torsdag 13 mars 2014

Advokaten till Överklagandenämnden

Grönvall & Partners Advokatbyrå och advokaten Andreas Stenkar Karlgren är namn att lägga på minnet den dag man behöver en advokat i det kyrkliga träsket.
Jag tror att frågorna är ställda på ett konstruktivt sätt och kravet är formulerat så att det nu blir upp till den kyrkliga rättsapparaten att värna sin legitimitet - eller stryka flagg. En del uppseendeväckande konstateranden levererar advokaten, det måste ni medge. 
Tycker ni att detta blir för långt så ägna er åt annat. Beställ filmerna om Don Camillo, t ex. Men jag tyckte ni skulle få se hur rättens kvarnar mal.

Här följer det substantiella utdraget ur framställningen till Överklagandenämnden:

GRUND FÖR TALAN
Dag Sandahl anger grunden för sin talan i enlighet med följande.
 
Återförvisning
Domkapitlets utredning har inte resulterat i en sammanhållen detaljerad redogörelse avseende innebörden av och grunden för anklagelserna. Gärningen som påstås utgöra brott mot vigningslöftena och skada på det anseende en präst bör ha framgår inte av den utredning som presenterats för Dag Sandahl.

Domkapitlet har i sitt beslut infogat följande påstående. ”Dessa ordval indikerar en koppling mellan ärkebiskopen och nazityskland. Att en präst inom svenska kyrkan uttalar sig så är olämpligt mot bakgrund av att det kan uppmuntra till angrepp mot ärkebiskopen och kyrkan. Denna grund för anklagelsen uttalas först i beslutet. Domkapitlet har därmed dömt över annat och mer än vad part i målet i behörig ordning gjort gällande och tillfört omständigheter till målet som Dag Sandahl inte givits tillfälle att yttra sig över.
Dag Sandahl har inte givits tillfälle att yttra sig över utredningen. 

Ovanstående förhållanden utgör var och ett för sig och sammantaget grovt rättegångsfel som inte kan läkas i Överprövningsnämnden med hänsyn till instansordningsprincipen. 

Brott mot 31 kap 12 § kyrkoordningen 
Anklagelsen mot Dag Sandahl gäller uttalanden som fällts i text på hans blogg. Saken gäller en avvägning mellan tre principer: kyrkopolitisk frihet, yttrandefrihet och ämbetsmannaansvar. Dag Sandahl bestrider att han genom skrivelserna på sin blogg brutit mot sina prästvigningslöften eller andra för hans ämbete tillämpliga regler.  

Dag Sandahl har bedrivit kyrkopolitisk opinionsbildning med inslag av satir. Dag Sandahl har rätt att på ett ironiskt och normkritiskt sätt granska och kritisera makten i samband med indirekta val enligt den demokratiska folkkyrkans gällande ordningar (jfr. Ansvarsnämnden 2013-05). 

Domkapitlet är den nämnd inrättad enligt lag med uppgift att avgöra frågor enlig kyrkoordningen och lagen om Svenska kyrkan. Det sistnämnda innefattar uppdraget att pröva offentlighets- och sekretessfrågor gällande de statliga kyrkliga arkiven vilket gör att domkapitlen och dess överinsats ska betraktas som statliga domstolar.

Dag Sandahl är tillförsäkrad en yttrandefrihet i förhållande till det allmänna (jfr. 2 kap 1 § regeringsformen). Med begreppet avses rättsskipande organ och förvaltningsmyndigheter. Svenska kyrkan är att betrakta som en del av det allmänna. Detta eftersom att Svenska kyrkan bildats genom ramlagen om Svenska kyrkan samt det gamla statliga kyrkomötets antagande av kyrkoordningen. Därtill kommer att Svenska kyrkan alltjämt ansvarar för begravningsväsendet, de kyrkliga arkiven, innehar vigselrätt samt att man har det kyrkoantikvariska uppdraget. Ytterst sett utövar Svenska kyrkan sin verksamhet på riksdagens uppdrag. 
 

Yttrandefriheten får bara inskränkas av lag (jfr. 2 kap 20 § regeringsformen). Kyrkoordningen är inte lag utan motsvarar strikt rättshierarkiskt en förordning eller föreskrift. De brott som kan vara aktuella t.ex. förtal ska inte prövas av domkapitlet.                                                                          

Dag Sandahl åtnjuter även skydd för sin yttrandefrihet enligt Europakonventionen (jfr. 10.1 art. Europakonventionen). Även denna yttrandefrihet ska inskränkas genom lag (art 10.2 Europakonventionen). Kyrkoordningen utgör inte lag. Sveriges riksdag har antagit Europakonventionen som lag och förpliktat sig att implementera denna såväl mellan det allmänna och enskilda som enskilda emellan.  

Även om nämnden skulle finna att en inskränkning gjorts genom lag är inte den inskränkning som gjorts av Dag Sandahls yttrandefrihet nödvändig med hänsyn till Europakonventionens skyddsintressen (jfr. art. 10.2. europakonventionen). 

UTVECKLING AV TALAN 
Dag Sandahl utvecklar sin talan i enlighet med följande.
 
Bakgrund 
Dag Sandahl driver sedan flera år den kyrkliga bloggen Bloggardag/Dagblogg. Bloggen är kyrkopolitisk och satirisk. Den har ett uttryckligt syfte att granska den kyrkliga makten. Dag Sandahl tillhör den kyrkopolitiska oppositionen och är kyrkomötesledamot. Han är pensionerad präst i Svenska kyrkan.  

Återförvisning
Domkapitlet har i sitt beslut antecknat att bl.a. följande. ”att en präst inom svenska kyrkan uttalar sig så är olämpligt mot bakgrund av att det kan uppmuntra till angrepp mot ärkebiskopen och kyrkan”. Denna anklagelse återfinns inte i anmälningarna till domkapitlet eller i den skriftväxling som förevarit mellan domkapitlet och Dag Sandahl. Anklagelsen är författad av domkapitlet och är det närmaste en gärningsbeskrivning som återfinns i ärendet. Anklagelsen är mycket allvarlig och ett sådant agerande är inte förenligt med de vigningslöften som Dag Sandahl avgivit. Dag Sandahl har inte getts möjlighet att yttra sig över denna anklagelse eller föra bevisning i frågan.

Ingen sammanhållen och detaljerad redogörelse för de anklagelser som riktas mot Dag Sandahl har presenterats i målet. Dag Sandahl har således inte beretts tillfälle att yttra sig över anklagelserna och grunderna för dessa (jfr. Överklagandenämndens beslut 16/04,  1/08 och 17/09). Av domkapitlets beslut förefaller sådan utredning istället har presenterats för domkapitlet i samband med ärendenas avgörande (jfr. Bilaga 5 Protokoll vid sammanträde med Växjö domkapitel den 31 januari 2014). Det ankommer på domkapitlet att tydligt ange vari domkapitlet har för avsikt att pröva kritiken mot Dag Sandahl för att han ska kunna bereda sitt försvar. Att citera rättsregler som huvudsakligen innehåller påföljdsbestämmelser är inte tillfyllest. Avsaknaden av en sådan gärningsbeskrivning och utredning samt brister i kommunikationen med Dag Sandahl utgör ett grovt rättegångsfel. 

Ovanstående rättegångsfel kan inte läkas i Överklagandenämnden eftersom detta skulle strida mot instansordningsprincipen. Ärendena bör återförvisas till domkapitlet för erforderlig handläggning. 

Brott mot 31 kap 12 § kyrkoordningen 
Domkapitlets beslut
Domkapitlets domskäl är ytterst kortfattade. Stora delar av underlaget för beslutet redovisas inte. I det aktuella materialet finns inget underlag för att Dag Sandahls uttryckssätt skulle uppmuntra till angrepp på Svenska kyrkan eller ärkebiskopen. Det förs heller inget resonemang om problemet med bevisvärdering när anmälarna har kyrkopolitiska intressen i ärendet. Eftersom det inte finns något underlag för att så är fallet borde oskuldspresumtionen innebära att Dag Sandahl frias. 

Inte heller har domkapitlet tydligt redogjort för vari Dag Sandahls anseende solkats av hans uttryckssätt. Domkapitlet har i sitt avgörande fäst avseende på stiftets Codex Ethicus och menar att denna jämlikt den inskränkning som finns för ämbetsmannaansvaret innebär att han ska hållas  ansvarig för brott mot kyrkoordningen. Hur avvägningen mellan yttrandefrihet och tjänstemannaansvaret gjorts redovisas inte.  

Rättslig reglering
Frågan gäller en avvägning mellan huvudsakligen tre principer. Principen om den demokratiska folkkyrkan och den fria opinionsbildningen däri, Dag Sandahls yttrandefrihet och hans tjänstemannaansvar.  

De av domkapitlet anförda delarna av Codex Ethicus är ett regelverk som anger riktlinjer för en sedligt utövande av yttrandefriheten. Det uttrycker ett ideal för hur präst bör agera och inte ramarna för straff- eller disciplinansvar. Codex är inte till sin natur sådant att det är lämpligt att fungera som styrande rättsregler för var disciplinansvaret för präster tar vid. Detta skulle helt kringskära prästers möjlighet att delta i den kyrkopolitiska opinionsbildningen. Detta kan heller inte vara förenligt med gällande rätt.

Tvärtom bör en avvägning ligga närmare den som görs i europakonventionens 10 artikel. Enligt denna kan inskränkningar av yttrandefriheten ske enligt följande. De ska vara nödvändigt i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till statens säkerhet, till den territoriella integriteten eller den allmänna säkerheten, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller för annans goda namn och rykte eller rättigheter.  

Skyddsintresset är det demokratiska samhället och enskilds goda namn och rykte. Inom ramen för detta demokratiska meningsutbyte finns stor frihet att uttrycka sig och nämnden måste tillåta ge breda marginaler av t.o.m. olämpliga och anstötliga uttryckssätt för att skapa utrymme för ett fritt meningsutbyte. När det handlar om satir och humor är marginalerna ännu större. 

Dag Sandahls rätt till opinionsbildning i en demokratisk process 
Svenska kyrkan är en öppen och demokratisk folkkyrka. Biskopsämbetet innehar inte kyrkopolitisk makt. Dag Sandahl är kyrkomötesledamot och pensionerad präst. Ärkebiskopen är Svenska kyrkans högsta tjänsteman och utses genom indirekta val. Som ett led i denna demokratiska process ingår en kyrkopolitisk kampanj. Dag Sandahls bloggande utgör en del av det demokratiska samtalet kring ett indirekt och kyrkopolitiskt val. I det demokratiska samtalet är ett vanligen förekommande retoriskt grepp att använda sig av satir. Det satiriska anslaget är en uttrycklig metod i Dag Sandahls bloggande.  Just dess satiriska anslag är det avsett att väcka debatt. Det främjar snarare än hindrar det demokratiska samhället. Detta gäller allmänt inom ramen för såväl arbetsrättsliga och straffrättsliga avvägningar mot yttrandefriheten.

Domkapitlets ingripande mot Dag Sandahl är ett ingripande i den kyrkopolitiska debatten kring ärkebiskopsvalet. Ett sådant ingripande av den kyrkliga förvaltningen är problematisk eftersom det är en sammanblandning av den dömande, verkställande och beslutande makten i Svenska kyrkan. Dag Sandahl tillhör den kyrkopolitiska oppositionen och utmanar makten genom sin blogg. Rätten att som ämbetsman i Svenska kyrkan utmana och blanda sig i kyrkopolitiska frågeställningar har kommit till uttryck i avgörande från bl.a. Ansvarsnämnden för biskopar. I en sådan öppen och demokratisk process förutsätts att enskilda kyrkopolitiskt engagerade präster och lekmän kan granska och kritisera offentliga personer och ämbetsbärare i Svenska kyrkan. Om präster riskerar reprimander inom den verkställande grenen av Svenska kyrkan (förvaltningen) för sitt agerande i den beslutande grenen av Svenska kyrkan (den demokratiska processen) finns det risk för att den verkställande grenen tar makten över den demokratiska processen och hotar kärnvärden som t.ex. opinionsbildning och yttrandefrihet däri.

MÅLETS HANDLÄGGNING           

Dag Sandahl hemställer att överprövningsnämnden genom delbeslut avgör frågan om ärendena ska återförvisas innan frågan avgörs i sak.

12 kommentarer:

 1. Lysande framställan!
  GAF

  SvaraRadera
 2. Det där med hur ätten mal är en rolig felskrivning. Advokaten är - vad jag förstått - svärson till FKs Fredrik Sidenvall och liksom sin svärfar ledarskribent i Kyrka och Folk .
  Advokaten formulerar sig väl i detta principiellt synnerligen viktiga ärende . Sen frågar man sig hur DK i Växjöstiftet får det till att Anders Wejryd skulle kunna utsättas för angrepp genom de nu aktuella Bloggardagstexterna. Det är ju trots allt fortfarande han som är ÄB!
  DGTF

  SvaraRadera
 3. Puh!

  Att Dag S bara orkar!
  Bra, att domkapitlenas domsfunktion nagelfars, dock.

  M Gunnesson

  SvaraRadera
 4. Man tar sig för pannan...

  Jag har länge förstått vilken okunnighet, feghet och lättvindighet som ibland förekommit i domkapitlens agerande och domslut. Här får nu domkapitlet i Växjö en läxa att lära sig och ett åthutande som borde ge återklang även till andra domkapitel. Kan man få sig en värre snyting än vad som levererats här ovan?

  "Präst från Skara stift"

  SvaraRadera
 5. Svkys Domkapitel är den i särklass mest rättsvidriga "domstol" som finns i Sverige och ännu ett bevis för att den postkristna organisationen Svenska "kyrkan" håller på att implodera!
  /Antony

  SvaraRadera
 6. Ja, jag kan bara hålla med GAF i kommentaren "lysande framställan" liksom jag bara kan hålla med i den allmänna karaktäristiken från "Präst i Skara" och Antony.

  En annan sak är att jag som den pessimist jag är när det gäller byråkrater och framförallt politiker styrda sådana ser jag inte att det finns anledning till att hysa några förhoppningar om rättelse / bättring från domkapitlets sida. "I bästa fall" rinner det hela ut i sanden utan ändringar och kan man hoppas ett något försiktigare handläggande av liknande fall i framtiden. Det kanske man kan hoppas på men personligen tror jag inte ens det- jag tror vi måste se fram emot ännu hårdare behandling av för Svek icke havliga personer när de istället inser att de faktiskt utan påföljder kan göra precis som de vill.
  Faktum är ju att det är precis vad de kan göra ty vem tror på fullt allvar att någon högre instans? - sekulär eller icke sådan skulle ge domkapitlet en näsbränna?
  Det är billigare och enklare att offra hedern för en man än att riskera SveK´s stabila ställning som lydigt organ för den sekulärt styrda politikerskaran som utser "höjdarna".

  Kritik mot "höjdarna" riskerar att falla tillbaka på dem själva och det lär de inte kunna tåla.
  //HH

  SvaraRadera
 7. Det totalitära systemet kommer inte att låta detta leda till någon omprövning eftersom man står på det godas sida. Tvärt om kommer man bara konstatera att beslutet var riktigt, eftersom du inte accepterade tillrättavisningen. Svenska kyrkan kan inte anses ha råd att hålla sig med dissidenter som dessutom protesterar på ett sätt som får det kyrkliga systemet att framstå i tveksam dager.
  Den enda effekten av detta kommer att bli att Svenska kyrkan i än högre grad kommer att dansa efter seglorianernas pipa. Det finns många misshagliga som är lättare att plocka än DS och det kommer att ske, allt för att uppehålla bilden av Svenska kyrkan som ofarlig och därmed attraktiv...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hur dom än gör är ändan bak. Hela upplägget på detta yttrande är ju att man ska vända sig till Europadomstolen om man inte ger DS rätt. Vem är det då som svarar om domstolen tar upp saken? Det är svenska staten som ska svara för Svenska kyrkans räkning.

   Frågan är om man ser den vänsterkroken och ägnar sig åt skademinimering...

   Radera
 8. Hur det än går har alla som läst texten ovan förstått att det är skillnad på DK:s rättsskipning och professionell sådan.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den är mycket avslöjande och ännu ett bevis för att Svky leds av ett gäng maktfullkomliga charlataner!
   /Antony

   Radera
 9. Även våra politiserade domkapitel är en del av den kontext som tänker att "all makt utgår från folket". I denna kontext har man även svårt att hantera sådana verkligheter som samvetsfrihet, författningsdomstol, Jesus är Sanningen... Det enda man förhåller sig till är det egenproducerade systemet. Men det är bra om man nu tvingas tänka "lutherskt" dvs. att rättfärdigheten kommer utifrån och att den är inte folkets eller den tillfälliga opinionens.

  SvaraRadera
 10. Elegant även om där finns onödiga språkfel. Men går det att tro att överklagandenämnden är mindre godtycklig än domkapitlet? Är det inte samma typ av instans ett steg högre upp? Resultatet blir "intressant" (detta mångtydiga ord!) vilket utfall det än blir.

  SvaraRadera