torsdag 31 juli 2014

Tjur-ko-möte

Det finns en ädel tradition att knyta samman det kyrkliga med nötkreatur. Tjur-ko-herde, tjur-ko-möte, ko-minister för att inte svarva på temat dia-ko-ni. Och nu är det lite nyheter om kyrkomötet igen. Fast utan perspektiv. Det är en flod av motioner, hette det i Kyrkans Tidning. 10% av dem handlar tydligen om klimat/miljö. Och så har Sverigedemokraterna skrivit motioner. I redovisningen räknas plötsligt Axel W Karlsson in - men han är alltså inte SD längre. Så varför?

Kyrkans Tidning har inte särskilt redovisat intressanta motioner. Om detta vet jag faktiskt ingenting för jag har inte gittat läsa det som lagts ut. Jag skyller inte på sommarvärmen. Men idogt folk i Kyrkans Hus har tydligen sett att flera motioner handlar om att uttalanden ska göras och uttalandebranschen har Kyrkomötet försökt undvika om än inte alltid lyckats. Uttalande är ett säkert sätt att tro sig själv skaffa relevans men också ett säkert sätt att erodera all relevans. Ingen gitter lyssna. Men det tror politiker, som lever i föreställningen att vi alla går vilsna i väntan på deras besked till oss i allehanda frågor.

När min motion om påhittsbranschens prisutdelning i Almedalen av formella skulle resultera i förslag om uttalande, strök jag den att-satsen. Det finns klokt folk i Kyrkans Hus att lyssna till. Det räcker att kyrkostyrelsen får ett uppdrag att se till att vi inte hamnar i motsvarande läge en gång till. Efter Patrik Petterssons insats på Kyrkliga ting vet vi mer om hur en pr-firma tänker just om priser. Billigt sätt att skaffa sig uppmärksamhet för något man hittat på. Nej, priset var inte köpt men utdelat av en firma som Svenska kyrkan har affärsförbindelse med. Och så fick vi se Jacob Risberg på facebook. Han var tidigare i Almedalen utsänd från Kyrkans Hus och nu i Almedalen utsänd av pr-byrån Westanders. Det kan valboskap gilla. Medborgare med politiskt ansvar gör det inte.

109 motioner har 251 ledamöter fått ihop. Borgerligt Alternativ (BA) har fått ihop en motion. Förklaringen är att BA har andra kanaler för att vara med och påverka , säger Mats Hagelin, som skrivit motionen tillsammans med Margareta Nisser Larsson. Båda sitter med i Kyrkostyrelsen. Det är toppen, alltså, men var är bredden. Finns inga nya förslag?

Det är en skarp fråga eftersom Kyrkostyrelsen inte kommer med någonting mer än formalieskrivelserna, alltså de rutinärenden som måste upp. Inte ett enda förslag levererar styrelsen. Det kan jag fundera över. Borde inte styrelsen ha några begrepp om vad som bör göras när det handlar om de stora frågor Svenska kyrkan står inför. Medlemstapp inte minst. Den kyrkliga kärnverksamheten som tappar. Kanske någon framtidsfråga, rentav, som har bäring på Ärendet?

Jag ska läsa motionerna när jag fått dem på papper och måste nog skriva några rader om dem då. Så håll ut. Det brukar komma sammanställningar på längden och tvären så att man kan se motionsaktiviteten och kanske notera inte bara vilka som skriver utan också vilka som aldrig skriver och aldrig återfinns i talarstolen för det offentliga samtalet. De kanske är så mycket mer aktiva i det slutna utskottsarbetet. Eller inte där heller. Det vet vi inte.

Kan man kanske kolla vilka som motionerat och med det som utgångspunkt förstå hur stort kyrkomötet egentligen skulle behöva vara - och vilka som skulle sitta där? Kanske skulle kyrkomötet bli mer arbetsdugligt om det bestod av färre ledamöter och de som motionerat skulle väck? Det där med demokrati och debatt - är det inte väldigt besvärligt? Folk tänker på annat sätt och framträder så!

35 kommentarer:

 1. Ser man på (bloggen)!
  Nu erkänner till och med högkyrklighetens främste - åtminstone den som är mest känd och står i det mediala rampljuset - vilka som är kyrkans stora frågor: flykten av kyrkotillhöriga och reduceringen av kärnverksamheten!

  Alltså precis vad bland andra påpekat under år efter år, sedan skilsmässan från staten var ett faktum och minussiffran blev alltmer markant. Varje flyktad kyrkotillhörig är en för mycket, är mitt mantra. Men flera biskopar, högkyrkliga företrädare och andra har aldrig brytt sig om minussiffrorna. Kanske ändrar de åsikt nu, när bloggaren med stort B och dito D har angivit tonen: doakören brukar ju slaviskt följa dirigenten.

  Ja, diskussionen i Svenska kyrkan är ibland så märklig och torftig att man över dem som inte ser problemenen och allvaret och som - apropå motionsskrivandet i KM - sysselsätter sig med marginella frågor frestas utropa: -Vad har de i KM att göra?

  Nu måste alla seriösa kyrkoföreträdare - de med fötterna på jorden och som ser de reella problemen - ta krafttag för den kyrkans renässans som är helt nödvändig.
  Folkkyrkan är ju ingen folkkyrka, om den inte har folket med sig, är förankrad bland folket och vilar på stabil demokratisk grund.
  -Upp alltså till kamp alla som likt BloggarDag har upptäckt att minskningen av antalet kyrkotillhöriga är en stor fråga, den ojämförligt allvarligaste frågan för kyrkan nu!

  Visserligen har jag sett, läst och hört mycket i mitt långa liv, men jag vill ju ändock inte tro att högkyrklighetens företrädare önskar att medlemstappet, som Dag kallar det, skall omfatta alla utom dem själva, så att de den vägen en dag helt skall ta över kyrkan.
  Sådana elaka tankar är mig främmande. Men låt oss med spänning vänta på initiativen för att vända tappet i dess motsats.

  Även här kan ju Dag visa vägen med sin erfarenhet som församlingspräst - för övrigt, enligt vad det viskats till mig från s k välunderrättat håll, en mäkta populär präst på norra Öland.

  Jag tror inte att han är lika populär i KM, men det är ju en annan sak.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. BOD Läs t.ex:
   http://bloggardag.blogspot.se/2013/12/samband-och-falska-samband.html

   eller:
   http://bloggardag.blogspot.se/2013/12/stiftsstyrelsens-sista-sammantrade.html
   PGG

   Radera
  2. Bäste B O Dike!
   Man måste beundra dej för den framtidstro och det hopp du har för en snart fallen kyrka. "Kyrkans renässans", det var längesen jag hade hoppats på den utvecklingen. "Upp till kamp" - mot vad? Är det inte redan kört? Som kyrkomötesledamot, har du möjlighet att kämpa där, en i mängden? Finns någon som lyssnar till din röst om att återinföra statskyrkosystemet? Dagens kyrkopolitiker tycker nog det är bra som det är. Så stor makt som de har nu hade de inte förut. Nu bestämmer de allt.
   "Flykten av kyrkotillhöriga - vända tappet". Ta ifrån kyrkan den sista lilla ynnesten från statskyrkosystemet - hjälpen från staten att hjälpa till med att ta in kyrkoskatten, så får du se hur det blir med "tappet". Men jag beundrar dej, som sagt, att du har frimodigheten att höja fanan för kyrkans kamp. Men det är inte många idag som orkar med detta så som du gör. Det gör inte jag heller. Jag är helt desillutionerad på den punkten.

   "Präst från Skara stift"

   Radera
  3. Nu blir det riktigt snurrigt: Vem är doakör till vem?
   Tom BOD verkar vilja prova på uppgiften.

   LG

   Radera
  4. Och BOD vill invänta order från Uppsalakalifatet........

   Jag tycker synd om honom, denna BOD. Han verkar avund PK evangelist utan trogna skaror av medlöpare och fjäskare för kalifatissan Antje.

   Agda Modigh

   Radera
 2. Om Kyrkostyrelsen inte gör någon egen ansats att styra genom egna idéer, så är det per definition ingen styrelse.
  Då är det en expeditionsministär. Jag ser fram emot motionen om det föreslagna namnbytet ;)
  Alternativt kan styrelsen börja agera som en styrelse som tar egna beslut utifrån riktlinjer och ramar från kyrkomötet.
  Då blir det styrelseprotokoll med diverse reservationer som gäller och jag förutsätter att även suppleanter får reservera sig.

  Motionsflodens relevans visar sig i hur många motioner som vill något med SvK i syfte att bättre nå ut med buskapet för att därmed öka antalet gudstjänstbesök.
  En motion om strukturreformens avskaffande i syfte att få lokala försmlingar mer relevanta för sina lokala samhällen skulle vara en av mig mycket välkommen motion i linje med detta syfte.

  SvaraRadera
 3. BOD,
  som vanligt ser du inte vari problemet för SVeK ligger. Du hävdar med en åsnas istadighet att problemet bottnar i SVEK´s skiljande från staten.
  Nej såvida Du inte menar att så länge vi hade en statskyrka så skulle det varit svårare att lämna statskyrkan och alltså att medlemsantalet på det sättet hållits uppe.
  Så var det förr långt före SVeK´s skiljande från staten praktiskt taget omöjligt. Branting fick lära sig det när han med svansen melllan benen "tvingades" återinträda i SVeK efter att med buller och bång utträtt .
  En statsminister fickden gången inte stå utanför SVeK. Efter återinträdes såg man snabbt till att ta bort den paragrafen.

  Jag som säkert de flesta önskar fler Gudstjänstfirare , Du tycks fof ha bekymmer för "medlemsavgiften". Den är inte oväsentlig men ändock en bisak. Det har aldrig varit brist på pengar som raserat en kyrka eller rättare sagt det har varit ointresse för vad kyrkan gett som i sin tur gjort att de presumtiva medlemmarna vägrat bistå med pengar.
  Till en början kan ju SVeK börja dra åt svångremmen. Kanske fundera över om de behöver så många politiker och årligt tjafs . Där finns en hel del att spara men som vanligt i politikens värld så sparar man alltid nerifrån.
  //HH

  SvaraRadera
 4. Skilsmässan från Staten var bestämd sedan länge, men när det var så dags hade varken biskoparna eller prästerna egen representation. Om så varit fallet, exempelvis genom röstning i tre kategorier, hade förslaget med säkerhet inte gått igenom i den form som föreslagits. Bäst hade kanske varit att ta det s.k. Myhrdalska förslaget. I varje fall var kyrkan inte förbredd för en självständighet. Extraordinära insatser hade behövt sättas in för att bevara fästet i folket.
  Men ännu är det väl inte försent. Att undanröja strukturreformen vore en sak, för den kommer inte att hålla i alla fall. Kyrkomöte kunde hållas var 5:e eller 7:e år. Ser att kyrkostyrelseledamöter motionerar om uppdrag till sig själva! Motionsfloden visar på det bisarra i systemet.
  Jag lät anteckna till protokollet vid beslutet att jag inte trodde på det. Men jag medger utan vidare att min generation var naiv. Vi trodde att det i stort sett skulle flyta på som förut. Så sas det också allmänt, men det gjorde det inte. Vi hade inte räknat med en så kraftig förtalskampanj mot högkyrkligheten och försöken att desavouera dess församlingsprogram ( som det på norra Öland exempelvis).

  SvaraRadera
 5. Tänk om den kyrkliga demokratin kunde råda på tjurkomötet. Istället blir det den sekulärpolitiska demokratin som inte tar hänsyn till stora minoriteter. Ett kyrkomöte utan episkopal rösträtt kan rätteligen kallas tjurkomöte.

  SvaraRadera
 6. Ang. BOD:s kommentar. Vi kan inte få statskyrkotiden tillbaka, det inser väl även dess främste förkämpe. Men självklart kan det ske förbättringar som t.ex.så måste den uppenbara diskrimineringen av traditionalistiska prästkandidater och präster upphöra genom ett beslöt av KM. Kyrkoledningen måste inta en generös attityd gentemot Missionsprovinsen och låta den bli en viktig del (ett icke-territoriellt stift!") inom Svenska kyrkan. Staten bör ta ut en "kulturskatt" av icke-tillhöriga som motsvarar summan av kyrkoavgiften. Det skall inte "löna" sig att träda ur Svenska kyrkan. Hade inte statskyrkoanhängaren Göran Persson ett förslag i denna riktning, månne? Om nu KM skall åstadkomma något positivt så bör man ta till vara alla de goda krafter som finns att evangelisera och missionera i vårt land och upphöra med sitt politiserande hit och dit. Vidare bör alla biskoparna läsa Svenska kyrkans bekännelseskrifter och uppmana sina präster att göra detsamma. Så, BOD, det finns en del att göra och inte bara det som jag nämnt här. Jag hör alltså inte till dem som gett upp hoppet om SvKy. Vi skall således verka för och bedja om en radikal omvändelse på Bibelns och Bekännelsens grund, återvända till den tro som den odelade Kyrkan och den lutherska ortodoxins företrädare hade, i god ekumenisk gemenskap med Rom och andra historiska kyrkor./ Roland Kristensson

  SvaraRadera
  Svar
  1. Så, Roland Kristensson, den som tackar nej till religion i form av Svenska kyrkan ska betala straffskatt. I ett anständigt samhälle är medlemsskap i religiösa föreningar frivilligt. Ickemedlemsskap ska inte bestraffas. Var får religiösa allt jävelskap ifrån?
   Mvh Olof Olsson

   Radera
  2. Nej, Olof Olsson, inte straffskatt utan kulturskatt eftersom de kyrkliga byggnaderna hör till den gemensamma kulturen i vårt land, likaså alla "fina" konserter, som hålls i kyrkorna. De kostar.

   Radera
  3. När det gäller de "gamla fina" kyrkorna, kan man konstatera att Sverige och Albanien är de enda europeiska länder, som inte har någon kyrka uppsatt på världsarvslistan. Det som kommer närmast är en (kommunal) begravningsplats, Skogskyrkogården i Stockholm. Det beror väl på att ingen myndighet har kommit på idén att anmäla någon kyrka som kandidat. Det säger en del om hur man i vårt land ser på kyrkor och kultur, tycks det mig.

   Radera
 7. BOD.Likt Sven Duva står du och försvarar den statliga kyrkan.
  Det är tappert - liksom Sven Duva - men vart bär det? Kommer Du eller
  eller Dag och "doa" att stupa först. "Ett dåligt huvud hade han men hjär-
  tat det var gott". Man söker ej bort skjutna pilar...

  SvaraRadera
 8. Roland Kristensson,
  Skämtar DU? Om inte är Du värre än tom BOD i jakten på "medlemsavgifter"
  Jakten på Mammon. Nej låt de som inte vill vara med slippa- ett helt normalt anständighetskrav. Kravet att slippa betala för tjänster man inte efterfrågar. Staten och dess halv och helstatliga företag uppfyller tyvärr inte dessa minimikrav men rimligtvis borde en kyrka ,åtminstone remanensen av en sådan.
  Annars kan vi nog konstatera att SVeK är något helt annat än en kyrka.
  Nej snarare skulle jag vilja att SVeK gjorde sig än fattigare och betalade tillbaka "medlemsavgiften" till t ex de politiker som direkt hånar SVeK genom att förklara sig vara ateister men ändock propsa på att som betalande medlemmar få styra över kyrkan.
  På sikt skulle det stärka kyrkan att bli av med sådana.
  //HH

  SvaraRadera
 9. När jag utträdde 2005 så fick jag hem ett frågeformulär om varför från den lokala församlingen.
  Nej, orsaken var inte att SvK inte var en statskyrka längre!

  Den som tror att medlemsminskningen på något sätt är kopplad till skiljandet från staten bör motionera till KM om att utreda en dylikt samband, varför inte med hjälp av de enkäter som lokala församlingar skickar till nyutträdda?

  Min personliga teori till minskningen är en kombination mellan ökad politisering och minskande ortodoxi, vilket ger vitt sklida motiv för utträde.

  De som är lite kyrkohistorisk bevandrade och intresserade av varför jag lämnade kan följa länken.
  http://www.dagen.se/opinion/asikt/är-verkligen-gud-en-så-sällsynt-dålig-pedagog/

  SvaraRadera
 10. Det börjar röra på sig! I dagsläget är Svenska Kyrkan något som katten släpat in. Missionsprovinsen liknar väl mest en religiös avdelning som följer de gamla spåren någorlunda. Gud i centrum?) de tycks inte gälla SVK. Börja om från början med fokus på religionen. Präster av båda könen är att föredra! . kAN sVENSKA kYRKAN AVSTÅ FRÅN ATT TA TILL "hen" SÅ SKALL DET SÄKERT ORDNA SIG.

  SvaraRadera
 11. Roland Kristensson, (lyckades inte placera denna kommentar på rätt ställe) jag är redan med och betalar kyrkoantikvarisk ersättning, på hundratals miljoner kronor. Dessutom hjälper jag till med er avgiftsuppbörd, som skattebetalare. Den servicen är värd miljarder. Hur mycket dadda behöver kyrkan och era 6,3 miljoner medlemmar, som tydligen saknar rätta offerviljan?. Jag tycker det du beskriver är en straffskatt. Med samma argumentation kan man försvara att kristna i muslimska länder ska betala yizya, en "kulturskatt" för moskeer och muftis. Dessa ideér behöver tydligen bekämpas även i Sverige.
  /Olof Olsson

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vad gäller avgiftsuppbörden var det en förutsättning för skiljandet kyrka-stat. RSV, som det hette på den tiden, kämpade emot med näbbar och klor men fick vika sig. De har dock inte legat på latsidan utan arbetar för att slippa uppbörden och det blir säkert så. Inom ett inte alltför stort antal år, skulle jag gissa.

   Vad gäller den kyrkoantikvariska ersättningen är det, såvitt jag vet, så att den ingalunda täcker de icke kyrkotillhörigas "andel". Det innebär att kyrkotillhöriga subventionerar de icke tillhörigas kultur. Det kan man ha olika meningar om men om inte Svenska kyrkan ska behöva finna sig att kyrkorna används till lite allt möjligt får man nog så vackert räkna med att stå för den största delen av kostnaderna. Det är i regel den som betalar som bestämmer.

   För egen del skulle jag, även om jag ser värdet i att fira gudstjänst i kyrkor där sådan firats sedan 1100-talet, önska att man i större utsträckning hade lättillgängliga och handikappanpassade kyrkor. För mig som rörelsehindrad är många kyrkor i praktiken stängda.

   Radera
  2. Ett annat alternativ skulle kunna vara, att staten tar över äganderätten till alla kyrkor (som i Frankrike) och Svenska kyrkan hyr/lånar dem för sina gudstjänster. Då skulle åtminstone kyrkoavgiften kunna sänkas. Kyrkobyggnaderna är ju en slags allmän egendom och församlingarna vill förmodligen inte så länge till stå för kostnaderna för de kyrkor som inte längre användes till Ordets predikan och sakramentens förvaltning. Det behöver väl inte ses som ett straff att betala underhåll för dessa museibyggnader om man nu vill ha dem kvar som kulturbyggnader.

   Radera
  3. Du har säkert rätt om antikvarisk ersättning, Elisabeth. Det övriga du skriver låter hoppfullt. /Olof Olsson

   Radera
 12. Och så verkar det inte finnes en lösning, kanske lämna dem dyra kyrkobygnader och börja om på nytt i små hemkyrkor med dem få som finns kvar och passar lätt i någons vardagsrum eller en liten översal.
  Att ha en verksamhet kan vi inte längre bekosta. Bespara på präster och diakoner verkar i mina ögon en dålig val men byggnader kan vi inte bespara på dem kostar och så blir det till slut en ödesdigert pengarfråga vad vi som kyrkan kan göra. En vän sa mig att det bästa skulle vara att sälja all egendom. Samtidig känner många sorg om försäljningen av prästgårdar men man kan undrar ingen besökare ingen medlemmar och för dyra byggnader. Vad ska man då göra.
  Även jag funderar att lämna kyrkan min glädjen med att vara med i kyrkan försvinner och jag vet inte längre om min tro har en hem i kyrkan.
  Det behövs mera frivilligtarbete får vi höra, och jag undrar det är en bra tanke men var finns dem frivilliga i den äldrade gruppen som finns kvar. Det går väll inte att lägga hela bördan på deras axlar.
  Än hänger frågan kvar vad ska jag ta mig till?
  Vem av dem som varmt talar om frivillighet brinner själva för att ta tag i detta? Socialt arbete blir en fråga för kyrkan som kanske funkar i storstäderna men jag undrar igen är det inte för sent, att sträcka ut handen när håret har blivit grå och ungdommer lämnad båda bygden och en levande tro. Min tro är gammaldags, traditionell, bokstavstrogen nej det är nog ingen som vill höra om detta.

  SvaraRadera
 13. Den här diskussionen är intressant; flera vägrar fortfarande se hur siffrorna, statistiken, påverkades starkt negativt, när skilsmässan var ett faktum, medan exempelvis biskop Biörn nu öppet medger naiviteten hos mångas förhoppningar. Men jag hävdade då och var en av dem som självklart reserverade mig mot det katastrofala beslutet, att följderna blir allvarliga för kyrkan, ekonomin drabbas liksom mycket annat.
  Vägen tillbaka finns knappast i dag. Det inser förstås undertecknad också. Men man kan ju gråta floder över de naivas obegripliga iver att slita sönder ett välfungerade 350-årigt äktenskap.
  -De visste icke vad de gjorde. Men så är det när hjärtat får styra i stället för hjärnan.
  Och när jag nu hävdar att kyrkan och dess ledning måste till hundra procent koncentrera sig på de centrala frågorna, varas missionen står främst, är det av övertygelse att den satsningen är enda framkomliga vägen till en kyrkans renässans, om vi någonsin får uppleva den.
  Jag har svårt att förstå uppgivenheten hos flera röster ovan; de suckar, stönar, uttalar sig fult om kyrkan och biskoparna - och ser alltså inget hopp.
  Varför? Varför försöker de inte dra sina strån till stacken, åter bli flitiga myror för Guds sak, hjälpande i stället för passivt stjälpande?
  Ni har, mitt herrskap, en sådan roll att spela och fylla.
  Tillsammans för kyrkan och Guds sak, som är Sveriges sak.
  Sitt inte och häng läpp och förbanna dem i kyrkan, som inte tycker exakt som ni!
  Ty Svenska kyrkan är också er. Den är vår, allas, folkkyrka!
  -Gå alltså ut och försök göra alla människor till lärjungar!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. "-Gå alltså ut och försök göra alla människor till lärjungar!"

   Lärande dem vad då? Att det är ok med samkönade vigslar och aborter, för att ta ett par exempel? Den som inom Svenska kyrkans ram försöker lära ut att samkönade vigslar och aborter är synd blir snabbt avkragad - och det vet du!

   Att uppmuntra kristna med den klassiska kristna tron att bli flitiga myror i Svenska kyrkan är direkt förolämpande. "Jobba på, som en flitig myra men håll käften om vad du tror på och se noga till att du bara säger sådant som vi godkänt."

   Radera
  2. BOD, SveK vill inte ha mina tjänster, jag är inte tillräckligt PK och tror allt för mycket som man gjorde innan kyrkan sekulariserades sönder inifrån, ändå uppmanar du oss att bidra och påstår att vi har en viktig roll att spela, men om man inte släpps in är det inte lätt att bidra (än så länge finns lokala undantag där även sådana som tror på Jesu ord om äktenskap och ämbete välkomna, men inte på det stora hela). Du måste väl inse att det inte går ihop det du skriver?!

   Rudbeckius

   Radera
 14. BOD,
  Vi(?) har åtskilliga gånger förklarat varför vi mer eller mindre gett upp när det gäller SVeK. Du fortsätter ditt tjafsande om att allt beror på avvecklingen kyrka stat. Inser inte att Du ägnar möda åt ett nonsenssamband.

  Staten har lång tid kämpat för att snöpa kyrkan, när de lyckats ville de bli av med densamma. De lurade oss när vi trodde att om kyrkan fick bli självständig skulle den vitaliseras. Vi trodde "naivt(?) ,ja kanske, lika naivt som när vissa trodde på samvetsklausulen(?) , själv kan jag hävda att jag aldrig trodde på den. Insåg att det var ett omöjligt löfte.

  Att Staten skulle lämna kyrkan i fred, det var däremot inget omöjligt löfte men staten fortsatte med sina bedrägliga metoder och ökade sitt inflytande än mera.
  Nu är kyrkan än lekstuga för politiker med biskopar utan rösträtt , egentligen en överloppsgärning eftersom man innan man släppte kyrkan fri såg till att bara fogliga PK-anpassade sådana fanns på plats men för säkerhetshets skull tog man ifrån dem det lilla inflytande de hade -rösträtten. Man såg till att ha kontroll över läronämnden och man såg till att ha årliga kyrkomöten där man diskuterade allt utom religion och som skrivet och påpekat åtskilliga gånger- många av de som tillåts styra är allt från ljumma till rena ateister.
  Ni har lyckats mota bort de flesta bekännelsetrogna tom från komministerposterna . Leta bland Biskoparna kan vi glömma, där hittar Du ingen , bland kyrkoherdarna kanske du hittar någon men de börjar bli gamla de som inte redan degraderats eller köpts ut, de ser i alla fall ingen möjlighet att göra sin röst hörd.
  Politikerna har lyckats med att göra SVK till SVeK, till en tummelplats för PK-ideologer och Du bekymrar Dig för ekonomin?

  Tja, Den löser ni snart med någon form av höjd kulturskatt. När den siste gudstjänstfiraren har lämnat SVeK kommer ni fortfarande att kunna tjafsa i slutna rum om nästa PK-anpassning. Ni kommer nog att bli försörjda var inte rädd för det! Kyrkan "Kristi Kyrka" kommer alltid att finnas kvar även om det kommer att bli svårt att hitta densamma. SVeK kommer nog att finnas kvar -ni politiker och alla de mähän ni installerat måste ju garanteras sysselsättning. SVeK kommer däremot knappast att existera som kyrka annat än till namnet.
  Det är fantastiskt, Du och dina gelikar har gjort allt för att bli av med kyrkfolk och bekännelsetrogna präster. Nu ber ni den oskadliggjorda resten att hjälpa er att dölja raset och ert misslyckande.
  Du ser på SVeK som ett företag med bristfällig ekonomi. OK det kanske stämmer men det som är allvarligt är att Ni gravt misskött förvaltarskapet av Kristi egendom. Ni har ockuperat Kyrkan, bildligt snöpt den och beklagar nu att den som eunuck inte attraherar .
  Fortsätter Ni ockupationen och den lär ni inte släppa- ja ta då steget fullt ut och följ Roland Kristensson. Hans ide´är väl inte värre än många andras.
  Då kan ni sucka av lättnad . Gott om pengar och inga Gudstjänstfirare som stör och oroar.
  //HH

  SvaraRadera
 15. Elisabeth, Rudbeckius och HH!

  Varför dessa återkommande tirader av ilska och uppgivenhet inför tanken att arbeta i och för Svenska kyrkan? Tror ni kanske att jag delar budskapen från Pridefestivalen (en festival som kyrkan tyvärr är delaktiv i) eller andra konstigheter, som kyrkan inte markerar emot?
  Men för den skull fortsätter jag mitt engagemang i den folkkyrka, som jag älskar och som är en väsentlig del av Sveriges kulturarv.

  Vad är det som gör att ni inte sysslar med annat än negativ kritik mot kyrkan, öser er vrede mot biskopar och andra kyrkoföreträdare i stället för att arbeta konstruktivt, seriöst och polemisk (mot det ni anser vara fel).
  Bitterhet, ilska, idisslande för inte saken . kyrkan - framåt, och ni blir säkerligen inte lyckligare av att vara slikas avsändare.

  Nej, mitt herrskap, sätt ned foten, tag spjärn i verkligheten, använd era kunskaper på ett konstruktivt sätt, arbeta för kyrkan och bli - om den nu är så förtappad - bli dess räddare!

  Vad är ni rädda för?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men, BOD, vad är det du inte förstår? Ingen av oss är välkommen att verka för det vi tror på inom Svenska kyrkan. Vi skulle åka ut med fötterna före och det direkt. Jag förstår, allvarligt talat, inte hur du kan vara så blind.

   Och nej, jag är varken bitter eller ilsken, bara ledsen över hur fan själv tagit över Svenska kyrkan. Idisslar gör jag inte heller. Jag är ingen ko. Däremot anser jag emellanåt att dina förolämpande propåer om att vi ska arbeta för en villoläras spridande måste bemötas.

   Radera
 16. Elisabeth!

  -Nu går Du definitivt för långt i Ditt omdöme om kyrkan: att den hornförsedde gestalten tagit över kyrkan. Jag kan garantera Dig att Du INTE åker ut med fötterna före om Du öppet, ärligt och med kraft engagerar Dig för Guds kyrka och Guds sak.
  skall jag behöva säga, upprepa och tugga det gång efter annan: folkkyrkan är ALLAS kyrka, Din också.
  Dina förutfattade meningar är inte trevliga att läsa.
  Och hur kan Du påstå att jag kommer med förolämpande propåer? Ge ett enda exempel på dem, tack!
  Som Du kan verifiera klart och tydligt! Och sätt, vänligen, i fortsättningen inget strunt på pränt om vår älskade folkkyrka.
  Tack!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. BOD,

   ”-Nu går Du definitivt för långt i Ditt omdöme om kyrkan: att den hornförsedde gestalten tagit över kyrkan. Jag kan garantera Dig att Du INTE åker ut med fötterna före om Du öppet, ärligt och med kraft engagerar Dig för Guds kyrka och Guds sak.”

   Detta sker ju gång på gång men du ser som vanligt ingenting.

   ”skall jag behöva säga, upprepa och tugga det gång efter annan: folkkyrkan är ALLAS kyrka, Din också.
   Dina förutfattade meningar är inte trevliga att läsa.”

   Vad gäller förutfattade meningar är de inte så förutfattade som du tror. Jag har bred erfarenhet av Svenska kyrkan genom bl.a. egen anställning, frivilligarbete och kyrkopolitiskt arbete. Därtill är jag sedan över trettio år gift med en präst. Så nog vet jag vad som gäller.

   ”Och hur kan Du påstå att jag kommer med förolämpande propåer? Ge ett enda exempel på dem, tack!”

   Exempel: ”Jag har svårt att förstå uppgivenheten hos flera röster ovan; de suckar, stönar, uttalar sig fult om kyrkan och biskoparna - och ser alltså inget hopp.
   Varför? Varför försöker de inte dra sina strån till stacken, åter bli flitiga myror för Guds sak, hjälpande i stället för passivt stjälpande?” Så skrev du den 1 augusti 2014 kl. 14.50.

   Det är faktiskt förolämpande att klanka på människor för att de inte drar sitt strå till stacken och arbetar för Guds sak inom Svenska kyrkan när ledningen i samma Svenska kyrka inte låter dem göra det. Det är förolämpande att klandra människor för att de inte lämnar sin kristna tro och istället arbetar för ett högre medlemsantal genom att sprida tidsandans budskap istället för den kristna kyrkans. För det är – i praktiken – det du föreslår även om du inte förstår det själv.

   Radera
 17. BOD
  Vad Kan Du garantera. Tag inte munnen full. Du verkar vara både blind och döv för att vad som sker inom SVeK. Så blind att Du inget fattat av alla avkragningar, alla förtidspensioneringar och av all tysthet i kristna frågor.

  Tag Du hellre och fundera över hur det verkligen är istället för att känna dig betydelsefull i din litenhet och i dina beymmer över ekonomin.

  //HH

  SvaraRadera
 18. Elisabeth!

  Där kom så tystnaden - avsaknaden av konkreta exempel på dem som blivit utkastade, avkragade och i övrigt stängts ute från Svenska kyrkan!

  Alltså stora ord och fett fläsk, som talesättet lyder - men inte ett endaste konkret exempel på någon, som icke varit välkommen i Svenska kyrkan.
  Bättre, Elisabeth, tiga än illa skriva!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 19. BOD,
  Det fattades både ett frågetecken ,ett utropstecken och bokstaven "l" genmälet till dig från mig men jag antar Du förstod andemeningen?
  om inte, är du att beklaga än mera.
  Oavsett, ett gott råd, sitt inte på piedestalen och försök mästra mig eller andra som tycker som mig. Glöm inte att kyrkan alls inte är allas(?) ,påstå detta är idioti minst sagt. Den är öppen för alla ,dvs Kristi Kyrka vilket inte är detsamma som SVeK. Svek är allt annat än öppen för alla. Den är stängd för alla som inte är PK. Kristi Kyrka däremot är öppen för alla som accepterar Kristi Lära och apostlarnas undervisning i Kristi efterföljd vilket inte gäller SVeK.
  De präster,diakoner,kyrkvärdar- ja,du kan nämna vilka du vill som hävdar sin uppfattning utifrån trosbekännelsen har endast rättigheterna inom SVeK - att fylla kyrkbänkarna och att betala "medlemsavgiften". Dvs dölja raset ty de man fjäskar för -de kommer inte annat än när det gäller att demonstrera mot oss andra. Det orkar de inte med förutom de gånger när SVeK hittar på något nytt PK eller något nytt sätt att häda Kristus med.

  Det struntar de väl iofs i om det inte vore för just den beklagliga statistikenoch försämrade ekonomin.

  Vi förfasar oss över historiens tidigare "styggelser" på helig plats. Ja, varför inte man se vad som händer idag här i vårt eget land och i andra länder i väst.

  Kristi Kyrka är ockuperad och istället för att tillhöra motståndsrörelsen agerar Du femtekolonnare och spelar med och vill att vi andra skall göra likadant? Jag vägrar. Vårt val är snarare att bedöma -kan vi återta den ockuperade kyrkan? Om inte måste vi hur smärtsamt det än är lämna densamma.Allt enligt den heliga skrift. Ja, har du ens en sekund funderat över varför Bibel 2000 nu är den enda godkända översättningen inom SVeK och att denna inte benämnes "den Heliga Skrift"?

  Tillfällighet? Nej! Den onde har mycket makt men inte så mycket. Han kan ockupera och besätta kyrkor i väst men inte göra den Heliga Skrift PK

  //HH

  SvaraRadera
 20. -Nej, HH, jag agerar sannerligen inte femtekolonnare utan försöker ge mitt lilla bidrag i och till Svenska kyrkan, utan att för den skull acceptera allt so m sker i dess namn vad gäller särskilt samhällsinitiativ.
  Vad gör du? Jo vräker ur Dig otidigheter om ockuperad kyrka, utnämner Dig till sann uttolkare av Skriften och - omvänt - dömer ut kyrkans tolkning som falsk och usel.

  Vad åstadkommer Du för konstruktivt genom slikt agerande? Inget, platt intet! Vem tar dig på allvar utom möjligen den fundamentalistiskt totalt låste frände, som inte ser, eller vill se, något utanför de egna skygglapparna?
  Naturligtvis är det en fåfäng förhoppning att få Dig på andra tankar, då Din låsning förefaller oss läsare total.
  -Jag, HH, har rätt, tolkar allt rätt, handlar alltid rätt. Alla andra har fel, Svenska kyrkan kan inte tolka Skriften, vilket jag, HH däremot kan!

  -Upp flyga orden, tanken ...
  Ja, du känner säkert de bekanta klassiska orden, Begrunda de3m en gång, fundera i Din kammare på dem. Men fundera framför allt på Ditt eget handlande. Kanske finns det trots allt i bakgrunden ändock en liten strimma av självkritik, fast dess ljusinsläpp hade behövt vara totalt.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 21. BOD,
  Jag funderar i min kammare. Föreslår att Du också gör det!
  För mig är det inte fråga om vad jag tjänar på det. Det ekonomiska , både det privata och föreningen SVeK´s tycks vara ditt problem . Inte läran och bekännelsen. Nu är Du ju Poskare- vad blir nästa gruppering om du åker ut därifrån? Hur lyckades Du f.ö sitta kvar efter att ha sparkats ur moderaterna? Vems plats tog Du då- var det riktigt demokratiskt? Du är ju så a med demokratin-gäller den bara när den går din väg?
  //HH

  SvaraRadera