tisdag 23 januari 2018

Irrlärarna och idiotförklaringen

Den utrensning som skett i Svenska kyrkan hittills, nu med Lunds domkapitel som ett mönsterbildande undantag genom kättarjakt på ny mark, har syftat att komma åt dem som inte tror och bekänner ämbetsreformen av år 1958. Till den änden har en idiotförklaring formulerats i Kyrkoordningen. Denna deklaration undviker prästkandidater, kyrkoherdepretendenter och nu också arbetsledande komministrar och diakoner skickligt om de vill. De skriver på, men menar egentligen något annat. Kan påven vara jesuit kan väl en enkel komminister ha lärt sig något av den ignatianska metoden?

Jag kan på nytt visa tricket, idiotförklaringen i Kyrkoordningen, KO 34 kap 9§. Här följer en sakkunnig kommentar:
har förklarat sig beredd att i alla uppgifter
"Alla uppgifter" betyder inte alla uppgifter. Det är märkligt, men så är det. Det finns uppgifter som inte någon annan än den enskilde präster utför, bikt t ex. Så när påhaket om att alla uppgifter ska göras tillsammans, stämmer det inte. Så klen är bestämmelsen.

tjänstgöra tillsammans med andra som vigts till ett uppdrag inom kyrkans vigningstjänst,
Detta kan inte vara något problem så som orden klarliga lyda eftersom diakoner hör till vigningstjänsten. Invändningen? "Det fattar ni väl att avsikten är att ni ska förklara er beredda att tjänstgöra med kv*nnl*g* pr*st*r!" Men det står inte. Det står inte heller att man ska tjänstgöra med alla andra. För det kan man inte begära rimligtvis. Hur skulle man hinna det?

oavsett deras kön
Om denna punkt kan det skämtas mycket, men som beskrivning av själva konflikten är den klen. Det är inte könsfrågan som är problemet utan lydnadsfrågan. Vad har Herren förordnat? Men man kan väl t ex inte skriva att samarbete krävs "oavsett om detta bryter mot Kyrkans ordning eller inte", det fattar jag. Så könsfrågan har jag inga problem med utan skriver på idiotförklaringen. Men det var inte detta översåtarna var ute efter. Problemet kvarstår. Men ingen vill peta i det för konsekvenserna är oöverblickbara. Eller?

Kan översåtarna inte fråga mer precist? Nej, grundlagen hävdar att vi inför det allmänna inte behöver förklara vad vi tror och till det allmänna torde en kyrka, som är lagreglerad, i någon mening höra. Så var ju Kyrkan på plats här i landet med sin egen organisation innan det fanns en statsmakt eller det byggt riksdagshus på holmen Agnefit (kristnad till Helgeandsholmen). De enda texter en präst är förpliktad till är Bibel och bekännelse, inte riksdagsbeslut.

Vad skulle då hända om dessa irrlärare, som tänker vad Kyrkan alltid tänkt innan riksdagen tänkte och beslöt annorlunda (ni minns att vi förra året firade att kyrkomötet 1957 sa nej, det var på årsdagen den 2 oktober som arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse hade öppen bar på V-Dala nation i Antjeborg) på nytt ställdes inför frågan vid prästvigning? Kan metoden från Lund visa sig användbar nu?

Frågan är den om att troget efterleva kyrkans lag och ordning, bevisa förmännen skyldig lydnad och villigt efterkomma "vad eder varder ålagt"? De som är vigda efter den senare ordningen lovar att "följa vår kyrkas ordning" men om det är Kristus som ska följas, lovat i löftet innan, så är väl "vår" inte en försnävning, eller är den? Vår kyrka är inte ens efter sin självförståelse Kristi kyrka? Svart på vitt? Men kan ett domkapitel spörja om någon i dag skulle kunna avlägga detta löfte? Låt oss fundera, jag ser fyra möjliga svar:

Det första svaret är: "Det har jag lovat en gång, det räcker, och jag säger till om det blir några ändringar på den punkten."

Det andra svaret lyder: "Frågan är helt hypotetisk."

Det tredje svaret kan avges så: "I Stockholms stift strök Ingmar Ström detta löfte – eller formulerade om det – så det behöver vi inte fokusera på, eftersom löftet alltså inte generellt gäller för att vara präst i Svenska kyrkan. Skulle det gälla, är Ströms prästvigningar kyrkorättsligt ogiltiga eller i vart fall irreguljära."

Det fjärde svaret är glasklart: "Kyrkans lag och ordning är den jag följer i tanke, ord och gärning."

Då fattar domkapitlet listigheten, den reformatoriska. Kyrkans ordning står alltid över lokalkyrkans, dvs Svenska kyrkans ordning. Håll koll på "K" med versaler eller gemena, däri avslöjas tanken. Men vad ska domkapitlet göra då? Be dominikanerna om hjälp med sträckbänken? Kommer biskopsvikarien Piltz sättande med utrustningen då? Det tror jag faktiskt inte. Domkapitlet kanske kan avkraga med argumentet att svar eller icke-svar skulle kunna komma att tolkas som att kapitlet avslöjat en irrlärare när Kyrkoordningens analysinstrument visat på märkligheter?

Har jag nu pekat på hur det blir när den officiella lögnkulturen får slå igenom? Jag läser Wolf Biermanns självbiografi, Warte nicht auf bessre Zeiten, Ullstein 2017, där denna lögnkultur avslöjas i rätt roliga vändningar. Biermann är ju poet. Stasi-akterna läser han med polare (Jürgen och Lilo Fuchs bland dem) i två rum på arkivet. Schweinehund är ett återkommande omdöme om en personer han finner ha varit informant. Det är så det går, när lögnkulturer faller samman. Det blir avslöjanden och trots kombinationen av muntra och frustrerade rop, är det faktiskt rätt eländigt. Men Biermann för sin strid med "Genossen" och den handlar "immer nur um die totalitäre Praxis" (s 525). Detta kanske är en ädel strid både här och var?

Hur kan idiotförklaring av detta slag krävas i Svenska kyrkan och nyss genom ett kyrkomötesbeslut utvidgat till alla arbetsledare? Rädda människor som livet igenom dras med sviterna av överdriven potträning vill ha lag och ordning och undertecknade formulär. Varför ska vi drabbas av dem? De är ju mest ömkansvärda, patetiska. Men farliga eftersom de begränsar arbetsglädje, arbetsmöjligheter, inkomster och pension. Rädda hundar är farliga hundar, har jag fått lära mig.

Schweinehund! Det är ett poetiskt sätt att uttrycka förhållandet. Men hur har detta kunnat bli rådande ordning i Svenska kyrkan utan nämnvärda protester? Varför håller ni, för att fråga enkelt, inte av Svenska kyrkan mer utan i detta läge bara håller käften?

55 kommentarer:

 1. Dock har ett icke ringa antal prästkandidater blivit vägrade prästvigning pga idiotförklaringen. Dessa unga män hade kallelse av Guds helige Ande att som präster tjäna SvKy. De biskopar som vägrat dem vigning har begått en antikristlig handling, syndat mot den Helige Ande. Detta är anledningen till Missionsprovinsens tillkomst, något som varit till välsignelse för många troende inom SvKy. Men (kyrko-)historiens dom kommer att vara sträng mot de biskopar som vägrade vigning och även mot dem som åstadkom denna antikristliga paragraf i KO. Att Bloggardag visar att denna paragraf är obsolet är synnerligen lovvärt!!
  Roland K

  SvaraRadera
  Svar
  1. Förvånande anklagelse av Roland K.

   -jag finner det mer än märkligt att Roland K anklagar biskopar, som följt gällande, fastsällda kyrkoordning, antikristlig handling och syndat mot den Helige Anden.

   Därav följer också att Roland K:s förutsägelse om en sträng historiens dom mot biskoparna och KO:s beslutsfattare är minst sagt anmärkningsvärd för att komma från en person, som leder Missionsprovinsen.

   Vem är Du att döma Svenska kyrkans biskopar, Roland? Och anklaga dem för antikristliga handlingar och för synd?

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  2. Enligt en annan blogg så räknade man redan på 90-talet med att ca 100 prästkandidater hindrades att bli präster.
   Stig W

   Radera
  3. Roland K: "Dessa unga kvinnor hade kallelse av Guds helige Ande att som präster tjäna SvKy. De biskopar som vägrat dem vigning har begått en antikristlig handling, syndat mot den Helige Ande."

   Så skulle man kunna skriva om "dessa unga män" som du talar om själva blir biskopar en dag.

   "Men det är ju en annan sak! För vi har ju rätt." Svarar du antagligen.

   Och så långt kom vi i diskussionen.

   Radera
  4. I de uppskattningsvis bortåt hundra inräknades även dem som frivilligt klivit av i förtid eftersom dom insett det meningslösa i att försöka nå ända fram.

   Torbjörn Lindahl

   Radera
  5. Jag har inte sagt att kvinnor inte skulle erhålla prästvigning även om jag tycker att det strider mot Jesu Kristi vilja och Kyrkans Tradition. Men jag menar att den s k idiotförklaringen har skadat SvKy oerhört mycket och att de som bär ansvar för att den kom till och de som praktiserat den har begått antikristliga handlingar. Roland K

   Radera
  6. Otroligt förmäten "kommentar" av BOD som på nu helt tappat greppet om det han läser. Svenska "kyrkans" "biskopar"? Vem är du själv BOD? Utöver notorisk gudstjänstbojkottare som sätter en ära i att skolka från kyrkan varje söndag? Berit

   Radera
  7. Guds helige Ande går inte emot Ordet. Jag har under nästan ett halvsekel ej sett någon Bibelteologisk utläggning som stöder din uppfattning. Jag har därmed inte sagt att kvinnor inte har tron.
   Stig W

   Radera
  8. Stig W: Vems uppfattning?

   Radera
  9. Roland K: "Jag har inte sagt att kvinnor inte skulle erhålla prästvigning även om jag tycker att det strider mot Jesu Kristi vilja och Kyrkans Tradition."

   Har du inte? På vilket sätt menar du då, med dina egna ord, att "kvinnor ska kunna erhålla prästvigning"?

   Radera
  10. Läs rätt innantill! Roland

   Radera
  11. Är inte Svenska kyrkans förändrade lära på senare år en stor självmotsägelse? Kyrkan har ju i nära årtusenden lärt något annat; endast vigt män till läroansvar och sakramentsförvaltning och endast vigt man och kvinna till äktenskap. Om inte det som lärts i alla tider och överallt, och efter Herrens exempel, apostlarnas förmaningar och en tillit till Skriften, längre ska gälla, - vad återstår då? Kan Svenska kyrkan ändå lära rätt om de himmelska tingen? Joh 3:12 /MRK

   Radera
 2. Titta på stiftcheferna och deras närmaste medarbetare så ser ni hir en nomenklatura i en korrupt och rädd organisation ser ut!
  Antony

  SvaraRadera
 3. Orden, den klagandes anklagelser, fördömanden och till och med idiotförklaringar mot andra, kommer i aldrig sinande ström! Varför, BloggarDag?

  -Ja, denna tisdagstext är ett alltför väl synligt vittnesbörd om den förfördelades reaktion eller, snarare, den som tror sig vara förfördelad av sina tidigare KM-kollegor, av ärkebiskopar och biskopar av hela Svenska kyrkans ledning!

  Warum, BloggarDag, schreibts Du sowas? Warum, Warum, Warum?

  Det långa aktstyckets bittra kritik mot vår kyrka och dess ledning föranleder den logiska frågan till författaren vad han skulle vilja se i stället för de citerade texterna i KO?

  Får vi nu vänligen läsa hur det enligt honom BORDE ha stått i den kyrkoordning, som garanterar att - precis som fallet är i majoriteten av världens lutherska kyrkor - kvinnor och män var för sig och tillsammans får tjänstgöra på samma villkor i Svenska kyrkor - i predikstolen, framför altaret och överallt i kyrkan?

  Det är ju för övrigt fritt fram för kvinnor att vara förtroendevalda i Svenska kyrkan. Har bloggaren inga synpunkter på detta faktum?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det fina nu är ju att även präster kan byta kön, eftersom kön numera är en social konstruktion. Egentligen blir frågan en ickefråga från båda sidorna. Det finns säkert majoritet för detta även kyrkomötet och bland medlemmarna och följaktligen rätt och riktigt.

   Radera
  2. Anonym: nu blandar du ihop lite grejor. De som byter kön anser uppenbarligen att kön INTE är en social konstruktion. Själva fenomenet är ett tecken på att det inte är det.

   Dock kan en viss del av mäns resp kvinnors önskemål och beteenden vara en följd av samhällets förväntningar, dvs en social konstruktion.

   Radera
  3. BOD! Om du inte greppar innehållet i en text så är det bättre att hålla tyst och avstå från "kommentarer". Annars blir det väldigt avslöjande! Berit

   Radera
 4. Hur vore det att läsa in sig på ämnet innan man ordar? I KO menar jag att punkt 4, KO 34 kap 9§ 4 p skulle utgå. Och varför skulle jag ses som förfördelad när jag omfattar denna mening?

  SvaraRadera
 5. "Dags att klyva svenska kyrkan i två delar" heter en artikel av Thomas Stalin. Absolut! Jag tycker också att Svenska kyrkan skulle klyvas i två delar: En del för traditionella kristna som vill hålla fast vid Bibelns och kyrkans lära och som bryr sig om förföljda kristna i vår värld. En del för de politiska aktivisterna som vill ändra kyrkans lära till oigenkännlighet och som vurmar för Palestina och Hbtq-frågor allramest (fast hur dessa både engagemang går ihop är en gåta!)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Formuleras sedan valet som Stalin (inte Josef, även om denne också höll strikt på en icke-politiserande kyrka) gör, följer den övervägande majoriteten med till den icke-politiserande kyrkan. Gissa vilken fart det då skulle bli på brunkletningen från den liberal-progressiva samhälls- och kyrkoelitens sida!

   PP

   Radera
  2. Om detta skriver också Helena Edlund, en av de tre som initierade Mitt kors rörelsen. För en normalbegåvad, utomstående iakttagare, är hatet mot henne obegripligt. De goda, anständiga, rättskaffens och fromma inom Svek, gör allt för att skada henne, en av deras egna. Vad kan då SveK tänkas kunna åstadkomma mot oss andra, vi som anser oss vara kristna? En tudelning är en klok ansats, att börja diskutera seriöst.//Länsmansdjäveln

   Radera
  3. På vilket sätt gör "de fromma inom SveK" detta, Länsmansdjäveln?

   Jag hör till dem som är ytterligt kritisk till HE:s moral och beteende, då jag sett att hon med lögn försöker skada andra, men jag stödjer givetvis inte ett att man "gör allt för att skada henne". Så jag efterfrågar exempel.

   Radera
  4. Anna, Jag har inte din personliga kunskap om HE och någon lögn. Jag följt det hela fr om #Mitt kors, via HE:s CV, artiklar i DGS, Blogg, Facebook m fl andra artiklar samt utdrag ur kommande bok. Jag står därvid fast vid min åsikt att HE skadads via SveK:s agerande. Vänligen Länsmansdjäveln

   Radera
  5. Följ gärna H E på fejjan:

   https://www.facebook.com/helena.edlund.10

   och köp hennes bok som kommer i dagarna!

   Heléna anses INTE vara en av systemets egna. Snarare anses hon vara av Bloggarens hotande och farligt kompetenta sort, och behandlas givetvis därefter. /Sophia

   Radera
  6. Sophia (och Länsmansjäveln). Jag har inget intresse av att följa hennes blogg eller köpa hennes bok. De skulle säkert vara intressanta att läsa då HE är en skicklig skribent som vet exakt hur bygga upp en text så att läsaren känslomässigt berörs och slå an de rätta strängarna - och alla som läser blir säkert otroligt upprörda över att kyrkan kan ha betett sig på detta viset!

   Problemet är att jag inte vet om det är sant och därmed blir det hela ointres -sant. Vilket naturligtvis är olyckligt om mycket av det är sant. Men den som jag ska ägna tid åt att läsa bör ha handskats med sanningen på ett lite annorlunda sätt än HE.

   Radera
 6. Biskopsmötet gav 1994 ut skriften "Att bli präst i svenska kyrkan". Där förklaras innebörden i de s k prästlöftena. Bl a löftet om att följa "VÅR kyrkas ordning". Därmed inkommer i löftena en inre motsägelse (det är i strid med föregående löfte om att följa Bibeln och bekännelsen). Den ordning som försvaras i biskopsmötets skrift har ett direkt samband med 1958 års obibliska kyrkomötesbeslut, med handboken 1986 samt med det som beslutades i biskopsmötet 6 oktober 1993 och sedan bekräftades vid det s k kyrkomötet 1994. Flertalet i svenska kyrkan följde i praktiken med på det nya spåret, fattat i demokratisk ordning (läs: majoritet för ogudaktig/obibliskt folkvälde = Laodicea) - och därför i motsats till Den Helige Ande.
  Lokala avvikelser kunde till en tid tolereras, men underkastelse under "kejsarens ordning" blev alltmer det vanliga. Man ju undra över varför. Kan även de föregående prästlöftena spelat in? Där man lovar att vara "sina förmän lydiga". Det hade nog blivit tydligare för många i svenska kyrkan och annorstädes om budet att "man måste lyda Gud mer än människor" (Apg.5:29) även blivit praktiserat i olydnad. Ett rike som kommit i strid med sig självt har ingen ljus framtid. Varken påve eller biskopsmöte eller kyrkomöte har den rätt som endast tillkommer "de troendes prästadöme". Dessa flyr från för Ordet främmande röster och ordningar hur oemosägliga de än synes vara bland människor. En kyrkoordning som försvarar otrons förhållningssätt har ingen framtid. Allt sådant skall brytas ner. Men aldrig den framtid och det hopp som är i Kristus ALLENA.
  Per G.

  SvaraRadera
 7. BOD För att inga missförstånd skall råda vill jag påpeka att jag inte leder Missionsprovinsen som du skriver. Måhända förväxlas jag med en av dess biskopar. Biskopen och jag har samma förnamn (Roland). Han heter Gustafsson och jag heter Kristensson. Att vägra unga män som är kallade av Gud är antikristlig handling men Gud finnar alltid nya vägar. En sådan väg är Mpr.
  Roland Kristensson

  SvaraRadera
 8. Anna.

  Ingen sak. De ljög liksom de anpassliga biskoparna. Det visade historien och alltså argumentationen som du glömmer. Den handlade inte om kallelse utan om jämlikhet.

  Långt senare när "kampen" var vunnen begärde och krävde dessa att erkännas som kallade.

  Aldrig refererade de till skriften eller den Helige Ande varken som "aspirant" eller som av politruker valda biskopar som då i många fall och mot sin egentliga övertygelse vigde?

  I bästa fall litade de på Gamaliels råd och exempel. Väl gör det då idag och se resultatet!

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. HH: "Det handlade inte om kallelse utan om jämlikhet."

   Så kan det ha varit. Men även för dig handlar det uppenbarligen mycket om "jämlikhet". Fast från andra sidan. Det är i ganska många kommentarer du uttryckt ditt förtret över allt som "feminismen ställt till med".

   Så kanske kan man säga same, same, även här? Det är jämlikheten som stör! ÄVEN för er kvinnoprästmotståndare, i många fall.

   Radera
 9. Jag noterar att Bengt Olof har blivit allt mer ömhudad. Han går nu på överväxel och klagar över varje inlägg som på minsta sätt kritiserar den demokratiska folkkyrkan. Att ifrågasätta dess ledning och beslutade ordningar ges karaktären av majestätsbrott. I Bengt Olofs variant av demokrati finns ingen plats för opposition. Alla skall lydigt finna sig i fattade beslut, för det tillhör också hans demokratiska ordning att ett fattat beslut inte går att ändra.

  Då och då undrar jag med vilken gäll röst Bengt Olof skulle ha ondgjort sig över de gammaltestamentliga profeterna, om han hade levat på den tiden. Och man kan då också undra hur han hade funnit sig tillrätta i landsförvisningen till Babylon.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Roland K och andra kritiker;

   -Ja, det har blivit en namnförväxling, som beklagas. Men åsiktsgemenskapen er emellan finns uppenbarligen stark.

   Men bortsett ifrån detta, står jag fast vid min kritik: att Du faktiskt på ett oacceptabelt sätt har dömt några biskopar i Svenska kyrka - biskopar vilka har hållit sig till den fastställda ordningen (skulle de kanske inte ja gjort detta?)- också en direkt oanständig dom.

   Det är både oetiskt och ett stilbrott att anklaga dem för att vara antikristliga och gått syndens väg. Förstår Du, och ni andra som höjer pekpinnen mot mig, inte detta, är det djupt beklagligt; Syndfulla och antikristliga ledare för Svenska kyrkan! Roland K och ni andra anser alltså - det är ju konsekvensen av er åsikt - att biskoparna skulle negligerat den fastställda ordningen i KO. Genom att följa den bryter de alltså mot den Heliga Ande, vandrar inte Guds väg men syndens, där vandringen i slutändan renderar en närmast fasanfull dom!

   Det är hårda, dömande, förtärande ord, Roland K, ord som skulle kunna för lång tid bryta ned känsliga personer.

   Nej, jag förstår Dig inte - ej heller de instämmanden som snabbt kom. Hur skulle Du reagera, om någon dömde Dig på samma sätt?

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  2. Bo Giertz, Gunnar Rosendal, GA Danell, CH Martling, Carl Strandberg, PO Sjögren, Dag Sandahl, Göran Beijer, Olle Herrlin, Anders Nygren, Bertil Gärtner, Gösta Nelson och många fler som betytt mycket för SvKy, ingen av dessa hade erhållit prästvigning de senaste 25 åren. Det vore mycket okänsligt av mig att inte reagera starkt på detta förskräckliga faktum!!

   Radera
  3. Glömde underteckna: Roland K

   Radera
  4. Då kan Du reagera utan att beskylla biskopar för att synda och gå den antikristliga vägen!
   Eller hur?

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  5. Till +Göran!

   Nej, jag är inte ett skvatt ömhudad, vilket väl framgår av mina texter!

   Men när Svenska kyrkans biskopar utmålas på det sätt som har skett - som syndfulla och antikristliga - reagerar jag, som säkert många andra också gör.

   Kritik av Svenska kyrkan har jag själv ofta levererat - läs mina motioner till, och frågor i, kyrkomötet - kritik som för övrigt fått såväl ärkebiskopar som de "vanliga" biskoparna att näst intill gå i taket. Bloggaren kan säkert bekräfta, om han vill.

   Men när kritiken tar sig uttryck i anklagelser om att biskopar medvetet ställer sig i tjänst hos synden och antikrist, reagerar jag. Det borde också +Göran göra!

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  6. BO Dike! I 3:e riket ställde sig biskopar och kyrkoledare i tjänst hos Führern, en synnerligen antikristlig handling mem några vägrade och anpassade sig inte. Det antikristliga beteendet hos oss är att man vägrat prästviga unga män som kostat på sig en dyr utbildning. En kristlig handling hade varit att prästviga dessa oavsett vad Kyrkoordningen föreskriver och det finns några av biskoparna som faktiskt gjorde det. Stor heder åt dem. Civil olydnad är som bekant nödvändig i vissa situationer. Sådana exempel finns det inte bara inom kyrkan.

   Radera
  7. Påvarna på Luthers tid på 1500- talet ställde sig inte medvetet i tjänst hos synden och antikrist. De trodde verkligen att de gjorde något gott när de bannlyste Luther och förklarade honom i rikets akt (dödsdom!) Luther utslungade sitt kraftiga: påven är antikrist!! Den kyrkoledare som handlar mot Guds heliga vilja och ord är enligt Luther i tjänst hos Antikrist! Så är det också idag. Bekännelsetrogna visas bort och vägras prästvigning. Jag kan bara tänka mig hur Luther skulle ha reagerat. Inte som BOD i alla fall!
   Roland K

   Radera
  8. Obegriplig jämförelse!

   -Att jämföra det fria och demokratiska Sverige med Nazityskland och kyrkoledares reaktionen mot dess diktator är obegripligt.

   Och den underförstådda uppmaningen att biskoparna skall bryta mot kyrkans egen ordning är lika obegriplig. Tänk om man sätter i system att bryta mot den, när det passar den enskilde biskopen!

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
 10. Den högintressanta frågan varför missnöjda människor håller käften ställde jag på lokalplanet förra året. Svaret var enhälligt "visst är det sjukt, men det är betydligt värre i andra församlingar än här".

  Vet inte riktigt hur det skulle muntra upp mig.

  SvaraRadera
 11. Amma,

  Här måste jag erkänna att jag helt enkelt inte förstår vad Du alluderar på. Kan inte påminna mig att jag för egen del talat om jämlikhet. Känner inget behov av att vara jämlik någon . Visst har jag sagt mycket om feminismen som jag tycker i stora delar handlar om allt annat än jämlikhet utan om klappjakt mot män och naturens ordning vilket är något annat.

  Resultatet, eufemismen "positiv särbehandling" är något som jag ser som allt annat än jämlikt och innebär att män snarast diskriminerats pga sitt kön ser jag mycket av och tycker rent allmänt illa om.

  att jag själv skulle för egen del refererat till jämlikhet känns främmande för mig. Känner inga sådana behov framförallt inte inom den religiösa sfären där jag enbart är intresserad av vad som är sanning och rätt. Vad skriften och den Helige Ande vägleder oss till.

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. HH: Jag satte ett likhetstecken mellan feminism och jämlikhet eftersom feminismen (säger sig) eftersträva jämlikhet. Jag menade alltså just att du talat om feminism som något dåligt och att kvinnor å sin sida lagt in feminism i argumentationen för kvinnliga präster, vilket jag inte bestrider.

   Men alltså att båda förhåller sig till feminism på ett eller annat sätt och inte bara till Skriften.

   Radera
 12. Genom biskoparnas brist på gärningar får deras tro bedömas (jämför Jakobs brev). För att bli präst i Svenska kyrkan idag är väl det viktiga att man äe en någorlunda stabil person med något stabil person utan en stark klassisk kristen tro (övertygad feminist är ett plus) men med en mer diffus tro på Gud eller någon högre makt. Dock utan att skriva böcker eller uttala sig i direkt motsättning till trosbekännelsen (även om man inte behöver tro bokstavligen, jämför KG Hammsr m fl). För att bli biskop är det väl viktigaste att göra sig bra i medierna och vara allmänt slätstruken, om man har någon klassisk kristen uppfattning ska man helst dölja den och får absolut ta upp den offentligt och ta sitt ansvar att fördöma heresier där de uppkommer (jämför domprosten och biskopen i Västerås).

  Jonas M

  SvaraRadera
 13. En protestantisk "kallelse" är samma sak som hjärnspöken. /John

  SvaraRadera
 14. John skriver: ”En protestantisk "kallelse" är samma sak som hjärnspöken.”

  Kallelse och kallelsemedvetenhet är stora frågor för en präst, och kanske FÖR stora frågor att avhandla här. Så jag ska växla ner det hela på ett personligt plan. - Du John, i den mån jag nu har förstått Dig rätt att Du med ”protestantisk” också inbegriper mig som en Luthersk präst, har alltså avfärdat min prästkallelse som en mental defekt.

  Om Gud inte hade kallat mig till prästämbetet hade jag aldrig i livet givit mig in i att utsätta mig för 7 terminers studier i ett ämne som jag till stora delar vad gällde vissa ämnen fann helt ointressant och totalt meningslöst. Jag hade aldrig låtit mig prästvigas för att gå in i en tjänst där jag och det jag var satt att göra och betjäna mina församlingsbor med hela tiden ifrågasattes. Jag hade inte fortsatt tjäna som präst en enda dag, om jag inte med en kollegas ord kunde sammanfatta det hela med att ”Att vara präst är ett skitjobb, men Gud har kallat mig till det.” Om jag inte hade haft Guds kallelse att falla tillbaka på.

  Därför är min reaktion på det Du skriver John inte bara förvåning utan också bestörtning. Jag hade åtminstone ett realistiskt alternativ till att bli präst om jag själv fick välja, och försökte i det längsta avfärda min kallelse och trycka undan den, men icke att jag lyckades! Det var bara för mig att tugga i mig. Men denna kallelse kom alltså inte från Gud, utan berodde på kemiska och tydligen enligt Dig toxiska reaktioner i min hjärna? Förstår jag Dig rätt kan alltså allt detta härledas till någon annan än Gud, sannolikt Hans motsats. Och då är Du John ute på farliga vägar och bör stilla Dig. Risken är nämligen att Du kallar Guds verk för djävulens verk. Och då har Du kommit mycket nära det som i Skriften kallas ”Synden mot den Helige Ande”, den enda synd som aldrig förlåtes.

  Självfallet hoppas jag att även Du, av Herren Kristus återlöst, inte har menat det så! Men jag blir betänksam över det Du skriver. Inte för min skull, men för Din skull.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men om det varit en kvinnlig präst som skrivit exakt samma text som du Christer, hur hade du svarat då?

   För övrigt, har du lagt märke till att Dag svär även i dagens inlägg Christer? Jag med "mina svordomar" skulle ju utestängas från bloggen?

   Radera
  2. Det finns några få återkommande kommentatorer här, som man till följd av deras språkbruk, inte kan ta på allvar. Enklast är att sluta läsa dem./Paul

   Radera
  3. Nej Anna, svär gör jag inte. Jag använder ett analysspråk så att du ska förstå lögnens sammanhang och det klargörs med hjälp av versal och en klassisk svensk genitiv.

   Radera
  4. Ja men Dag, jag med! Jag har ett lika fint och lovvärt syfte som du! Jag "använder ett analysspråk så att du ska förstå"!

   Förutom att jag rent faktiskt inte svär överhuvudtaget i mina inlägg. Med något enstaka undantag.

   Kan man säga att det är skillnad på folk och folk här? Dvs hur svordomar uppfattas och ska uppfattas?

   Radera
  5. Pauls rekommendation att sluta läsa kommentatorer som upplevs förorena det mentala rummet är klokt och hälsobefrämjande. En del gnabbande med humor, tanke och udd är dock snarast klargörande.
   /smun

   Radera
  6. Christer, präst: lika lite som jag ser en protestantisk statskyrka som en Kyrka kan jag se att det finns en andligt betingad "kallelse" att verka i en sådan. Det absoluta flertalet av dina kollegor har gått in i detta som vilket tjänstemannayrke som helst. Av frukten känner man trädet. /John

   Radera
 15. Notera denna slutsats, Christer, präst!

  En signatur, vilken ofta kallar sig John men som uppenbarligen också dyker upp under namnet Berit och eventuellt kan finnas även i andra namnkläder, då han inte vågar framträda öppet med sitt namn, påstår att han inte ser en dokumenterad statskyrka som en kyrka, samtidigt som han totalt underkänner prästernas kallelse att verka i den.

  Med andra ord skall vi alltså säga, att en hund på gatan inte är en hund men väl en katt eller att en bil är en häst.
  -Av frukten känner man trädet, avslutar denne signatur sin slutsats.

  -Och av hans text avslöjas personen, kan man tillägga!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 16. BOD,

  Du kan tydligen inte ta till dig lärdom om vad som hände med statskyrkan i tyskland under Hitlertiden. Inte se likheterna med vad som skedde den gången och vad som sker i dag inom SVeK.

  Nå, hur var det med samarbetet med Stasityskland och dess politrukstyrda kyrka?

  För väst´s del var räddningen bekännelsekyrkan och de präster som vägrade böja sig för Hitler och hans anhang. Vår motsvarighet är idag sannolikt mpr.

  Naturligtvis kan man inte rakt upp och ner jämföra dessa skeden. Pressen på statskyrkan var våldsammare, snällt sagt och prelaterna bara svaga människor med få undantag. För mig är det nästan mer skrämmande att vi har en politrukstyrd kyrka med så många anpassliga , havliga präster utan resning i en tid när resning trots allt inte kostarmerän förlorade möjligheter till avancemang, avsked och kanske avkragning,

  Ett litet hopp ser jag dock i det faktum att SVeK nu för första gången sedan ni politruker tagit över hela SVeK avkragar en kättare. Hittills har ni bara avkragat sådana som velat hålla sig till skrift och bekännelse för att inte tala om sina prästvigningslöften.

  Är det en början så är det positivt men man skall ha klart för sig att menar SVeK allvar med att avkraga kättare så finns det många kvar tom bland biskoparna, ja kanske det är för snällt att skriva tom, kanske är det mera korrekt att säga i synnerhet bland biskoparna.

  Så är de dock alla valda av er politruker och alla i strid mot det gudstjänstfirande kyrkfolket.

  Vi får väl avvakta och se. Till en början se om SVeK kan trots er politrukers klåfingrighet lyckas få in en apologet som biskop. (Hur det skall gå till kan man verkligen undra ty hela den politrukiska makten vilar på att inte få in störande moment som Guds ord och apostolisk lära. Dock Gud finner alltid en utväg om än det kan innebära att SVeK´s tid går mot sitt slut.

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det jag registrerar här på Dags Blogg är att min kallelse är intet värd. Ingen har reagerat på det jag skrivit, utan på annat. Den handlar om något annat, och ger för vissa somliga argument till Den Svenska Folkkyrkan. Och kanske ges här som förslag den enda möjliga vägen att ”Gå till Petri Stol” den sk ”Stol-gången”. - Jag har dock inte tänkt mig den lösningen, utan har valt att lämna skeppet och gått in i Missionsprovinsen, där jag har allt det jag behöver för evigheten: Där förkunnas Guds Ord rent och klart, där förvaltas sakramenten efter Kristi instiftelse. Oavsett vad Stolen och de märkliga Stol-anhängarna här än anser.

   Radera
  2. HH - var inte till Dig! Jag är inte så hemma i denna miljö, utan trodde jag svarat på rubbet vad gällde mitt inlägg... Sorry!

   Radera
 17. Christer, hur kan Missionsprovinsen förvalta sakramenten efter Kristi instiftelse när provinsen inte räknar med alla sakrament?

  Jonas M

  SvaraRadera