tisdag 24 oktober 2017

Den kyrkliga demokratins trygghetssystem

Ni vet den frikyrkliga församlingsprincipens fundament när det handlar om styrning: medlemskontroll. Det går inte att ta in folk som fritt får rösta och bestämma. Det måste finnas system för att bli av med medlemmar som avviker, en Sven Lidman eller någon annan lika. Regelsystemet kan vara mer eller mindre hårt, efterlevnaden av detta system likaså. Den risk frikyrkoförsamlingen hade att hantera var uppenbar. Det handlade om identiteten och den egna överlevnaden.

Svenska kyrkans system var ett annat. Det ställdes inga bekännelsekrav. Ingen kördes ut - för ingen kunde köras ut. Det var det folkomspännande draget som blivit tvång. Det dröjde med religionsfrihet i Sverige som ni vet. Efter oss kom bara Spanien och Grekland med lagstiftad religionsfrihet ! Vi ståtar med en religionsfrihetslag från 1951. Att den togs bort 2000 är en teknikalitet. Medlemskap i Svenska kyrkan var mer än en självklarhet. De frikyrkliga ryste inför ett sådant kyrkosystem där församlingsgränsen gick vid stadens dike och var en geografisk enhet och just inte en församling, människor som församlats.

Medlemmarna hade, när de blivit myndiga, rösträtt. Den utövades i församlingens gemenskap genom kyrkstämman. Den hölls efter slutad gudstjänst för det fanns en förbindelse mellan gudstjänst och beslutsfattande. Församlingsstyrelselagen från år 1930 ändrade en del av denna traditionella ordning. Detta är den handling som leder till partipolitisering. Men valen var val till det lokala och kunde till nöds förklaras med att saken gällde världsliga ting, beslut om pengar och egendom. Det religiösa hade prästen hand om. alltså kunde det funderas i termer att avskaffa kyrkofullmäktige och lägga frågorna under kommunfullmäktige. Att någon instans skulle bestämma Kyrkans lära var inte aktuellt. Den var ju som den var, århundrade efter århundrade. Reformationen gav ingen ny lära, den återförde Kyrkan till den apostoliska läran, det var själva poängen. Det evangeliska var det apostoliska och därmed det katolska.

Då och då, minst vart femte år, inkallades kyrkomötet. Prästerna valde sina ombud och lekfolket sina. De var inte valda i direktval. På stiftsnivån fanns den statliga myndigheten domkapitlet. Först på 1960-talet behövdes något organ för det som kallades "det frivilliga församlingsarbetet" oh det blev (med start i Växjö stift) stiftstingen. På stiftsbyrån fanns en präst eller två, några konsulenter och en vaktmästare för utskick. Det var stiftsarbetet. Till stiftstinget valdes det indirekt, dvs på folkrörelsevis. Medlemmarna visste föga om detta men några kunde uppskatta vad stiftet började leverera och mer alerta präster beställde ljudband och diabilder från byrån samt skickade folk på kurser för söndagsskollärare och förtroendevalda.

Trygghetssystemet var hela tiden att ingen egentligen röstade om läran. Styrkan låg i systemet att vid oenighet så övertygade man varandra med goda argument. Så hade Gottfrid Billing beskrivit det kyrkliga systemet. Inget organ kunde heller stiga fram med anspråket att fastställa Kyrkans lära. Det kunde i kyrkomötet fattas beslut om Kyrkans böcker som sedan fastställdes av - regeringen. Genom den indirekta demokratin skyddades det kyrkliga styrsystemet mot dem som kunde ha intresse för ett övertagande av en ideologisk apparat. Det måste finnas, så var tanken, ett skydd av detta slag för en kyrka som inte har medlemskrav när det handlar om bekännelsen.

Vad händer då när dessa spärrar tas bort, kyrkomötet tillskansar sig rätten att fastställa Kyrkans lära och alla får rösta i kyrkomötesvalet och det inte finns kvalifikationskrav för röstande eller för dem man röstar på (utöver det rätt allmänna att man ska vara medlem och döpt)? Inget konfirmationskrav. Svaret som händer är i all enkelhet att vad som helst kan hända. Utom kristendom, kanske. Det värsta som kan hända är att det målas religiös fernissa över de dagsaktuella politiska frågeställningarna eller de allmänt välvilliga parollerna ("fred, fruntimmer och förgiftning") och det som är värre än värst blir då att folk tror att just detta är kristendom. Det är det inte.

I grunden är det system vi har i det kyrkliga för styrande ett orimligt system. Alla som röstade i kyrkovalet borde inte ha röstat. De borde ha börjat med att gå i kyrkan för att förstå vad det är de skulle rösta om. I grunden måste det finnas en koppling mellan gudstjänsten och ansvarstagande i och för Svenska kyrkan. Annars kan det bli både hursomhelst och vadsomhelst.
42 kommentarer:

 1. I djurvärlden finns två varianter för att uppnå struktur, insekternas och ryggradsdjurens. Som av en händelse stämmer det rätt väl med hårda medlemskrav (skal) och självständigt läroämbete i centrum (skelett). Vi vet också vilket djur som varken har skal eller skelett: amöban.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Mycket bra liknelse, Fjelle!

   Radera
  2. Klockrent Fjelle, Svky har blivit det religiösa djurrikets amöba!
   Antony

   Radera
 2. Till det som Dag så förträffligt redogör för skall väl läggas att fram till mitten av 1900-talet var 'Svenska kyrkan' en förhållandevis svag samarbetsorganisation för ett antal självständig stift. Kyrkomötet och Kungl.majt. (= kyrkoavdelningen på eckesiastikdepartementet, senare andra departement) beslutade i ganska få, mest administrativa, ärenden. Resten skötte stiftens domkapitel om. Det som växte fram, Missionsstyrelsen och Diakonistyrelsen, stiftsting och stiftsråd, hade ingen överhöghet över domkapitlen och kyrkoråden.

  Det är med partipolitiseringen som organisationen har växt, på stifts- och rikskyrkonivå. Kyrkoherdar har då vittnat om hur med detta antalet skrivelser som anländer har ökat, de flesta utan som helst betydelse för församlingsverksamheten.

  Politiker vill dels styra, dels kontrollera. Det senare gäller i synnerlig utsträckning inom Svenska kyrkan. Politiseringen har inte bara byggt ut de centrala organen i stift och rikskyrka, de har också förvandlat dem från att vara serviceorgan till att bli kontrollorgan. De som hade självständigt uppdrag, t.ex. Missionsstyrelsen och Lekmannaskolan, har avskaffats (den senare efter omfattande insatser av ivraren för demokrati Bengt Olof Dike).

  SvaraRadera
 3. Tillskansar sig rätten?

  -Vad händer? Kyrkomötet tillskansar sig rätten att fastställa läran, skriver bloggaren i en faktiskt anmärkningsvärd kommentar, som också antyder att vi skall ha kvalifikationskrav för att rösta i valen.

  Jag kan bara, som tidigare, konstatera att kyrkomötet INTE har ändrat läran, att det INTE har gått emot LÄRONÄMNDEN och att KM därför på intet sätt utgör det hot mot läran, som antyds.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men, snälla BOD, detta är ju helt enkelt inte sant. Du gör en helt orimligt snäv begränsning av begreppet "lära" för att försvara Din tes, därför att Du VILL att den ska vara sann./Paul

   Radera
  2. Så kyrkomötet ändrade inte läran om äktenskap 2009?
   Bara omtolkade det?
   Varför skulle isåfall beslutet vara nödvändigt om det bara var en omtolkning?
   Snart påstår väl BOD att kyrkomötet 1958 inte ändrade läran heller.

   Radera
  3. Det finns bra glasögon att köpa. Det är bara att stega in i närmaste glasögonbutik.

   LG

   Radera
  4. Ärkepapegojan och den store "tydliggöraren av folkkyrkan" håller på att gå in i livets stora slutdimma. Ständigt samma påståenden upprepas medan repliker nonchaleras. Ansvaret för att denna lyteskomik kan pågå ohämmat är bloggaren Sandahls vars omdöme kraftigt måste ifrågasättas. /John

   Radera
  5. Men LG, varför byta glasögon när man redan har så fina rosafärgade glas som gör att världen alltid är så behagligt vacker?

   Radera
  6. Döpt, konfirmerad och regelbunden kommunikant borde vara rimliga krav för att bli vald i kyrkliga val. Så tror jag det är i Church of England. Rimligt vore också att högtidligen avlägga en löftesförklaring till vår kyrkas bekännelse.

   Och läronämnden? Ett utskott som tillsätts politiskt av kyrkomötet är väl inget att yvas över?

   /Laikos

   Radera
  7. Paul,

   -På vilket sätt är min beskrivning inte sann? Vad har KM ändrat i strid med läronämndens slutsatser, dvs med tre fjärdedels majoritet?

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  8. BOD, Min erfarenhet av SvK är gammal (jag är ungefär jämnårig med Dig; jag lämnade SvK på 1960-talet och min far är död sedan länge) och "på min tid" fanns veterligen ingen "läronämnd". Men det tydligaste exemplet på obibliska företeelser är väl fortfarande ämbetsreformen, där en majoritet av biskopar och teologer var motståndare och t.o.m. kyrkomötet sade nej - varefter riksdagen ändå fattade beslut i frågan och lät inkalla ett extra (under intensiv propaganda nyvalt) kyrkomöte för att sanktionera övergreppet. Den "samvetsklausul" som skulle skydda "avvikarna", blev inte särskilt långlivad. Någon instans inom SvK lär t.o.m. senare ha uttalat att "så här bör det inte gå till". Nåja, detta är väl nu historia (jag har t.o.m. ett barnbarn som är gift med en kvinnlig präst), men exemplen kan nog mångfaldigas. Hur kom egentligen äktenskapsreformen till? Vid mina - erkännes: fåtaliga - kontakter med SvK (av t.ex. familjeskäl) möter jag varje gång sådant som får mig att bli beklämd och undra vart denna kyrka är på väg. T.ex. när någon - för NT okänd - person i Treenigheten tituleras "livgiverskan". Eller när det offentligt betvivlas att Kristus ger en sannare bild av Gud än Muhammed. Etc., etc. Jag läser regelbundet predikoturerna för den församling (en sammanslagning av fyra tidigare församlingar, var och en med en vacker medeltidskyrka) där min far tjänstgjorde de sista decennierna före sin pensionering. På "hans tid" hölls regelmässigt söndaglig högmässa i alla fyra kyrkorna (de var två präster). Idag hålls - i bästa fall - söndagsgudstjänst i EN av kyrkorna (i annat fall i församlingshemmet); samtidigt har befolkningen ökat betydligt och församlingen har idag tre präster och en uppsjö av andra anställda vars arbetsuppgifter jag knappast förstår. Gudstjänster tycks de dock inte hålla (frågan är nog snarare om de ens deltar i dem), och inte ens folkbokföringen skapar väl längre några konkreta arbetstillfällen i SvK. Nog kan Du väl ändå förstå, att Dina entusiastiska paroller om den blomstrande, rikstäckande och demokratiska folkkyrkan, av mig upplevs som rent hånfulla?/Paul

   Radera
  9. Nej, Paul, låt oss hålla oss till sanningen. Det tjänar vi alla på i längden. År 1957 fanns det i kyrkomötet inte en en principiell majoritet mot införandet av kvinnliga präster. Ca en tredjedel var principiella nejsägare och en annan tredjedel var principiella jasägare som önskade en omedelbar förändring i deras riktning. Den återstående tredjedelen ville med hänsyn till sammanhållningen i kyrkan och relationerna till närstående trossamfund töva på hanen ytterligare någon tid. Gärna kvinnliga präster, men tiden var ännu inte mogen. Ungefär så. När sedan det tunga politiska artilleriet satte in, kom det i hast nyinkallade kyrkomötet 1958 inte förvånande att ha en majoritet för en omedelbar förändring. Läs gärna handlingarna från kyrkomötet 1957. Det är en givande läsning och en veritabel tidsmaskin.
   Jörgen U B

   Radera
  10. Paul,

   -Nej, inte heller Du kan ge något exempel på att KM med tre fjärdedels majoritet har gått emot läronämndens åsikt. Det var väntat, då inget exempel finns att uppbringa.
   Ämbetsreformen, som gav kvinnor vigningsrätten beslöts ju långt tidigare än det nya kyrkomötets tillblivelse. Någon ändring av bekännelsen eller läran innebar inte ämbetsreformen. I så fall har ju en majoritet av världens lutherska kyrkor också ändrat sin lära - eller hur?

   Vad reformen förde med sig var alltså att även kvinnor fick möjlighet att från predikstolen föra ut Guds nåd och kärleksbudskap. Men Du tycks ju inte välkomna att också det kvinnliga könets företrädare - hälften av Sveriges befolkning - får missionera från predikstolen.

   Nu får Du följande fråga, som jag är tacksam för att få ett seriöst svar på:

   Har ämbetsreformen skadat kyrkan, Skriften och bekännelsen och svenska folket?
   Om Ditt svar är ja, måste det förstås preciseras.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  11. BOD - Jag tror att vi ändå är överens om att NÅGOT har skadat SvK (utträdessiffrorna talar väl ändå sitt tydliga språk?). Men varken Du eller jag kan väl definitivt slå fast vad som skulle ha hänt om inte OM hade varit. Du har tidigare hävdat att det är statskyrkosystemets avskaffande som skadat kyrkan, men jag tror inte att Du kan leda denna tes i bevis. Vi får nöja oss med sannolikheter. Jag tror förstås inte att ämbetsreformen är den ENDA faktorn bakom nedgången (det finns säkerligen flera förklaringar, och Din tes kan nog också förklara EN DEL av utvecklingen). Det finns rimligen ytterligare faktorer som kan har bidragit till raset, både av t.ex. demografisk natur och i form av andra läroavvikelser (äktenskapsfrågan?). Men naturligtvis blir det extra förödande när en kyrka som hävdar "Skriften allena" avviker (eller snarare nästan motståndslöst går med på att tvingas avvika) från sin egen tro (och detta sedan upprepas). Och här var ämbetsreformen ändå det första, utlösande faktorn för den senare raset. Jag tackar Jörgen U B för rättelsen om opinionsläget vid kyrkomötet 1957 (jag var 14 år och upplevde - som prästson - skeendet på rätt nära håll, men minnet börjar väl blekna). Faktum är ändå att reformen inte hade genomförts utan det statliga övergreppet. Och - dessförinnan var det väl främst icke- resp. annorlunda troende som hade lämnat SvK; nu blev det SvK:s egna kärntrupper som började ge upp. På den vägen fortsätter det tydligen.../Paul

   Radera
  12. BOD påstår att en majoritet av de Lutherska kyrkorna i världen bejakar kvinnor som präster.
   Är det då en majoritet sett till antalet medlemmar eller sett till antalet medlemskyrkor i LVF?
   Om vi ska täkna med ALLA lutherska kyrkor så ska väl Mpr räknas med också, liksom tidigare itbrytare som Lutherska bekännelsekyrkan etc?
   Hur som helst så behöver påståendet styrkas.

   Radera
  13. Peter T,

   -Javisst skall vi se på siffrorna och gärna räkna in missionsprovinsen. Dess medlemssiffror har dock bara en ytterst marginell påverkan, eftersom de är mycket låga - bara tresiffriga!

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  14. Bengt OloF, presentera då siffrorna som styrker ditt påstående!
   Mekane Yesus & Tanzaniska är båda större än SvK i medlemsantal. Har de kvinnliga präster? Lettiska har det snart inte längre, men nog kunde det vara värt att presentera fakta för att styrka påståendet. Jag är nyfiken på hur det faktiskt ser ut, speciellt om man räknar kyrkor utan hänsyn till medlemsantal.

   Radera
 4. John och Antony
  Ni två måste må väldigt dåligt. Era sätt att ständigt ge er på andra på det sätt ni gör, har fått till resultat, att jag har slutat svara på era utfall.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om man behöver skäl att inte konvertera, förutom att man älskar sin skröpliga kyrka, brukar det vara bra att studera konvertiter en stund. Det verkar avskräckande.

   /Laikos

   Radera
  2. Stig, de är sådana där mobbare som gillar att sparka på dem som redan ligger.

   Radera
  3. Laikos,
   efter att ha kommit i kontakt med flera av varandra helt oberoende konvertiter bosatta på olika orter har jag börjat fundera över vad som egentligen händer med dem i deras kontakt med romersk-katolska kyrkan. Människor som tidigare varit helt normala kristna som det gått att prata med blir slutna och aggressiva, nästan som om de hamnat i en sekt. Vad det beror på vet jag inte men det är ju, trots allt, bra att de visar upp vad som hänt med dem. Förhoppningsvis kan det avskräcka andra från att konvertera till den kyrkan.

   Radera
  4. Stig, jag tror du har rätt. Är evangeliet trovärdigt som vi uttrycker ossi bloggen?
   I går ifrågasatte Bengt Olof hur pastor A,B och C har så olika uppfattning i tron. Vad ska människor utanför kyrkan tro , vilken trovärdighet har kyrkan/ vi som kallar oss kristna? Inte konstigt alls att andra "makter" tar över. Vårt vittnesbörd är viktigt, samtidigt är det inte farligt att ställa frågor, det gjorde Jesus. Men det finns läkedom att få; "genom Hans sår blir vi helade"! Prästänka

   Radera
  5. SW: Vi måste ingenting. I synnerhet inte efter uppgivna pösmunkerier från gamla statskyrkoparasiter på väg in i dimman. /John

   Radera
  6. John, som romersk katolik kan du säkert tillräckligt med latin för att veta betydelsen av Quod Erat Demonstrandum?

   Radera
 5. Det Sandahl beskriver var en tvångsmässig kollektivanslutning som försörjde en hord statskyrkoparasiter.

  Hur kan sådant kallas för "kyrka"? Hur är det med omdömet, Sandahl? /John

  SvaraRadera
  Svar
  1. Inte någonstans i texten framhåller Dag enhetssamhällets kyrka som idealet. Dock ett historiskt faktum i Sverige, liksom i de flesta länder, även romerskt-katolska.

   Svenska kyrkan måste förhålla sig till sin historia och just det att hon förblev statskyrka så länge gör henne lättare att koloniseras av partipolitiker utan kyrklig förankring.

   /Laikos

   Radera
  2. Det framgick ju tydligt av Dags text att den indirekta demokratin i ”statskyrkan” i förening med den statliga lagfästa korsetten begränsade möjligheterna till partipolitiskt inflytande!
   Jörgen U B


   Radera
 6. Kyrkomötet 1958 ändrade enligt egen uppfattning inte Svenska kyrkans lära. Ämbetsfrågan var enligt majoritetens uppfattning en ordningsfråga, där man fritt kunde laga efter tidens behov. Det betydde i sin tur att man som präst var skyldig att respektera sin kyrkas ordning, men inte tro den. För nej-sägarna var det den gången en lärofråga, men inte för ja-sägarna. Med tiden ändrade ja-sägarna uppfattning och kom fram till att det var en lärofråga så viktig att något oliktänkande inte kunde tålas längre. Då hade den politiskt uppfattade jämställdheten blivit en del av kyrkans lära. I äktenskapsfrågan 2009 har det gått fortare. Den nya äktenskapssynen tillhör det som nu måste tros och hållas för riktigt om man ska kunna få bli präst i kyrkan. Kanske skulle man nu i stället för lära tala om en förpliktande värdegrund? Påståendet att kyrkan inte ändrat lära är mot den bakgrunden lite besynnerligt. Det måste i så fall bygga på att ändringarna på de här punkterna inte uppfattas som viktiga, men varför måste de då tros? I ett personligt livsperspektiv konstaterar jag att jag blev prästvigd i en kyrka där den evangelisk-lutherska trosförståelsen var det helt dominerande perspektivet. Så är inte längre fallet. Hur man nu än vill definiera det nya som oförskräckt tar plats. I ett längre kyrkohistoriskt perspektiv blir också ett påstående om att kyrkomöten inte ändrat läran något mycket besynnerligt, en teologisk konstruktion framtvingad av den uppfattningen att läran alltid är densamma hur den än ser ut. I fornkyrkan förtydligade och avgränsade man kyrkans lära i både det ena och andra avseendet. Inte heller nöjde man sig med goda argument alltid. Vid behov och det var inte så sällan tillgrep man knölpåkar, svärd och bödelstänger för att vidga de klentrognas sinnen. Utsatt för denna kärvänliga omsorg valde en stor del av den östliga kyrkan att göra gemensam sak med islam framför den form av kristendom som tilhandahölls av kejsaren i Konstantinopel. Att längden på soppsleven inte räckte till i det sällskapet fick man förvisso upptäcka efter hand, men det var en annan sak. Men hur knepigt det ändå ibland kunde gå till i fornkyrkan, var det ändå en självklarhet att endast beprövade, troende kristna, ledare skulle rösta i de viktiga lärofrågorna. Det var inte för var och en, inte ens för varannan. Bättre så.
  Jörgen U B

  SvaraRadera
 7. Bloggardag skriver om analfabetism, religiös sådan, i sista stycket. Detsamma gäller inom politiken. Folk i allmänhet är politiska analfabeter. Skolan ger usel undervisning. Och etablissemanget undanhåller och mörklägger information och kunskap för folket. Det gäller även politiken. Inte många vet vad Jackeléns syfte är. Så även om folket själva vill skaffa sig kunskap och information så hindras de av dessa diktatorer. Våld och tortyr är inte främmande i sammanhanget vare sig det gäller religion eller politiken som egentligen är samma sak. I Turkiet dömdes nyligen en man som hade en befattning på KI till döden och efter fredagsbönen inom islam brukar folk få sina straff publikt på torget då de halshuggs eller får andra kroppsdelar avhuggna. Det gäller även barn som t ex snattat.I Kina har flera författare och förläggare fängslats som beskrivit situationen i Kina. Kyrka och stat agerar likadant. Man vill inte ha folkets inblandning för visste folk hur illa det var skulle de göra revolution. Därför tas de politiska och kyrkliga besluten i slutna rum. Etablissemanget vägrar att acceptera gränser eller band till en viss nation eller plats. Det är en demokratins andliga kris och visar hur etablissemanget negligerar religionens moraliska och etiska riktlinjer. Demokratin hotas av detta etablissemang. Ett praktexempel har vi idag i Kina där presidenten skriver in sig själv i grundlagen. Xi Jinping blir därmed grundlagsfäst. Annars är det bara i teokratier som landets ledare är "grundlagsfästa".

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6806456

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6804929

  Kristina

  SvaraRadera
 8. BOD,

  Du är nog bloggens största kringelkrokare som slingrar likt en ål för att slippa ta till dig fakta.

  Enkla fakta som du förnekar är t ex att:

  1, KM ,politiskt styrd som den är har tagit beslut mot skrift och ännu formellt gällande bekännelse.

  2, Att SVeK vidtagit avkragningar enbart mot sådana präster som visat sig ta bekännelsen och vigningslöftena på allvar.

  3, Lika visst är att SVeK tolererat rena avsteg från skrift och bekännelse utan att reagera med exempelsevis utdelande av varning eller avkragning utan snarare precis tvärtom. Dessa har befordrats för sin anpasslighet till tidsandan och politrukernas önskemål om hur SVeK skall anpassas.

  Du gör en poäng av att det inte har varit någon formell omröstning där KM gått emot läronämnden med 75% majoritet?

  Du låtsas inte om att hela läronämnden utses av KM . I praktiken av dess politruker och valda därför att de inte är apologeter utan just anpasslingar.

  En gång fick en ledamot av KM nog och kunde inte för sitt samvetes skull fortsätta att mot skriften acceptera att vränga skriften. Vad gjorde Ni politruker då? Ni hade en kompetent ersättare men den vägrade ni godkänna ty han kunde misstänkas vara lika "besvärlig" och agera som apologet. (Har ni f.ö hittat ngn ersättare tillräckligt anpassningsbar till tidsandan ännu?)

  Det är löjligt ,ja värre än så, ett hån mot Kristi Kyrka att påstå att ni inte gått emot den apostoliska läran eller skriften när dels läronämnden själv visserligen , den är ju anpasslig tidsandan, medger att t ex hela HBTQ-frågan genomdrivits mot skriften men som sagt man är ju anpasslig.

  Dels vet att hela läronämnden består av noga utvalda anpasslingar som tydligen ser sin uppgift som att vränga skriften för att kunna "godkänna" politrukernas propåer.

  Dels ser vi hur SVeK negligerar tom "läronämndens" påpekanden / avslag. T ex som nu i biskopsvalet till Göteborg där man som argument mot Erik begagnade hans ovilja att viga enkönat. Denna fråga som inte fick vara avgörande och inte skulle tas upp?

  Visst kan man hävda att OK -ingen vidare åtgärd? Tror Du inte att själva frågan oavsett SVeK´s vidare formulering har som enda syfte att se till att Erik inte blir biskop?

  Ni har ju redan bestämt vem som skall bli biskop där och vilka "kvalifikationer" denne skall ha vilka enkelt uttryckt är.

  Biskopen skall vara kvinna
  Hon får inte vara apologet
  Hon skall vara anpasslig till tidsandan, dvs i förlängningen Er politruker.

  Andra göre sig inte besvär. Det är då bara spel för galleriet.Liksom det var när Antje valdes som ÄB.

  Själv skulle jag önska att alla de som inser att loppet är "kört" tog konsekvensen och vägrade ställa upp i denna parodi på "demokratiska val". Val som inte handlar om att få en rättrogen biskop utan att välja en kvinna som är tillräckligt anpassningsbar och alls ingen apologet.

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du har helt rätt HH. Svrerige och västvärlden vimlar av anpasslingar.

   Ja, visst är loppet kört men skulle jag vilja säga bara så länge vi ställer upp på detta skenheliga och hållningslösa spektakel. Släng konflikträdslan i papperskorgen och börja ryt, säg ifrån. Anpasslighet har aldrig drivit någon eller något framåt allra minst ett land eller samhälle. Hur anpassliga ska vi bli innan vi drar händerna ur fickan och höjer rösten? Frågan är hur man skall samla alla. För alla är så rädda. Rädda för att handla. För att det skall få verkan måste alla samlas och slå näven i bordet. Tyvärr finns det alltid de som tänker mera på sig själva än på saken. De ser sin chans att få en välbetald post när de andra vägrar ställa upp och det leder till att vi får en massa oduglingar på alla höga poster. Skenheliga anpassningsbara hållningslösa skurkar. Börja kalla dem för vad de är. Samlas och bestäm vad ni ska göra. Så har en förändring alltid börjat.

   Kristina

   Radera
  2. Du har helt rätt HH. Svrerige och västvärlden vimlar av anpasslingar.

   Ja, visst är loppet kört men skulle jag vilja säga bara så länge vi ställer upp på detta skenheliga och hållningslösa spektakel. Släng konflikträdslan i papperskorgen och börja ryt, säg ifrån. Anpasslighet har aldrig drivit någon eller något framåt allra minst ett land eller samhälle. Hur anpassliga ska vi bli innan vi drar händerna ur fickan och höjer rösten? Frågan är hur man skall samla alla. För alla är så rädda. Rädda för att handla. För att det skall få verkan måste alla samlas och slå näven i bordet. Tyvärr finns det alltid de som tänker mera på sig själva än på saken. De ser sin chans att få en välbetald post när de andra vägrar ställa upp och det leder till att vi får en massa oduglingar på alla höga poster. Skenheliga anpassningsbara hållningslösa skurkar. Börja kalla dem för vad de är. Samlas och bestäm vad ni ska göra. Så har en förändring alltid börjat.

   Kristina

   Radera
  3. HH,

   -Nej Kristina - HH har fel på varje punkt!

   Vad vi läser av honom vittnar om ett sällan skådat konspirationstänkande, som verkligheten definitivt och genom alla år dementerat:
   1.KM har aldrig fattat beslut mot Skriften och bekännelsen; församlingen är heller inte politiskt styrd. Hur kan det vara detta, när de flesta grupper där INTE är politiska?
   2. Hur många gånger skall det behöva inpräntas, att förhandsstyrda avkragningar inte existerar annat än i HH:s och vissa andras värld? Varje fall i domkapitlen och överklagandenämnden bedöms för sig och inget annat. Vem eller vilka skulle för övrigt ligga bakom en systematisk avkragning? KS kanske? Fråga bloggaren får Du svar!
   3.Var sedan vänlig och exemplifiera dem, som Du påstår har befordrats för anpasslighet! Den uppräkningen avundas jag Dig inte.

   Ditt påstående att hela läronämnden är ute efter att "vränga skriften" är så grunden absurt och djupt kränkande, att det är mer än ofattbart, att det satts på pränt.

   Hela Din text präglas av groteska beskrivningar av kyrkan, baserade på grovt förutfattade åsikter om Svenska kyrkan och vilka - kan man efter lång tid av slika på bloggen - Du mot allt förnuft, intellektuell hederlighet, sanning och rätt står fast vid.

   Din förgrämt förvridna och förutfattade syn på Svenska kyrkan är därför ett lika sorgligt och tragiskt utslag av fundamentalistiskt fastlåsta åsikter, som inte ändras av aldrig så många fakta.
   En ropande röst som hävdar att katten är svart, även om den omvittnat och fotodokumenterat är vit.

   Vad har egentligen vår fina folkkyrka gjort Dig för ont?

   Och varför nickar Kristina leende bifall till Din gallimatias?

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  4. BOD om församlimgar inte vore politiskt styrda så skulle väl aldrig kyrkoherdar behöva köpas ut av kyrkoråden, eller hur?
   Men stiftsanställda präster var det ingen politisk styrning, men kan det bli annat med församlingsanställning?

   Radera
  5. Hej, Bengt Olof. Du kanske skulle uppdatera dig lite. Har du läst Dödahavsrullarna som hittades för 70 år sedan och skrevs runt Jesus födelse? De finns nu på svenska. Det är inget nytt att religion och politik är detsamma. Jesus och Sokrates var de som införde demokratin och gjorde människan ansvarig och fri. (Ge kejsaren vad han tillhör och Gud vad gud tillhör.) Kanske påverkade av varandra eftersom grekerna enligt historiskt källor funnits i området där Jesus verkade. Båda fick plikta med sina liv för att de skilde kyrkan från staten. Politik, demokrati och kunskap i stället för teokrati.

   Ständigt framhålls att ingen är en isolerad ö. Eftersom Sverige numera tillhör EU påverkar EU-besluten Sverige med stor kraft.

   Du kan uppdatera dig med vad som händer i övriga EU när det gäller just religionen som styrs i högsta grad av politiska beslut.

   Här på engelska
   http://sultanknish.blogspot.no/2017/10/europes-next-world-war-begins-in-france.html

   och här på norska om det ligger bättre till ?
   https://www.document.no/2017/10/25/nar-starter-en-krig/

   Tyvärr finns det inte en sten att gömma sig bakom längre inte ens i en kyrka. Fastän många gärna vill tro att det är konspirationsteorier. Ett bra ord för att slippa ta itu med verkligheten och tysta alla som påtalar den. Hur skulle det vara om du om du tog en liten titta på verkligheten?

   Utdrag:"Hva gir islam denne kraften til å kortslutte mennesker så totalt?...Hvordan får islam vantro vestlige journalister i alle land til å glemme både kritisk sans, graving, bakgrunn, historiebøker, revolusjonen i Iran og situasjonen i Saudi-Arabia? " Kanske tröstnappen heter "konspirationsteori"? Det är NI som har fel och sedan kan man sova om natten. Lite grubbel eller tvivel kanske att allt inte riktigt stämmer. Vad var det han sa Tage? Utan tvivel är man inte riktigt klok. Kan man inte se anpassligheten kanske man tillhör de anpassliga.

   Kristina

   Radera
  6. Kristina! Du har rätt i mycket du säger, men jag tror aldrig vi kan se Guds ingripande med att ta tag i det i egen kraft.

   Men det är uppenbarligen svårt att samla folk till allvarligt menad bön, bekännelse hur vi sårat och sårar Kristi Kropp.

   Svårt att ödmjuka oss att be om förlåtelse och förlåta andra.

   Svårt att be om den helige Andes ledning, och gå och göra vad Herren säger. Lägga våra egna "tankefunder" under Kristi lydnad.
   När vi löser saker efter vår klokskap, så kan det lätt bli "en Isamel"

   Radera
  7. Kristina,

   -Det är väl bara bra - mycket bra - om kristendomens freds-frids- och kärleksbudskap finns i botten på politiken och att besluten där allmänt vilar på kristna värderingar!

   Se på Angela Merkel, som inte sticker under stol med detta!

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
 9. BOD,

  Kanske nickar Kristina bifall därför att hon till skillnad mot Dig bejakar sanningen och inte drömmen om en folkkyrka med annan religion än den apostoliska kristendomen som SVeK lögnaktigt påstår sig vara bunden till och du som politruk totalt negligerar i den sk. "demokratins" namn.

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. HH,

   -Se svar ovan, alltså tidigare inläggs fakta, vilka Du helt förbigår.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
 10. BOD,

  Dina sk "fakta" är utopiska drömmar om hur det möjligen skulle kunnat vara fjärran från reella fakta.

  Tyvärr tycks du vara oförmögen att känna igen sanningen. Var Du lika okänslig för sanningen som journalist så arma tidning och journalistkår om du representerar denna.

  I övrigt. Lär dig läsa innantill och ta av dig de rosafärgade glasögonen! Det kanske hjälper.

  //HH

  SvaraRadera