tisdag 29 november 2016

Saklig oenighet i tio punkter

Ingen ska anklaga mig för att inte gilla Wanja Lundby Wedin, S. Därför är våra motsättningar verkliga, men styr inte på person utan på sak. Nu läser jag Wanjas kommentarer till Kyrkans Tidning.
http://www.kyrkanstidning.se/nyhet/wanja-lundby-wedin-pa-sikt-ar-malet-att-alla-anstallda-ska-acceptera-samkonad-vigsel

Jag tar motsättningarna en efter en

1. Glad att vi kunde enas kring förslaget
Detta är vad Jesper Eneroth tidigare sagt. Vi är dock inte enade. Utfaller omröstningen 119-114-6 är det allt annat än enighet. Fenomenet kallar Jan Myrdal att "trolla med truten".

2. Nöjda över att det efter en lång diskussion kunde bli så här
Alldeles bortsett från att diskussionen gällde utskottsbetänkandet och inte tilläggsyrkandet, som dock klargjorde så mycket, att syftet var detsamma som i motionen. Här lagades efter läge.

3. Folkkyrkan är ingen folkkyrka om den inte hänger med sin tid
Exakt så menades i 30-talets Tyskland också och Deutsche Christen kom till för att folkkyrkan skulle hänga med sin tid. Det gick bra - en tid. I juli 1945 tog riksbiskop Müllern sitt liv.
Den här typen av folkkyrka satte skräck i folkkyrkoteologen Einar Billing, som ni kanske minns. Detta är inte hans folkkyrka.
Ragnar Ekström, Gudsfolk och folkyrka, kan läsas för att friska upp vad folkkyrka i svensk tradition är. Dess existens motiveras för folkkyrkofäderna alls inte av att den  hänger med sin tid. Snarare att den återspeglar evigheten och har ett ärende till alla.

4. Det ska mycket till för att vi ska gå emot en enig läronämnd
Där kom det, beskedet att detta går att genomföra. Så är det men det ska mycket till för att styra på öppen konflikt. Det är dock Kyrkomötet som fastställer läran i demokratiska former enligt det mandat Kyrkomötet tog sig år 1982. Somliga av oss invände. De flesta valde att inte varsna faran. Någon förnekar att det är på detta vis, men Wanja avslöjar!

5. Det här är ingen fråga vi vill driva igenom i konflikt med kyrkan
Ta ut satsdelarna.
Vilka är "vi" och vad är "kyrkan"? Nu står det klart att vi inte ska skilja mellan ett "vi" och ett "dom", för så upprepas, men när vi kommer till preciseringarna så finns det i Svenska kyrkans beslutsfunktioner några som skiljer mellan ett vi" och "Kyrkan".
Jag påminner om vad jag kallade den existentiella frågan.
Var hör beslutsfattarna hemma söndag förmiddag, årtionde efter årtionde? I vilket sammanhang existerar de faktiskt?

6. Vi måste sträva efter att alla anställda på sikt ska acceptera vigsel av samkönade
Here we go again!
Riktigt vad "på sikt" innebär, går inte att veta - men det tålamod som också är mod gäller nog inte här. Genom rekrytering och utbildning ska likriktningen genomföras. Nu och här som likriktning, då och där som Gleichschaltung.

7. Det blir märkligt när en person som får själavård eller tar emot nattvarden av en präst, går i hans eller hennes gudstjänster och vill vigas av just den prästen, plötsligt får en annan präst framletad som vigselförrättare
Här blandas sentimentaliteten in i smeten.
Tänk er det förtroendefulla samtalet präst och konfident och så har konfidenten inte fått klart för sig var prästen står? Det måste vara en egendomlig själavårdssituation. Det är det också. Situationen är konstruktion.
Eller ska de präster som inte övertygats om att äktenskapet efter Guds ordning är till för personer av samma kön utan för man och kvinna (en högst rimlig hållning) dra slutsatsen, att det är bäst att avvisa hbtq-folk från själavård, för prästen kan aldrig veta om de får för sig att begära vigsel?

8. Jag förstår att man inte kan ändra sig under en och samma mandatperiod, men vi måste inse att nya människor med andra åsikter röstas in i kyrkomötet
Here we go again!
Människor med andra åsikter röstas in i kyrkomötet och tar då med sina åsikter dit (demokratisk ordning!) samt avgör vad som i varje fall under innevarande mandatperiod ska tros, tänkas och tyckas.
Att Kyrkan är en annan slags demokrati, identitetsburen genom sekler och styrd av den tro som en gång för alla uppenbarats (Jud v 3), är inte det som här torgförs.
Finns det något bättre och mer träffande uttryck för det som Wanja Lundby Wedin beskriver än "ockupation" så hjälp mig att finna det ordet.

9. Kyrkan är ju en del av det omgivande samhället och kan inte stå kvar i åsikter som inte hänger med samhällsutvecklingen
Jürgen Moltmanns konstaterande om folkkyrkor bottnar i erfarenheterna från Tredje Riket: Folkkyrkor kan inte stå emot. Men Kyrkan har väl faktiskt stått emot - också Svenska kyrkan. Buren av sin tro kunde hon understundom vara något annat än en ideologisk statsapparat.
Oloph Bexell har drivit insikten att staten år 1919 genom skolans läroplan bestämde vilken slags  kristendom folket skulle bibringas som kristendom - och den var etisk, men den var inte Kyrkans tro. Det var det som var själva finessen. Så fick svenska folket Bergspredikan sig nedkörd i halsen men hamnade långt från Ordet och sakramenten. Mer om detta i SPT:s två första nummer 2017.

I modellen som presenteras i position nr 9 står det klart att samhällsutvecklingen är Gud. Den hanteras i partistyrelse, statsrådsberedning, regering och riksdag. Det är just som det sagts, att allt fast förflyktigas. Detta förflyktigande kallas följdriktigt "samhällsutveckling". Se vidare Kommunistiska Manifestet, 1848.

Är då socialdemokratisk kyrkopolitik att uppfatta som en del av kulturpolitiken, den som söker "ge människor möjligheter att täcka sina andliga behov, vilka i sin tur växlar med den sociala miljöns förändring och de materiella förutsättningarna", som Ragnar Edenman formulerar sig? (Kulturpolitiken och samhällets omdaning i boken Kultur och politik, Tiden, Stockholm 1952, s 12) Kanske. Men då är vi långt ifrån kristen tro.

Man skulle också kunna läsa Yngve Brilioth:
"Då man understundom gör gällande, att kyrkans lära skulle kunna regleras genom majoritetsbeslut, då ju kyrkan är folkets kyrka, så röjer detta den mest häpnadsväckande okunnighet om vad en kyrka är. Ordet kyrka kommer från det gerkiska Kyrios, herre. Kyrka betyder något som hör Herren till. Kyrkan kan endast finnas till som en budbärare om Jesus Kristus, Guds enfödde son, vår Frälare. Vill man ta ifrån kyrkan detta budskap, då är det detsamma som att tillintetgöra henne.
Yngve Brilioth, Kampen om kyrkan, Skrifter i teologiska och kyrkliga ämnen. 6, C.W.K. Gleerup Lund, 1937, s 13. Här skulle vår bloggkommentator Antony kunna ropa "Hear, hear!"

10. Vi utgår från människan - att alla ska känna sig välkomna vid alla kyrkliga handlingar
Bra att det blir sagt.
Kyrkan utgår inte från människan. Kyrkan utgår från Kristus. Kyrkans Herre, för att gå till människan med evangelium. Skillnaden i synsätt är avgörande.

Jag ställer frågan om en kyrkokristen alls skulle kunna rösta på socialdemokraternas kyrkoprogram. Det styr mot en annan kyrka än den JA Eklund, Einar Billing och Manfred Björkquist stod upp för. Här är mardrömmen för Yngve Brilioth och Bo Giertz lika.
Och nu triumferar högkyrkligheten och ropar: Ju sämre, desto bättre.

Jag sätter mig och läser Tiden årgång 1909 för att bättre kunna förstå.
Det var där Erik Hedén skrev om Statskyrkan ur socialdemokratisk synpunkt. Tiden 1909 häfte 6 och 7.
Jag får väl också repetera Daniel Alvungers avhandling Nytt vin i gamla läglar (2006), undersökningen om socialdemokratisk kyrkopolitik 1944-1973. Hedén var en resonerande kulturman vars arbete nog hamnat i bakgrunden när socialdemokratin kyrkopolitik beskrivs. Hans poäng är sammanfattningsvis att på samma sätt om socialdemokratin inte ska krossa staten utan ta över den, bör den ta över kyrkan också.
Arthur Engberg krävde statskyrkans avskaffande. Han blev blidare efterhand ser jag i CH Martlings skrift Statskyrka eller Fri kyrka? (Gaudete 2016). Engberg dog som en troende kristen efter att ha tagit emot nattvarden, läser jag i teckningen av Conny Edlund, som då var domkyrkokomminister i Härnösand. (Anders Jarlert, Göteborgs stifts herdaminne, Göteborg 2010, s 94)

Det är mycket nuförtiden.
Och då har jag inte nämt att jag också kastar att öga i Viktor Vallbergs Kunna kristendomen och socialdemokratien förenas?, Svenska Folkförbundets Förlag, Stockholm 1910. Vallberg säger nej och utmanar pastor H.F. Spak som, inte så lite uppgiven över en tröstlös diskussion på detta tema, svarar ja.

Sakliga motsättningar ser jag. Nu behöver jag förstå sammanhangen i tanke att de är större än vi brukar förstå.
36 kommentarer:

 1. Några kommentarer:
  5. Vilka är "vi" och vad är "kyrkan"? Här måste man ta till lundavispen Johan Tyrbergs konstaterande att "församlingen" = de anställda och “folkvalda”. Då först blir satsen begriplig.

  6. Om WLL är rätt citerad så innebär "alla anställda" en avsevärd skärpning. Nu ryker vaktmästarna! Nästa steg blir "alla besökare". "Alla valbara" är väl i princip redan taget?

  7. “en person som får själavård eller tar emot nattvarden av en präst... får en annan präst framletad som vigselförrättare”. OBS! Intresset från HBT-håll för vigsel i sv”k” har visat sig vara minimalt. Broder Dags utläggning är mycket tankeväckande. Exemplet kan handla om högst enstaka personer.

  9. “Kyrkan är ju en del av det omgivande samhället”: Ha, haa, haa! man tar sig för pannan! Wanjas våta dröm avklädd i all sin ynkedom! Nej tack, panteismen kan den som så önskar få sig till livs på åtskilliga håll. Påtvingad av prästinnor med vit flärp under hakan och dubbla efternamn blir den vämjelig! /John

  SvaraRadera
 2. Det är fantastiskt så yrvaket och samtidigt oförskräcket den nya kyrkliga socialdemokratin inträder på scenen och visar upp sig.

  SvaraRadera
 3. Kan det bli tydligare? Prästänka

  SvaraRadera
 4. Skall man ta fram något positivt om de liberala kristna som för hundra år sedan medverkade till att Bergspredikan kom i centrum, blir det ung. så här:

  Med den framväxande naturvetenskapen vågade man inte längre driva evangeliernas budskap om Jesus som undergörare etc. Men han kunde få finnas kvar, som den som inspirerade genom sin etiska lära. Samhället skulle bli bättre, om alla insåg att Jesus gav ett exempel att följa.

  Man ville alltså att kyrkan, genom att framhålla Jesus som förebild, skulle kunna påverka samhället. Nu har det blivit tvärtom. Nu är det samhället som skall påverka kyrkan. Jesus bryr man sig inte längre om.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tänk att missionsförbundaren och den avsatte skolläraren Nils Frykman (som skrev under på allt i Luthers lilla och 1878 års katekesutveckling) och pingsthövdingen Lewi Pethrus (liksom frifräsaren C G Hjelm!) likt L M Engström ville ha kvar katekesen i skolorna, medan Waldenström ville ha bort den...

   Radera
 5. Jag som trodde att socialdemokrater redan har övertagit kyrkan, men motståndet tycks vara överraskande stor.
  Eftersom socialismen i alla dess former är optimistisk och tålmodig, då är det självklart, att i framtiden, när man byter ut representanter för motstånd , då kommer dom progressiva vinna till slut.
  Då har även allmänheten förstått, att det socialistiska evangeliet om folkets välfärd är lika med budskapet om Guds vilja och hans son.

  Dom socialister som finns kvar , är en röst för en betydande del av befolkningen. Skalla man inte försöka bemöta deras synsätt i dialog och inte i konfrontation?
  Finns det inte något av evangeliet i det socialistiska samhällssynen?

  SvaraRadera
 6. Två stora problem: En majoritet som inte vill eller har haft möjlighet att ta till sig vad som är meningen med samfundet, och tror attde har fri dispositionsrätt vöer detsamma. Jag hör redan barnbarnens kommentarer-de är inte nådiga! och så: konflikträdslan! Här, om inte förr krockar det rejält med var kristendom är, för en kristen är alltid i någon form av konflikt med "världen" , med det ljumma och socialt acepterade. Det kallas "fräslningskamp" "helgelse" och "gudomliggörelse" och har med sig en härlig lön!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Oj. Fast så säger inte prästerna där jag bor. Tror man att Gud behöver försvaras så gör man sig själv större och Gud mindre och försvarslös.

   Jag är väl felinformerad, som vanligt.

   Radera
 7. 5. Det skulle vara mycket intressant att höra Wanjas utläggning av det personliga pronominat "vi" och objektet "kyrkan".
  Vilka är "vi"?
  Sossar, medlemmarna, kyrkomötesvalda, KS AU, partipolitiska förtroendevalda inom SvK, eller någon kombination av dessa?
  Vilka är "kyrkan"?
  Medlemmar, förtroendevalda, gudstjänstfirare, döpta, den världsvida kyrkan eller (Gud förbjude) de anställda.

  6.
  Wanja får ett rejält problem med lagen (och kyrkojurisdiken) om alla anställda ska acceptera att viga samkönat. Men det kanske redan är ett krav idag enligt anställningsannonsernas "dela kyrkans grundläggande värderingar"?
  Vilka är dessa värderingar?
  "Det finns ingen Gud utom Gud"?
  Eller kanske "du skall inte acceptera någon annan överhet än Partiet"?

  I det världskyrkliga är Wanja inget stolpskott. Möjligtvis en misslyckad utspark.
  Samtidigt undrar man ju hur det går för de stackars präster som återlämnar sin vigselrätt till kammarkollegiet?

  SvaraRadera
  Svar
  1. En uppgift för någon begåvad journalist! Finns sådana på Kyrkans Tidning? Annars får vi väl hoppas på Aftonbladet.

   Radera
  2. En av få begåvade journalister i Sverige är Chang Frick men han verkar inte vara speciellt kyrkligt intresserad,tyvärr./Sven-Åke Nilsson

   Radera
 8. Bra skrivet, men klaga inte på "viljan till likriktning." Som jag väl har påpekat vill jag också "likrikta" synen på äktenskapet. Vill inte du det, Dag? Vill inte Frimodig Kyrka det? 6. Vi måste sträva efter att alla anställda på sikt ska stå för äktenskapet som ett förbund mellan man och kvinna!
  Here we go again!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vilken "syn på äktenskapet" vill AH "likrikta"? Är det möjligen hyckleriet om att seriemonogami är ok medan homo-"äktenskap"
   är en omöjlighet?
   Antony

   Radera
  2. Icke alls! Kyrkan ska inte vara skyldig att viga frånskilda heller. Däremot medger ju t.o.m. Rom vissa pastorala undantag på den fronten, eller hur, samtidigt som Rom inte, oavsett förmildrande omständigheter, viger två karlar med varandra. Eller hur?

   Jag tror faktiskt att jag fick fram min poäng: att inte bara Wanja Lundby-Wedin utan även många av oss andra vill "likrikta" äktenskapssynen. Det behöver inte vara fel - frågan är vilken syn som ska råda.

   Radera
  3. Det är väsenskild trosrörelsen och praxis mellan Roms annuleringsprocess (vilket en minoritet frånskilda katoliker går igenom mindre än hälften av dessa (USA-undersökning) får sina äktenskap ogiltigförklarade) och den hedonistiska praxis som råder i Svky, där t.o.m. "präster" är inne på sina tredje, fjärde,femte äktenskap!
   Angående enkönade "äktenskap" så är Rom (och våra Ortodoxa syskon) övertydlig(a) - de är lika omöjliga som kvinnliga "präster"!
   Antony

   Radera
  4. Det ska stå "väsenskild troslära"...
   Antony

   Radera
 9. Förresten håller Lilla katekesen med "kort" utveckling på att läggas ut här: http://lillakatekesen.blogspot.se/

  SvaraRadera
 10. Katolska kyrkan stora katekes finns här: http://www.katekesen.se/
  /John

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jodå, men den har nog aldrig varit aktuell att lära barnen utantill ;o)

   Radera
 11. För en gångs skull vill jag gärna ha en kommentar av redaktör Dike: Är det fortfarande otänkbart att kyrkomötet ändrar läran.
  Canutus Hahn

  SvaraRadera
 12. Ni vet vad jag sagt. Läs Suhonens bok om Juholt. Om hur mobbingen av honom orkestrerades av en viss Vanja.
  KM

  SvaraRadera
 13. Vad säger Guds ord? Ska inte Guds barn följa det längre? Vi människor har inte rätt att sätta oss över detta....lägga till eller dra ifrån precis vad som passar oss.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Rita! Inte om vi läser internationalen, ssk v 2.
   Prästänka

   Radera
  2. ALLA är Guds barn, säger vår KH. Dessutom bygger Gud inga murar och inga fållor heller eftersom det skulle göra skillnad på människor. Synden finns ju inte kvar, så ingenting spelar någon roll. Det viktigaste är att vi jobbar ideellt så vi blir relevanta.

   Radera
 14. Jag saknar redaktör Dike som brukar vara Gubb-DJ här och köra valsen om statskyrkosystemets välsignelser.
  F Pierre

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fast "DJ Dike in da house" har bara en skiva. En long play. Det är inte alltid den passar ;-).

   Radera
 15. F Pierre och Canutus Hahn,

  -Ja, KM har aldrig ändrat läran, aldrig röstat om evangeliet" eller på andra sätt försökt att ändra kristendomens grundläggande texter.

  Och, Pierre, statskyrkans stabilitet, trygghet och förankring i församlingarna saknar jag verkligen. Eller kan någon påstå att det har varit positivt med alla utträden därefter och den ekonomiska blödning som kyrkan genomlider?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Undrar om Mekane Yesus-kyrkan, Rysk-ortodoxa kyrkan och Wanja herself kan hålla med om att SvK inte ändrat sin lära om äktenskapet genom beslut i KM?

   Även om inte herr Dike tror det, så ligger det nära till hands att tro att en viss svansbeklädd potentat tror det.

   Jag skulle gärna sett att SvK hade mer förankring i församlingarna om bara någon först hade varit tydlig med vad som menas med det sistnämnda begreppet.

   Radera
  2. Bengt Olof. Om inte kyrkomötet ändrat på något, så är det ju Gud som ändrat sig!

   Radera
  3. Visst var det bättre på statskyrkans tid men det säger mer om hur förhållandena är nu. SKR

   Radera
 16. Peter T och Anonym,

  -Till den förstnämnde:
  -Fråga de nämnda kyrkorna, får Du svar. Till Anonym upprepas min text ovan: att KM aldrig har ändrat på - eller röstat om - evangelietexterna.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 17. Här föreligger en missuppfattning. Rösta om evangeliet är inte detsamma som att rösta om evangelitexter. Evangelium betyder i sammanhanget ungefär "själva den kristna grejen". Den menar sig kyrkomötet problemfritt kunna rösta om.

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Mitt i prick" dr Sandahl - detta är den värsta formen av neo-arianism som Svky ägnar sig åt, "dödssynden" som leder till alla de heresier som det postkristna samfundet lär och lever!
   Antony

   Radera
 18. Enligt uppgift från företrädare från socialdemokraterna i Svenska kyrkan har man vid sidan om Bibeln Socialdemokraternas partiprogram att rätta sig efter. Därvid kan man likna dem vid Mormornerna som också har Mormons bok som helig skrift.

  Jonas M

  SvaraRadera