måndag 10 februari 2014

Kvällslektyr del I

Nu följer lite kvällslektyr!


VÄXJÖ DOMKAPITEL                                                Bilaga 5 till domkapitlets protokoll 2014-01-31,               § 12, dnr 13-976-345
                                                                                                                            13-974-345
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PART
Dag Sandahl, Östra Järnvägsgatan 18, 346 61  MOHEDA
 
 
SAKEN
Prästs förhållningssätt
 
 
DOMKAPITLETS BESLUT
 
Domkapitlet beslutar med stöd av 31 kap. 12 § 1 punkten kyrkoordningen att tilldela Dag Sandahl skriftlig erinran.
 
BAKGRUND
 
Toivo Jokkala, Bagarmossen, samt kyrkoherden Gunilla Aquilon Elmqvist, Norra Åsum, och församlingspedagogen Linda Nilsson, Stoby har var för sig anmält prosten Dag Sandahl till domkapitlet. De har i huvudsak anfört följande. Dag Sandahl har i sin blogg kallad BloggarDag (nedan bloggen) vid ett flertal tillfällen uttryckt sig på ett kränkande sätt mot biskop Antje Jackélen (Lunds stift).
 
I sin blogg har Dag Sandahl i samband med ärkebiskopsvalet hösten 2013 bland annat framfört sina funderingar på hur valet av den blivande ärkebiskopen gått till, Antje Jackélens  akademiska meriter samt diverse uttalanden som hon gjort. Dag Sandals förmuleringar har förvisso varit svepande men flera texter uppfattas ändå som mycket olämpliga och kränkande.
Exempelvis skrivs i bloggen ” Det är ett opassande oskick att kalla Kyrkans Hus i Uppsala för Führerhauptquartier. Det får ni inte säga. I alla fall före den 15 juni 2014.” På temat att det skulle vara en nystart med en kvinnlig ärkebiskop skrivs i bloggen ”Det är lite Goebbels över det hela. Upprepa tills upprepningen blir en etablerad sanning.” I bloggen kan även följande formuleringar hittas.
 
·        ”Machtübernahme”
·        ”Herrefolksfasoner är detta.”
·        ”Men tankeexperimentet vad Führern sagt om han fått höra att det år 2014 skulle sitta en tysk ärkebiskop i Uppsala, kan man inte göra”.
 
Dessa ordval indikerar en koppling mellan ärkebiskopen och nazityskland. Att en präst inom svenska kyrkan uttalar sig så är olämpligt särskilt mot bakgrund av att det kan uppmuntra till angrepp mot ärkebiskopen och kyrkan.
 
Domkapitlet har med anledning av tillsynsärendet beslutat uppdra åt ledamoten Charlotte Brokelind att vidta förberedande utredning. 
 
Dag Sandahl har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet.
 
 
SKÄL FÖR DOMKAPITELTS BESLUT
 
I 31 kap 12 § kyrkoordningen stadgas följande:
 
”Domkapitlet får förklara en präst obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst, besluta om prövotid för fortsatt behörighet eller tilldela prästen skriftlig erinran, om prästen
1.      har brutit de löften som han eller hon har givit vid vigningen,
2.      har brutit sin tystnadsplikt i fråga om sådant som han eller hon har fått veta under bikt eller enskild själavård,
3.      på grund av sjukdom eller av annan liknande anledning har förlorat förmågan att rätt utöva vigningstjänsten, eller
4.      genom brottslig gärning, på grund av sitt levnadssätt eller på annat sätt i avsevärd mån har skadat det anseende en präst bör ha.
Om domkapitlet beslutar om prövotid ska den pågå tre år. Om prästen under prövotiden på nytt visar sig olämplig för sitt uppdrag ska han eller hon förklaras obehörig.”
 
Domkapitlet gör följande bedömning.
 
Kyrkan ställer stora krav på dem som utövar vigningstjänsten inte bara vid utövandet av tjänsten utan också i det privata livet. Dag Sandahl har i sin profession som präst och som privatperson skrivit i sin blogg. Även om syftet med de texter som skrivits inte har varit att skada Antje Jackélen utan skapa debatt, måste Dag Sandahl ha insett att hans skrivna ord kunde komma att uppfattas som kränkande.
 
Ur Codex Ethicus för diakoner, präster och biskop i Växjö stift, som antogs den 4 maj 2011, kan under rubriken Massmedia följande hämtas: ”I offentliga uttalanden i exempelvis internetbaserade medier, radio, TV och tidsskrifter skall diakonen, prästen eller biskopen vara saklig, ge relevant information och vara noga med att bli rätt citerad. Han/hon bör också klargöra vem som företräds. Han/hon skall ta tillvara på de positiva möjligheter kontakten med massmedia kan innebära, men aldrig söka publicitet för egen räkning, utan vara medveten om sin identitet som innehavare av vigningstjänst.
Den som står i vigningstjänst skall undvika att offentligt debattera personliga konflikter med kollegor eller samarbetsproblem inom församling eller arbetsplats utan söka lösning på annat sätt”
 
Dag Sandahl är, liksom alla andra, genom bestämmelser i svensk grundlag och i Europeiska konventionen den 4 nov. 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, tillförsäkrad yttrandefrihet. Detta sätter den yttersta gränsen för Dag Sandahls sätt att uttala sig, även om han har att förhålla sig till sitt ämbetsansvar.
 
Ovan citerade blogginlägg indikerar enligt domkapitlets uppfattning en koppling mellan Antje Jackélen och det gamla Nazityskland att en präst i Svenska kyrkan uttalar sig så är både anmärkningsvärt och synnerligen klandervärt. Domkapitlet finner att Dag Sandahl genom sitt agerande brutit mot löften han avgett vid sin prästvigning och i avsevärd mån skadat de anseende en präst bör ha. Domkapitlet finner därför att Dag Sandahl ska tilldelas skriftlig erinran.
 
HUR MAN ÖVERKLAGAR
Domkapitlets beslut kan överklagas till Svenska kyrkans överklagandenämnd. Skrivelse med överklagande ska ställas till Svenska kyrkans överklagandenämnd men skickas och ska ha kommit
in till domkapitlet inom tre veckor från den dag klaganden fick del av beslutet.
 
På domkapitlets vägnar:
 
 
Jan-Olof Johansson                                                         Anna Kämpe 
 
I avgörandet har deltagit ledamöterna biskopen Jan-Olof Johansson, domprosten Thomas Petersson, diakonen Helena Ask, rådmannen Bengt Johansson,  Margareta Andersson, Birgitta Lindén och Elisabeth Hullfors. Enhälligt.
 
Det antecknas att stiftsjuristen Anna Kämpe (föredragande) och kanslichefen Katarina Toll
Koril var med om den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet.

10 kommentarer:

 1. Beslutet var enhälligt. Äntligen har SveK satt ner foten i en relevant fråga.

  Mera sånt...

  SvaraRadera
 2. Löjeväckande...

  SvaraRadera
 3. Det var den mest löjeväckande anmälan jag har sett i hela mitt liv. Det visar bara vilka kufiska personer som sitter i Växjö domkapitel med en "lealös" biskop i spetsen. Det är väl självklart att Åklagarkammaren i Växjö inte kan göra annat än att radera ut denna beskyllan från domkapitlets sida. Men de drar genom sitt agerande en skam och vanära över hela Växjö stift.
  Det finns ingen anledning till oro.

  "Präst från Skara stift"

  SvaraRadera
 4. Det här påminner mig om den gamla historien från engelska parlamentet:

  "Mr Speaker, är det förenligt med husets regler att kalla den ärade ledamoten för West Bromley & Barnum för en råtta?" – "Nej, det är det givetvis inte!" – "Ja, jag tänkte väl det, det skulle ju vara förnedrande för råttan."

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hahaha, det var minsann ett bon mot!

   Radera
 5. Pinsamt - för Domkapitlet, alltså!

  Jag i Halland

  SvaraRadera
 6. Utomordentligt intressant att Kapitlet nogsamt undviker den av DS övertydligt upphaussade ärkebiskopliga DDR-/Stasikopplingen, och i stället ger järnet i fråga om nazikopplingar, där ev antydningar är minst sagt långsökta (Finns dom ö h t?).

  Är Stasi-spåret såå hett, frågar jag mig?

  Är detta en mörkning? Var Kapitlet ängsligt för vad en ordfäktning om det av Sandahl omhuldade Stasispåret - en rimligare granskning - skulle utvisa?

  Fäller man någon på EN punkt, faller alla hans punkter och han är slutgiltigt tystad, tycks Kapitlet resonera.

  Skummare än skumt.

  KJ

  SvaraRadera
 7. "på annat sätt i avsevärd mån har skadat det anseende en präst bör ha."

  Jag kan inte på något sätt se att de citerade blogginläggen förändrar Dags anseende.
  Inte för att jag tycker att citaten är lämpliga eller komiska, men domkapitlet kanske skulle lägga LITE mer energi på präster som säger sig inte tro på trosbekännelsens ordalydelse.

  SvaraRadera
 8. I och med detta har Domkapitlet i Växsjö avsevärt skadat det anseende en präst bör ha. Vad ska vi nu tänka om våra präster? *slickare som predikar lag för församlingen men stryker makten medhårs för att rädda kragen? Och detta i en sk demokratisk folkkyrka.... Följden blir att vi inte kan lita på vad prästerna säger. Är de inte sanningens vittnen i det ena - varför skulle de vara det i det andra (evangeliet). De säger väl bara vad deras överordnade betalar dem för att säga! Inom exegetiken brukar det sägas att den ofördelaktiga bild som ges av t ex Petrus, hans förnekelse, att lärjungarna d v s de blivande kyrkoledarna, blev rädda och flydde etc stärker trovärdigheten i evangeliernas berättelser. På samma sätt stärker bloggardag prästernas och hela kyrkans trovärdighet. Att det finns problem i sv k kan alla se med sina egna ögon. Men så länge de offentligt diskuteras av dess företrädare är kyrkan som helhet i a f ett sanningsvittne värt att lita på. Har inte kyrkans anställda meddelarskydd som de offentliganställda f ö? Att döma någon för de associationer man själv gör p g a det tyska språkets användning i ett sammanhang där personen är tyskfödd samt citerandet av en nazistledares ord är verkligen långsökt. Domkapitlet kopplar tydligen själva ihop hela tyska folket och deras språk med nazismen (och därigenom äv äb elekta) Men man kanske inte får låtsas om att hon är född tysk, det kanske är en förolämpning?

  SvaraRadera
 9. Etablissemanget priser Antje; en ärkebiskop rätt i tiden - men hur blir det för Guds kyrka, kan man undra… Under hennes tid i Lund, bodde jag ensam med mina 3 barn och fick hot samt religiöst och etniskt kränkande hälsningar i min brevlåda. Jag blev tvungen till att låta mig utköpas; en av hennes vänner insattes som ”församlingsdoktor” innan min situation var avklarat. 1 år och 3 månader senare, när alla hade förstått att saker förhållte sig som jag sagt, berättade jag för min första biskop samt biskop Antje hur det var att bli stämplat och stå utan tjänst. Det var en fredag eftermiddag. Min första biskop svarade mig positivt måndag morgon. Biskop Antje efter 2 månader och 3 veckor: I ditt hemland finns det brist på präster…..! Jag hade varit präst på en ort, där inte ens medborgare från ett grannland fick känna sig välkomna. Kyrkans förtroendevalda stod i spetsen för detta och biskopen var inte mycket bättre.

  SvaraRadera