tisdag 29 augusti 2017

Vill ni betala för det här?

De flesta läser inte Kyrkomötets presidiums skrivelse 2017:1 till årets kyrkomöte. Det är 82 sidor att ta sig igenom. Nu ska kyrkomötet organiseras om. De kritiska frågorna kommer från Frimodig kyrka men en del andra anför också kritiska synpunkter. Jag ser ingenstans att det blir ett interpellationsinstitut, dvs det vanliga sättet att granska makt. Jag kan förstå varför. Varför skulle makten hos tjänstemännen i Kyrkans Hus vilja utmanas? Frimodig kyrka var den enda grupp som talade för saken vid gruppledaröverläggningarna, sägs det.

Jag läser nu aktstycket som den jag beskrivs vara, en som lever på bitterhet och tappade sugar. Roligt att kunna ge sina kritiker rätt om inte annat så på denna erkänt pigga, käcka och muntra bloggsida. Kom bara ihåg vad jag skrivit tidigare. På åtta år har kyrkostyrelsen inte fört några strategiska samtal. Ärendelistan fylls av handlingar som det ska beslutas om. Det betyder att tiden för idédebatt och analys blir begränsad. När det var sagt att detta skulle ske, fick styrelsen 95 sidors text om ekonomi. Efter den dagen sa en av kamraterna: "Nu skrattar dom i Kyrkans Hus åt oss." Jag sa inte emot. Jag ser ett system där beslutsmakten hamnat i kansliet. Det betyder att arbetsformer för de förtroendevalda avpassas därefter. Läs gärna denna mening två gånger, men minns också beskrivningen av mig.

Uppskattningsvis kostar kyrkomötet 1.6 miljoner per dag men då är inte kostnader för kyrkokansliets egen personal eller mandatstöd inräknade i beloppet. Det är arvoden, boende, lokaler, förtäring och teknik liksom inhyrd personal som kostar. Samt resor, förstås (nämns inte i skrivelsen). I utbyte levereras kloka beslut och de ambitiösa skriver motioner som stimulerar debatten. Men interpellationer inryms inte.

I det nya förslaget ska motionsrätten begränsas. Det ska nämligen bli tematiska kyrkomöten och då får man bara motionera på det tema som angetts. Skriver en ledamot om något annat, sorteras motionen bort av presidiet och är helt ute ur hanteringen. Frimodig kyrka noterar att detta betyder en kraftig begränsning av den fria motionsrätten. Fisk tycker begränsningen är riktig, men vill kompensera med interpellationsinstitut, en tanke gruppen inte drev. Men interpellationer ska det inte vara enligt förslaget. S tycks inte ha någon synpunkt på detta! Inte i sskrivelsens sammanställning i vart fall.

Tematiska kyrkomöten blir det under mandatperiodens andra och fjärde år. Presidet bestämmer tema. Det blir ett antal dagar för samtal och utbildning. Första och tredje sammanträdet under mandatperioden blir som nu. Ställ då maktfrågan. Vem bestämmer tema och vilka kan påverka det? Den som svarar byråkratin i Kyrkans Hus ska inte omedelbart få en bock i kanten för det svaret.

Utskotten förändras. Kyrkorättsutskottet försvinner och ersätts av en kyrkorättsnämnd, fyra jurister och fyra KM-ledamöter. Budgetutskotttets frågor läggs till ett nytt Ekonomiutskott.Vi får två nya utskott: Samhälls- och kulturutskottet och Hållbarhetsutskottet. Det är Kyrkolivsutskottets samhälleliga frågor som bilder ett eget utskott och av förslaget om ett Framtidsutskott blev ett Hållbarhetsutskott. Jag tänker inte bli sur och grinig om någon drar slutsatsen att politiker saknat de politiska frågorna och vill renodla kyrkomötet som arena för denna agenda. Intresset ljuer aldrig eller alltid.

Ni börjar kanske tröttna och behöver inte veta att omröstningen inte längre ska ske genom uppresning utan genom handuppräckning. Men saken gäller också att, som det heter (s 57) att ledamöterna ska få den utbildning "och därmed också fortbildning" som de behöver för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Detta är också en mening att eftertänksamt läsa en andra gång. Vad är det de inte kan och om de inte kan detta hemifrån, är det då möjligt att detta mot betalning (arvode utgår) kompenseras i Uppsala? Ni betalar för att de som misskött sitt gudstjänst- och församlingsliv men inte heller läst Torsdagsdepressionen nödtorftigt ska kunna sitta i "kyrkomötet".

In summa: här är en ny ordning för ett kyrkomöte som inte ska ställa till det. Ni är nog beredda att betala drygt 1.6 miljoner per dag för att ledamöterna från år 2018 går på konferens i Uppsala vartannat år och kan tala med varandra om allt det de bibringas. Tamboskapen samlas och stallas. Och ni betalar stallplats.

Detta skulle kunna vara frågor att ta upp i rörelserna inför kyrkovalet. Så sker inte. Har ni märkt att det inte debatteras? Nomineringsgrupperna får berätta vad de vill utan besvärande frågor eller illvillig och kränkande debatt. Kommer det några inlägg av detta slag är det på insändarplats i några tidningar. Få murvlar avslöjar, t ex frågar kandidaterna vad de gjort föregående mandatperiod i kyrkomöte eller stiftsfullmäktige, räknar motioner, läser protokoll etc etc.

Verkar det som om jag inte gillar nyordningen? Den präglas av en konferenskultur och återspeglar mindre vad ett kyrkomöte egentligen är. De som kallar sig "Svenska kyrkans unga" ("23-åringar /och äldre/ som vill bestämma över oss som är 17", som dottern sa när hon förklarade att hon inte längre ville vara med...), ställer glatt upp för att hjälpa kyrkomötesledamöterna.

Ni betalar. Men vad tänker ni er få för pengarna? Och vilka journalister vill ni nödga att skriva om saken i denna valrörelse, för det är detta kyrkoval som ger oss ledamöter i det nya kyrkomötet och då vore kanske förändringarna av värde att ha pejl på. Minns dock att denna bloggpost skulle kunna komma att uppfattas som skriven av en som lever på bitterhet och tappade sugar. Ordet var "lever på".

18 kommentarer:

 1. -Den bästa av världar! sa doktor Pangloss.

  Tjänstemän har ersatt Kyrkan. Är nu "kyrkan". En parasitär organism som producerar samhällsnyttiga åsikter och befrämjar det statsbärande partiet. Parasiten behöver inte längre sin värd. Slurpar i sig tillgångar som den numera vanmäktiga värden inte längre anses behöva. Mödar sig snart inte längre om att låtsas att värden/Kyrkan behövs eller finns.

  En empirisk studie av Svenska Kyrkan visar en stor, fin, dyr, central administration. Stiftsadministrationer. Alltmer centraliserade lokaladministrationer. Personal. Verksamheter. Lokaler. Föga kyrkoliv.

  Det går några varv till. Så länge de kristna ateisterna vill betala alltså. /smun

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Tjänstemän"? - '"Tjänstehens" är dom väl?

   Lars-Gunnar

   Radera
 2. Det är så helt uppenbart, att de nya ordningarna i det s k kyrkomötet är ett sätt att bromsa FK som brukar ha de flesta motionerna. Men fortsätt att köra, kära syskon!

  SvaraRadera
 3. Det är rätt grovt, faktiskt. Det demokratiska underskottet var ju inte litet innan och når med detta nya svindlande höjder. Hur fräck får man vara?

  SvaraRadera
 4. Jag som trodde att det låg i nomineringsgruppernas intresse att deras invalda hade erforderig kompetens att agera i kyrkomötet. Samt att det bidrag som utgår till nomineringsgrupperna skulle användas för just detta i nomineringsgruppernas regi.
  Varför skulle det annars utgå monetära medel till nomineringsgrupper?
  Ordningen med motionsfritt vartannat år har vi i mitt fackförbund i syfte att få en strategisk framtidsdebatt. Givetvis förbereds ämnen och inriktning av dessa möten av styrelsen, även om det praktiska arbetet utförs av kansliet på atyrelsens uppdrag.
  Lika självklart finns det utrymme för en interpellationsdebatt. Att slopa interpellationsmöjligheten är ju en bekräftelse på att besluten redan är fattade av partierna..förlåt, nomineringsgrupperna.

  Hållbarhetsutskottets första fråga blir väl att prata om hur den kristna tron formuleras för att öka församlingsengagemanget i framtiden. En kyrka utan gudstjänster i lokala församlingar har nämligen ingen framtid.

  SvaraRadera
 5. Lundavispen Johan Tyrberg konstaterade bekymrat i sitt herdabrev 2015 att på många håll betraktar sig de anställda och "förtroendevalda" som "församlingen". /John

  SvaraRadera
 6. Om SvK framgent enbart ska släppa fram det som anses vara inom den politiskt korrekta åsiktskorridoren börjar det hela te sig som vilken styrd församling som helst. Man ser till att organisera sig på ett sådant sätt att man i praktiken tillskansar sig oinskränkt makt att styra med minimala möjligheter till invändningar från de berörda. Det är säkert helt riktigt tänkt ur ett maktfullkomlighetens perspektiv för vår tids byråkratiska matadorer. Något som allas vår läromästare i politisk kontroll och styrning, vår käre kung Gösta, lade en stabil förebildlig grundsten att tryggt bygga vidare på för 500 år sedan.

  SvaraRadera
 7. Ledamöterna i sv”k”:s högre beslutsorgan består till stora delar av oerfarna c- och d-politiker. En stor del av dem utan någon som helst tidigare anknytning till eller erfarenhet av den organisation de har ”valts” att leda. De går därmed tämligen lätt att manipulera med hjälp av mer eller mindre öppet maktspråk. I det här fallet "kurser" om hur man beter sig i den eftersträvade konferenskulturen. Målet är sannolikt att sv"k":s odemokratiskt tillsatta tjänstemannavälde ska få flera att gå i önskad takt. Med andra ord ett steg på vägen till en av fler och fler accepterad åsiktsdiktatur. De ekonomiska kostnaderna i sådana sammanhang betraktas alltid som helt ovidkommande. /John

  SvaraRadera
 8. -Ja, driv frågan om interpellationsinstitut!

  Det var ett grovt (demokratiskt) misstag att avskaffa KM-ledamöternas möjligheter att ställa kritiska frågor. Den möjligheten var mycket bra; jag utnyttjade den konsekvent, vilket både KS och bloggaren har fått erfara.

  Så i denna fråga håller jag helt med DS, men lär väl inte få beröm för detta av doakören, som alltid ser rött när en folkkyrkoman vädrar sin åsikter.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bengt Olof, den där sista slängen var onödig! De flesta av oss dömer efter sak, inte efter person.

   Radera
  2. Mycket bra! /John

   Radera
  3. Bengt Olof! Sannolikheten att Kyrkomötet organiseras om enligt 1917:1 är förutsägbar, det blir att demokratiskt beslut och således "rätt" i demokratisk mening! Det är viktigt att både se maktens rötter och vad den leder till! Prästänka

   Radera
  4. Att vara överens om att interpellationsmöjlighet är stärkande för den demokratiska debatten, är inte samma sak som en samsyn i analysen av varför nuvarande förslag föreligger.

   Min analys är att partiväldets företrädare vill slippa besvara frågor med ens en gnutta teologiskt innehåll.
   Om man slipper svara på frågor i Utskott, kyrkostyrelse och kyrkomötet så kan man fortare göra kyrkan till ett politiskt lydverktyg.
   Delar måhända Bengt Olof Dike den analysen, eller gör han en annan?

   Radera
  5. -Nej, jag delar inte analysen!

   -Om det är teologiskt innehåll i frågorna, besvaras de av KS teologer. Peter T bör påminnas om att KS samfällt är ansvarig för besluten och - tidigare - också samfällt utsåg vem som skulle besvara vilken fråga. Någon rädsla från "partiväldets företrädare" är det icke fråga om, eftersom sådana inte finns annat än i de fördoms- och fantasifulla utfallen mot Svenska kyrkans folkligt förankrade och ideellt hårt arbetande företrädare, vilka bör berömmas och beundras för sin lojalitet och kyrkliga hängivenhet!

   PS med adress +Göran

   -Jag håller med Dig; slängen var onödig. Skall försöka bättra mig! DS


   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  6. Bengt Olof undanhåller oss sin analys om varför interpellationer nu tas bort ur kyrkomötet.
   Min analys får därmed stå oemotsagd.

   Att det minskar det demokratiska inslaget är uppenbart, men vilka krafter ligger bakom denna ändring?

   Angående kyrkostyrelsen, så har jag fått uppfattningen av Dags referat att det där inte finns utrymme att formulera egna frågor som inte är upptagna på agendan i förväg. Eller har kanske styrelsen en stående punkt för Övriga frågor?
   Att styrelsen svarade på interpellationer när de fordom förekom i kyrkomötet, är en självklarhet.

   Radera
 9. Herre - förbarma Dig!

  Jag kan inte hjälpa att det i min hjärna dyker upp en redan klar lista med ofarliga ämnen som kanslisterna tänker sig ska bli teman för kommande KM.
  Det gäller väl i huvudsak att alla som vill tala om sådant som t.ex. handlar om det kristna livet i kyrkan kort förstår jag.
  Demokratiskt? Inte på det sätt som jag lägger i det ordet inte.

  Herre - förbarma Dig!

  Eva H

  SvaraRadera
 10. Jag försöker på svenska kyrkans hemsida leta efter ovanstående aktstycke 2017:1 men lyckas föga. Var finns denna text helst att ladda ner? Undrar Yngve Göransson

  SvaraRadera
  Svar
  1. https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1636721&ptid=4326&infoscreen=true

   Radera