torsdag 5 december 2013

Mayday - Day Made

Jag postade mitt svar på anmälningarna mot mig och verksamheten på denna blogg till Domkapitlet i går. Det blev lite utförligt.
Vill någon backa bandet går man till Make my Day - really, 19 okt och till Två anmälningar, 14/11. Björn Fyrlunds analys av bloggen finns, som ni kanske minns som Helgläsning, 27/10.

Till Domkapitlet i Växjö stift
Box 527

351 06 Växjö

Ang anmälningar. Ert dnr 13-974-345 och 13-976-345

Domkapitlet har, efter rubricerade anmälningar, beslutat inleda ett tillsynsärende och åberopar KO 31 kap 12 §.

Jag ska svara lite utförligt men avvisar helt påståendet att jag med fritidssysslan Bloggardag på något sätt ”i avsevärd mån har skadat det anseende en präst bör ha”. Jag måste dock inledningsvis uttrycka min förvåning att dessa anmälningar över huvud taget tas upp till behandling. Jag anklagas tydligen för ”kvinnofientlighet” och återkommer naturligtvis till den frågan, men efter mina 42 år som präst i stiftet skulle domkapitlet kunna ha någon lite aning om att anklagelsen är grundlös.

Vid kyrkorådets i Nordölands församling sista sammanträde fick vi lära oss att ”en diplomat är en person som kan be någon dra år helvete på ett sätt som gör att vederbörande med förtjusning ser fram emot att få anträda den resan”. Jag ska sålunda formulera mig diplomatiskt.

För tydlighets skull numrerar jag min framställning.

1. Rättsordningen

Jag konstaterar inledningsvis att kapitlets domarledamot fått i uppdrag att med hjälp av stiftskansliet utreda ärendet (DK protokoll 8 nov 2013 § 174). Att den som utreder också är den som dömer i domkapitlet, noterar jag. I andra sammanhang skiljer man mellan rollerna. Jag finner detta i kyrkoordningen stadgade system principiellt rättsosäkert.

2. Bloggardag och dessförinnan Dagblogg – en genrebeskrivning

Bloggen är en slags enmanstidskrift där de olika bloggposterna i någon mening hör samman. Bloggardag – liksom föregångaren på tidningen Östran ”Dagblogg” – hör till en viktig genre av polemik och uppmuntran. Den läses och har en viktig funktion för att göra klart att alla in Svenska kyrkan inte sjunger med de för tillfället aktuella och populära änglarna. För en präst måste det vara viktigt att visa de betryckta att alla inte står för den teologi och praxis som föröder Svenska kyrkan, utan bevarar det som söndagsskolfröken och konfirmandprästen en gång lärde ut. Det kan dock ifrågasättas huruvida bloggskrivandet utgör något annat än personliga funderingar av Dag Sandahl.  Enmanstidskriften har en generös policy vad gäller kommentarer. Den är nämligen i hög grad ett dialogforum där bloggposterna utgör samtalsinledningar.

Formen för polemik försöker bloggaren lära av större andar som t ex  H.B. Palmér, Bengt Lidforss, August Strindberg och Jan Myrdal men också Jan Redin och Axel B. Svensson. Självfallet är bloggen inte till för att glädja Makten. Perspektivet är det omvända och ett sådant perspektivskifte är grundläggande bibliskt och (därmed) förargelseväckande. Ska jag här inte hänvisa till Psaltaren (Ps 77-82, t ex) kan det räcka med Marias lovsång, Magnificat, Lk 1:46-55.

Bloggardag syftar till att vara en käck, pigg och munter blogg som inte viker för svåra frågor. Några stildrag har under årens lopp tillförts. Efter Dag Sandahls vid Lunds universitet avlagda doktorsexamen i tyska, har tyska ordvändningar och meningar blivit mer frekventa än tidigare.

Av ungefär 2000 bloggposter är det ett fåtal som nu anmäls. Detta blir förståeligt för den som ser den Facebooksida jag strax refererar till. Beställningsarbete, alltså. I normalfallet läses och debatteras bloggposterna i sitt sammanhang. De anmäls inte.

3. Bakom kulisserna: kyrkopolitisk strävan att tysta opposition.

De två anklagelserna skulle sålunda lätt kunna uppfattas ha varit i säck innan de kom i påse. Av bifogad skärmdump från Facebook (bil 1) framgår att  anmälningsvägen var att föredra framför en debatt med mig. Vad gäller frågan? Det klassiska: ”Ordnung muss sein.” Dissidenter ska ha vett att hålla käften. I grund är detta en hållning bland Svenska kyrkans präster och kyrkopolitiker som är oförenlig med villkoren i en demokrati och de grundlagsfästa fri- och rättigheter en svensk medborgare åtnjuter. Jag förstår saken så, att anmälarna i svepande och oprecisa texter egentligen uttrycker en kyrkopolitisk traktan att få tyst på Bloggardag. Jag menar att bil 1 bestyrker saken.

4. Anklagelse I:

Anmälaren Toivo Jokkala deklarerar upplysningsvis att han inte är kyrkligt engagerad men har en svärfar som är. Vilken intresseklubb noterar saken? Jag anklagas, utan exemplifiering,  för att ha fällt ”tillmälen” om Antje Jackelén inför och efter ärkebiskopsvalet. Det förnekar jag i den mån saken utan exemplifiering alls kan förnekas.

Jag anklagas dessutom för att ha skrivit att det är ett opassande oskick att kalla Kyrkans Hus i Uppsala för ”Führerhauptquartier”. Men jag har explicit skrivit: ”Det får ni inte säga.” Satsen är tydligt negerad. Nu är jag inte sämre själasörjare än att jag vet att själavårdande råd av detta slag med fördel ges för en begränsad tid för att därefter förnyas. Ungefär som med avvänjning av svordomar eller rökning, alltså. Vilket råd jag kommer att ge i början av juni månad, vet ingen. Tills vidare gäller att så ska man inte säga. Är Domkapitlet av någon annan mening?

Så kommer en anmälarens smått obegripliga uppräkning av tyska ord i rubriker ”och en rad kvinnofientliga och nazianspelande inlägg”. Vad är det som anmäls? 100 miljoner människor talar tyska. ”Ermutigung” anspelar på en sång av Wolf Biermann, som jag senast hörde i Hamburg i maj och knappast kan kallas ”kvinnofientlig” och alls inte nazist. I bloggposten uppmuntras de svårmodiga till frimodighet.

”Machtübernahme” är en bloggpost som markerar att vi nu står inför något annat och i bloggposten redovisas ett antal obesvarade frågor och viktiga problemställningar.

Bloggposten ”Oberst Busse” är anmäld, alldeles oklart för vad. Jag ska (Deo volente) till Berlin i januari månad och hoppas kunna träffa min vän Dietrich Busse, som är i färd med att skaffa sig sommarhus på norra Öland. Jag undrar vad han säger, när jag berättar för honom att han på något sätt och för n ågot odefinierat anmälts till Domkapitlet i Växjö. Hans favorituttryck blir nog den kommentar jag får: ”Lächerlich” och ”fabelhaftig”.

Anmälaren anför alltså, utan belägg, att det på Bloggardag finns en rad kvinnofientliga och nazianspelande inlägg. Det återstår för anmälaren eller Domkapitlets utredare att visa på dem. När jag får besked om vad som avses, kan jag ta ställning till den bisarra anklagelsen. Vad som återfinns i anmälarens egen förståelse, brist på förståelse eller egen föreställningsvärld är nämligen inte utan vidare att förstå som vad den begåvade texten säger.

4. Anklagelse II

Kyrkoherden Gunilla Aquilon Elmqvist och församlingspedagogen Linda Nilsson menar att jag ”ondgör” mig ”över valet av kvinnlig och tyskbördig ärkebiskop”. Jag uppfattar begreppet ”ondgöra” som ett moraliskt begrepp och det är möjligtvis på ett metaplan adekvat. På ett enklare plan har jag ställt frågor och pekat på problem. Det är en moraliskt sett aktningsvärd syssla.

Det heter i anmälan att jag antyder ”att man med nazistliknande metoder tillsatt en kvinnlig ärkebiskop”. Alls inte. Har jag ens någonstans skrivit att valet var ett riggat ärkebiskopsval så är det faktiskt inte bara nazister som sysslar med sådant. Tanken om nazism torde ha uppkommit hos anmälarna därav att de inte läst Vermes  bok Han är tillbaka, men jag ser den annonserad som julklappstips. Den som läst referensen kan lätt förstå sammanhanget. Vermes låter Führern vakna i Berlin år 2011 och gestaltar så en rolig samtidskritik. I bloggposten ges en korrekt referens. Bloggaren har inget ansvar för det rika känsloliv som somliga läsare kan ha, det är en tillgång eller belastning de själva har att hantera.

När det gäller Aleksander Radler insinuerar jag alls ingenting.

Antje Jackeléns akademiska meritering som teologie doktor vid Lunds universitet ifrågasätter jag på intet sätt. Däremot förnekar jag uppgiften som lämnats att hon varit professor i Lund och vill veta den sakliga meriteringen efter doktorsexamen eftersom hon inte är docent vid ett svenskt universitet – och professor kan i USA betyda lite av varje; från universitetslektor till docent och (självfallet) professor. Trots frågor i skilda fora om titlar och meriteringar har sakupplysningar märkligt nog aldrig lämnats. Att notera detta är inte att gå till angrepp mot någon. Det är sakfrågor.

Sedan kommer ytterligare en svepande anklagelse: ”Läser man vidare i hans blogg får man gång på gång bevis på hans motstånd och hans kränkning av kvinnliga kollegor.” Jag antar att det är rätt allmänt bekant att jag inte tror riksdagsbesluten 1958 om kvinnas behörighet till prästerlig tjänst vara gudomliga beslut och att jag respekterar beslutet vid kyrkomötet 1957. Det är jag i min fulla rätt att som präst i Svenska kyrkan göra. På inget sätt strider detta mot Svenska kyrkans ordning och detta framgår tydligt av kyrkomötesbeslutet 1958 men också av senare statliga utredningar. Så är rättsläget fram till dess ett nytt bekännelsekrav införts, och det har inte skett eftersom det knappast varit möjligt. I stället har administrativa åtgärder vidtagits, åtgärder som moralteologiskt torde stå i strid med de utfästelser som gjordes 1958.

Det diplomatiska svar på anmälningarna som jag nu avgett, leder till slutsatsen att de kyrkopolitiskt betingade anmälningarna mot mig ska läggas till handlingarna utan åtgärd. Detta borde Domkapitlet i Växjö begripit utan att behöva inleda ett tillsynsärende. Vi lever i ett land med en grundlagsfäst tanke- och yttrandefrihet. Frågan om det anseende en präst bör ha gäller inte en punkt som styr in mot kyrkopolitik eller majoritetsuppfattningar om snille och smak utan på frågor om sanning – dvs Bibel och bekännelse. Om domkapitlet skulle finna att jag agerat i strid mot stadganden i just Skriften och bekännelsen, inväntar jag preciserade besked. Jag gör det med viss munterhet eftersom jag efter ett helt prästliv i stiftet avtackats på ett sätt som nog och övernog visat att jag räknats som en präst med det anseende en präst bör ha. Därtill har jag på nytt valts till kyrkomöte och stiftsfullmäktige. Det säger också en del. Det är dessa väljare och andra sympatisörer som får och ska få berättigad uppmuntran till frimodighet på Bloggardag.

Jag ber att få upprepa: På bloggen Bloggardag har jag inte på något sätt skadat det anseende en präst bör ha. Jag har där utövat uppmuntrans ämbete genom profetians gåva, vilket är förmågan att skilja mellan sanning och lögn och demaskera lögnen.

Moheda den 4 december 2013

Bil 1

Skärmdump från Facebook. Utlämnas här

24 kommentarer:

 1. Noteringen i inledningen, att det är rättsosäkert med en och samma person som utredande och dömande, är oerhört viktig! Det kan bara försvaras om domarledamoten får i uppdrag att klargöra vilka bestämmelser som gäller och vilken rättspraxis som råder, men avstår från att ytterligare utreda innehållet i anmälan.

  Jag minns ett tillfälle då Henrik Svenungsson blev upprörd över ett beslut i någon kyrklig instans. Han menade att man inte hade utrett saken tillräckligt innan beslutet fattades. Men han fick till svar just detta, att en dömande instans inte också får vara utredande.

  Enligt svensk rättspraxis får en domstol får alltså inte vara utredande. Den har att ta ställning till vad som föreläggs den. I det här fallet borde domkapitlet, i varje fall vad gäller första anmälningen, konstatera att eftersom inga konkreta bevis lämnas, så finns inget underlag att avge fällande dom. För det är ju dessutom enligt svensk rättspraxis så att det är anklagaren som har att bevisa sin sak, inte den anklagade som har att visa sin oskuld.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Mja, det är en sanning med modifikation. Förvaltningsdomstolarna har utredningsskyldighet. De allmänna domstolarna har det i familjemål (mål om vårdnad, boende och umgänge) samt i viss mån till den tilltalades fördel i brottmål.

   Radera
  2. Men då handlar det om mål av civilrättstyp. Det domkapitlet här har att hantera är av brottsmålstyp. Då gäller vad jag anfört. Det är ju dessutom så att domstolen inte får döma annat än vad åklagaren yrkar. Därför anger de alltid lindrigare alternativ, om domstolen inte skulle anse att han lyckas bevisa ett svårare brott (t.ex. grov misshandel alt. misshandel alt. övergrepp).

   Radera
  3. Jag lärde mig hos systrarna i Alsike i dag att det finns ett undantag till. Det gäller brott mot staten, t.ex. i fall som gäller skattelagstiftningen och utlänningslagen. Då blir det, åtminstone i praktiken, så att den svarande har att bevisa sin oskuld.

   Radera
  4. Socialtjänstlagen ligger på gränsen t.ex. då föräldrar efter orosanmälan utreds av socialtjänsten i kommunen.
   Även om utredingen ger rekommendationer kan beslut fattas av tjänstemän om omhändertagande av barn utan beslut av folkvalda. Frågan är om man skall se olika tjänstemän (oftast kvinnor) inom samma förvaltningsenhet som oberoende?

   Radera
 2. Den som ger sig på Bloggardag, ger sig på Brunkebergspumpen...

  This made his day!


  Tant Svart

  SvaraRadera
 3. Ledarna i "skenkyrkan" Svk är beträffande likt Sanhedrin och dess janissarier på Jesu tid.

  Elias

  SvaraRadera
 4. Kan man inte få se skärmdumpen?

  konstigt att även formalia kan vara så roligt.

  // John

  SvaraRadera
  Svar
  1. Instämmer, intressant att se vad skärmdumpen innehåller./Sven-Åke Nilsson

   Radera
 5. Skulle domkapitlet på något sätt fälla dig då är det bara att konstatera att nu har förföljelsetiden börjat efter årtionden av uppladdning.

  SvaraRadera
 6. fFanns inga janissarer på Jesu tid.

  SvaraRadera
 7. Det förefaller som om Svenska Kyrkan som
  förändrat sin trosuppfattning får på moppe av en specialist och som i ämnet är klar och tydlig.

  Som medlem av Svenska Kyrkan kan man undra var ledningen har "kommit på" den nya given. Kanske politikerna är inblandade?

  SvaraRadera
 8. Med tanke på anmälningarnas torftiga innehåll borde domkapitlet redan ha lagt dem till handlingarna. När man nu ändå valt att gå vidare med saken, säkert inte utan en viss vånda, visar detta att politiken, kyrkopolitiken, numera trumfar allt annat.

  SvaraRadera
 9. "Jag har där utövat uppmuntrans ämbete genom profetians gåva, vilket är förmågan att skilja mellan sanning och lögn och demaskera lögnen." Just så Dag! Och för det är jag skyldig dig ett STORT, STORT tack! Tänk om alla förstod sitt prästämbete på samma sätt, då kunde man ju gå omkring saligt leende var eviga dag i trygg förvissning om att Kristi kyrka var den genomsyrande surdeg den skulle vara, till förargelse och omvändelse, istället för som nu, ett ljummet grötomslag på en varig böld. Jag gratulerar dig till din upphöjelse, att få svara inför domkapitlet. Den tillkommer inte alla.

  SvaraRadera
 10. Stackars domkapitel!

  SvaraRadera
 11. Eftersom detta är ett alibi för att inte ta debatten blir det ju snart lite Kafka över hela Svenska kyrkan.

  SvaraRadera


 12. De kyrkliga domstolarna är inte självklart rättfärdiga och rättssäkra. Hur var det med Jeanne d'Arc? Vad betyder egentligen en så kallad "avkragning".Det sakramentetala ämbetets outplånliga karaktär kommer inte den politiskt sammansatta gruppen åt. Det är bara den sekulärt grundade kyrkogemenskapen som drabbas av en fortsatt avklädning.

  SvaraRadera
 13. Dag, det inledande med diplomatin och resan till ett varmt ställe var en riktigt "femetta"! Att med varmt hjärta, friska tag och en härligt grov sarkasm bemöta Segloragänget och resten av dårarna som snart tycks ha tagit över Svenska kyrkan helt. Men en allvarlig fråga till alla oss som står för en traditionell kristen tro - när slår vi riktigt hårt näven i bordet och säger stopp, nu accepterar vi inte mer av den här smörjan och snömoset. Det är Dag och Marcus Birro och några fler som sätter sig till motvärn och får ta mycket skit för det. Men vi andra tycks mest knyta handen i byxfickan och suckar. Hur länge systrar och bröder?

  SvaraRadera
 14. Hur kan man lämna in en anmälan utan konkreta exempel på vad den anklagade gjort sig skyldig till? Men det skulle väl bli alltför känsligt..
  .
  Svaret på tal är ju storartat! Och kul!

  LG

  SvaraRadera
 15. AJ klagar ju själv över "näthatet", men har hon inte själv givit stöd åt den uttryckligen näthatande smedjan Seglora? Vad har inte f Dag och Marcus Birro fått utstå? Church of Sweden (CoS) tycks alltmer bli Centraliserad och Sekulariserad.

  SvaraRadera
 16. Det kanske inte är anmäleinnehållet som är det viktiga i detta fall utan i stället är det den stämpling en anmälan innebär, oavsett resultat, som man eftersträvar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Att bli anmäld är oftast värre än att bli fälld. När domslutet väl kommer, är saken redan bortglömd. Skamstraffet utmäts i förväg genom gatlopp. Frikännande tjänar till föga. Vem bryr sig? I varje fall inte pressen.

   Är det en tillfällighet att Domkapitlet i Växjö ej meddelade DS om anmälningarnas existens, förrän han grundligt avfirats på Norra Öland? Så kunde man åtminstone hoppas att inte uppretade folkuppbåd skulle samlas till stöd för den hotade och avhållne komministern?

   Tant Svart

   Radera
 17. Det kanske inte är anmäleinnehållet som är det viktiga i detta fall utan i stället är det den stämpling en anmälan innebär, oavsett resultat, som man eftersträvar.

  SvaraRadera
 18. Argus, jag instämmer i att innehållet i anmälan för anmälarna förmodligen inte är det viktiga, men med den skillnaden att det inte är en "stämpling" man har i sinnet utan vetskapen att när väl anklagelsen förts fram och tagits upp då är mycket möjligt eftersom domkapitlet numera inte är en domstol i vanlig mening utan mer att likna vid ett förtroenderåd i ett politiskt parti där man utan några mer omfattande beviskrav kan kasta ut var och en som befunnits ha i ord och handling skadat partiets intressen dvs. om nu inte själva utkastandet bedöms göra större skada än att ha den besvärlige kvar ett tag till! Lyndon B Johnson lär vid ett bestämt tillfälle ha sagt om en kontroversiell demokratisk politikers närvaro på valbar plats att det var bättre att ha med honom för då stod han åtminstone inne i tältet när han "pissade" istället för att stå utanför och "pissa in". Ingen jämförelse i övrigt med den ene eller andre :-)

  SvaraRadera