonemang.

  SvaraRadera
 21. Annorzzz och Anonym!

  Svaret på frågan till mig med tillhörande känsloutbrott om mitt påpekande är enkelt: högkyrkligheten verkar också i Svenska kyrkan, dess präster - BloggarDag är ett belysande exempel! - får döpa, förrätta konfirmationer, vigslar och begravningar precis som alla andra präster, vilka inte är högkyrkliga och vilka i antal naturligtvis totalt överskuggar de högkyrkliga med förkrossande siffror.

  Gendriver ni denna sanning? I så fall med vilka sakargument?

  Men när era kommentarer läses - ej minst på denna bloggs fält - döms alltså huvudmannen för nämnda präster ut så fult, fullständigt och förödande att man baxnar. Då är Svenska kyrkan, arbetsgivaren som förser de ovannämnda med det dagliga brödet, förtappad, usel, har förlorat sin själ, är inte Kristi kyrka och styrs av, som ni kallar de av folket valda, engagerade förtroendevalda, "politruker".

  Detta, mitt (ut)dömande herrskap menar jag med min slutsats ovan.
  Detta är skillnaden mellan den lilla högkyrklighetens besserwisserinställning och den stora, varma och välkomnande famnen hos Svenska kyrkan.

  Kanske man också kan beskriva det så att den sistnämnda vänder andra kinden till för att bli slagen också där.
  Tyvärr fortsätter också örfilarna att vina, som jag nyss noterade.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. BOD

   Jag har tillräckligt nära sett hur SvK behandlar präster med högkyrkliga drag.

   Det är inte ett moderskap jag önskar min värsta ovän.

   Dock har du rätt i en sak. De bitter o Buther-lika borde lämna den gemenskap, som ö h t inte bryr sig om den icke-PK:liga del av hennes överpolitiska överbyggnad.

   Dock är det ju ofta villan, vovven, volvon o villfarelsen att SvK ska bli friare o bättre med tiden; som gör att hörkyrkliga präster inte konverterar.

   Men jag säger som Fr Anders Piltz (sök på nätet); "Vi behöver er".

   SvK hatar er. Kyrkan älskar er. Politruker hatar er, +Anders är er kärleksfulle biskop (ja jag minns hans kyskhetsföredrag på kyrkodagarna i Uppsala o de stående ovationerna efteråt, vilket helt uteblev efter +Bertil W:s utskällning).

   Alla Kristtrogna förena eder runt den verkliga ModerKyrkan. Och alla svenska kyrkopolitruker förena eder runt det ni redan förstört, förmörkat o förbilligat.

   Gud är större än en PK-sekt som blivit ett kgl politrukifierat saligHetsvärk.

   Christe eleison!

   Radera
 22. Annorzzz!

  Det är bedrövligt att läsa Dina ständiga utfall mot vår folkkyrka, som omfattar mer än tre fjärdedelar av vår befolkning.

  Jag kan inte tro att Du vinner något på den attityden.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. BOD

   Det är ingen folkkyrka. Det är något som inte vill vara kyrka - mkt tack vare sådana nyttiga idioter som dig - och något folk har den inte.

   Gemene man säger; här var det mer folk än i kyrkan, när man kommer in i ett rum med några personer. Tyvärr är det ofta just rätt om man menar kyrkan=SvK.

   Det menar inte jag. Kyrkan är större än det du står bakom (grundat av Gustav Eriksson o förstört av partistrider).

   Större delen av era medlemar är helt overksamma o betalar in pengar till ett system som självimploderat.

   Tyvärr är det protestantismens akilleshäl. Ge medlemmarna vad medlemmarna vill ha (då de betalar kalaset).

   Det är faktiskt principer som leder till er undergång.

   F ö skriver jag inte för att bli populär hos dig. Jag tycker du är bombastisk, uppblåst o utan finess (trots eller tack vare dina patetiska diktarförsök).

   Dessutom är det politruker som förstört SvK. Att livnära sig på sånt - gör att man skäms - i ert ställe (då jag inte tror ni har förmåga att skämmas).

   Så du får tycka precis vad du vill. Jag menar vad jag säger o tror du mått bättre av att sopa framför egen dörr först.

   Sov så gott.

   Radera
  2. Dikes uppgift om att "mer än tre fjärdedelar av befolkningen" tillhör SvK stämmer inte. Enligt Svenska kyrkans egen statistik var år 2013 endast 65,9% av befolkningen medlemmar. Andelen sjunker kontinuerligt och blir allt lägre för varje år som går. År 1972 var 95,2% av befolkningen medlemmar, år 1980 92,9%, år 1990 89,0%, år 2000 82,9%, år 2010 70,0% och nu är alltså knappt två tredjedelar medlemmar.
   /EMH

   Radera
 23. BOD: Vinner man något på att resonera med dej???

  SvaraRadera
 24. Annorzzz!

  Om Du inbillar Dig att tillmälen mot mig som idiot, bombastisk och uppblåst är lämpliga i en seriös diskussion, får Du förbli i den tron.

  Dessutom har jag aldrig ett ögonblick förfäktat tanken på att servera texter, som renderar popularitet hos Dig. Min kyrkosyn är nämligen en helt annan än Din, vilket Du kanske har märkt. Och jag gläds över den gamla fina öppna folkkyrkan, som inte sorterar, värderar och alienerar människor. Men jag nedlåter mig för den skull inte till att kasta sådan smuts på dem som inte delar min syn som Du nu gör på dem, som ej delar Din teologi.

  Vad så gäller EMH:s sifferredovisning är den förstås korrekt. Jag överskattade i hastigheten tillhörighetsantalet.

  Avtappningen är allvarlig.Jag har också, om någon, påtalat detta och hänvisat till att den är en direkt följd av skilsmässan mellan kyrkan och staten.

  Men Svenska khyrkan är förstås alltfort vår helt, utan jämförelse, dominerande kyrka. Vi har alla ett gemensamt intresse av att verka för att den skall förbli i den positionen.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. BOD

   Jag skrev inte att du är en idiot, utan en nyttig idiot.

   Att SvK är öppen är sant i den Dag:liga bemärkelsen att den öppnaste kyrkobyggnaden är en ruin.

   Allt får plats i en ruin/SvK, utom det djupast sanna, sköna o goda.

   O återigen skippa bombastiken o uppblåsta dikter. Sopa framför egen dörr först.

   Och SvK är i fritt fall. Det är klädsamt att du uppmärksammar det. Att du tror det beror på statskyrkans slut, samtidigt som du tillhör POSK, säger väl allt.

   Allt Gott

   Radera
 25. Dike. Återinför vänstertrafiken!

  SvaraRadera
 26. Annorzzz!

  Du stämplar och dömer från hög häst,
  vår kyrka är usel, förfallen och Du vet bäst;
  vem ger Dig rätten att så förtala Guds kyrka,
  den som för tusenden ger tröst och styrka?
  På vems mandat skriker Du ut Din galla,
  påstår på allvar att kyrkan håller på att falla?

  Som Du, talar och handlar den okloke jämnt,
  i detta fall är folkkyrkan ett för honom stort skämt,
  Men, kära vänner, skrikhalsar kommer och går,
  och jag lovar utan reservation: kyrkan består.
  Den självupphöjde får även han en dag sanningen se,
  ångrar då djupt att han över kyrkan öste hat och ve!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Diktar-Diket

   Kyrkan består, rödvinsvänstrande överpolitiserade salighetsverk har dock inte samma garantier.

   Den som lever får se. Med SveK:s ledarskap, skulle inte jag satsa mina sista kyrkopolitiskt intjänta sparpengar i dess "aktieportfölj".

   Lycka till!

   Vincit omnia Veritas...

   Radera
 27. Elisabeth 10:11:
  "...annars hade de skrivit att "domkapitlet inte finner anledning att vidta någon ytterligare åtgärd"..."

  Det där begrep tom jag. Lilla ordet Kan antyder för mycket. Rakt på sak åtgärd eller inte.

  SvaraRadera
 28. Dike - pekoralisternas KONUNG!

  SvaraRadera
 29. -Diktar-Dike, Pekoralisternas konung, Han har kört i Dike, Landa inte i Dikes dike, Dike - återinför vänstertrafiken -högkyrkliga debattörers ordval/debattnivå, tvingas jag konstatera. Plus ett otal antal liknande exempel. Med anspelningar på mitt ovanliga efternamn skall jag "sättas åt", förlöjligas, isoleras, osv. Och producenterna av detta sätt att debattera skratta bakom kulisserna.

  Fortsätt ni gärna med den taktiken, om ni tror den är framgångsrik .Eller ställ upp er på led i en debatt, förslagsvis i Moheda församlingshem, Två Systrars dito i Kalmar eller - varför inte? - Hjelmserydsstiftelsens lokaler. Jag möter er gärna i lämplig lokal under någon av följande rubriker:

  "Kan konfrontativ högkyrklighet stoppa sekulariseringen i Sverige"? Eller
  "Varför trampar högkyrkligheten i Sverige vatten?"
  Eller
  "Är högkyrklighetens dilemma självförvållad"?
  Eller, en aning mildare rubrik:
  "Högkyrklighet och folkkyrklighet i fredlig samexistens? (Notera frågetecknet!)
  Eller
  "Samarbete utan prestige - hög- och folkkyrklig strävan efter enighet" Eller
  "Varför skola vi träta, när vår gud är densamme - exit stridsyxan"? Eller
  "Mission tillsammans eller fortsatta tramp i dyn - Gud är störst, vi är minst"?
  Eller
  "Glöm och göm stridsyxan för framtida missionsvinster"! Eller
  "Förlorarnas ideliga konflikt är sekulariseringens vinst"

  Alltså ut ur anonymitetens gömmor, Anorzzz och andra utan namn, möt upp till ärlig och konstruktiv sakdebatt. Bloggpappan ordnar snabbt lokal, ställer sig gärna själv i främre debattleden eller som organisatör,
  Men vik inte undan, möt upp så att vi - jag och andra folkkyrkliga -. får se er i ögonen, gendriva era argument och själva, förhoppningsvis få något att fundera över, då ni sagt er. Givetvis under förutsättning att koncentrationen inte ligger på ständiga "dikeskörningar" från olika håll. Det är väl ändå alltför billigt för teologer som vill kalla sig för bildade.

  Väl möt, om bloggpappan och Gud vill!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 30. Jag blir så sorgsen över tillståndet i SvK och hur man kan få fortsätta mobbingen mot F på nätet. En mobbing som naturligtvis inte inskränker sig till det som här framkommit eller att man undviker F's gudstjänster. Tyvärr är Hans Stiglund en för mild man. R i sammanhanget har tidigare begått svåra tjänstefel i annan församling som visar att han inte har speciellt höga tankar om kvinnor. Bara för att dessa anmälda delar er ämbetssyn är de inte oskyldiga och det borde ha framgått att F inte är den första kvinnliga präst som råkat illa ut i denna församling som, tilll skillnad från R, är hennes hemförsamling.

  Här finns ingen barmhärtighet att hämta men jag åser inte mobbing utan att träda till offrets försvar. Ni som bor många långa hundra mil bort och inget vet på riktigt, kan ju kanske hålla er för goda för fortsatt mobbing. Det sköts så bra på hemmaplan, ni behöver inte oroa er.

  Det är verkligen hemskt att se hur mobbingen här bara fortsätter och jag blir beklämd över tillståndet i SvK när detta får förekomma.

  Oavsett ämbetssyn borde ingen stödja mobbing. Jag har många gånger upprörts över hur exempelvis medlemmar i Frimodig kyrka eller Dag Sandahl själv behandlats. Nu vet jag att Sandahl har en trogen hejaklack och att han lärt sig mobbingens konst väl. Men jag tycker fortfarande att utfrysningen av Sandahl var fel!

  SvaraRadera