måndag 16 oktober 2017

Det kyrkliga förfallet

Där "separatismen slagit djupare rötter; där blir brytningen med kyrkan och dess ordningar fullständig, där har man icke annat än förakt öfrigt för kyrkans ämbete och verksamhet, där uppenbarar sig ohöljd den subjektivism, som är separatismens innersta väsende och som i längden - det visar historiens erfarenhet - utvecklar sig till religiös likgiltighet och ytlig rationalism." (34)

Med få undantag bedrivs dock kristendomsundervisningen "värdigt och med trohet mot bekännelsen". En liten markering i denna tid görs dock: "Naturligtvis är därmed icke sagdt, att den alltid uppbäres af det nit och den visdom, som endast kristlig erfarenhet föder." Riktigt vad följande mening ska betyda, är inte omedelbart tillgängligt: "I fråga om undervisningen i kristendom gifves i allmänhet företräde åt de kvinnliga lärarna:" (35)

Så kommer vi till mediefrågorna. "Ja, för en stor del af vårt folk utgöra, kan man säga, tidningarna den hufvudsakliga, den så godt som enda själafödan." Det kunde vara gott om tidningarna bidrog till god folkuppfostra. "Men det är hjärtskärande att tänka på den förfärliga skada de vålla, när de - och detta är ju så ofta fallet - verka i en kristendomsfientlig tidsandas tjänst." Allmänheten köper okritiskt tidningar. "Ock så kan det inträffa, att kyrkvänliga, till och med gudsfruktiga personer kunna prenumerera på kyrkfientliga tidningar. Hvad som särskildt är att beklaga i fråga om tidningspressens inflytadne - och här faller en skuld på den politiskt konservativa pressen likaväl som på den liberala och radikala - det är den partifanatism och därmed följande hatfullhet och bitterhet i sinnena, som den uppammar och som verkat förstörande på folkfriden och endräkten." (35)

Till eländet hör förstås bristerna i det sedliga livet. "I hög grad främjande för osedligheten äro de så godt som öfverallt förekommande offentliga danstillställninarna, som utom i de nämnda godtemplarhusen anordnas i de här och hvar uppförda s. k. folkets hus, i enstaka lekstugor och sommartid på de talrika dansbanorna, mot hvilka mångenstädes föres en energisk, men alltför ofta fåfäng utrotningskamp. Sverige - den klagan ljuder ofta bland oss vemodsfull och bäfvande - Sverige dansar äfven under det år av världssmärta, som vi nu få genomlefva. Gud förbarma sig öfver oss!" (31)

"Allt detta elände, på hvilket jag nu pekat hän, kommer tydligtvis ytterst däraf att man vänder sig bort från kristendomen. Ju mera man tappar bort den, desto mindre motståndskraft har man mot det ondas lockelser." (32)

Nog kan man anta "att den sådd icke blir utan frukt, som strös ut genom flitigt utkolporterade otrosskrifter och väl ännu mera genom ymnigt spridda tros- och kyrkofientliga tidningar. (33)

Nu vet ni hur biskopen i Göteborg, teologie och filosofie doktorn, kommendören av Nordstjerneorden (med stora korset)  E.H. Rodhe såg på läget år 1915. Handlingar rörande  Prästmötet i Göteborg (Göteborg 1915). Han konstaterade att erfarenheten visat "frikyrkans oförmåga att kunna öfvertaga vårt folks kristliga vård och fostran." (8) Det är uppenbart att biskopen inte är tillfreds med statskyrkans tillstånd heller. Han saknar männen i gudstjänsten till exempel. Deras antal är "försvinnande litet i jämförelse med kvinnornas." (22) Biskopen menar att hans lägesbeskrivning "bör väcka till själfprövning. Ja, härtill böra vi manas särskildt genom tanken på den fara, som hotar, att deltagandet i den sköna Herrens gudstjänst skall börja aftaga." (23)

Jag letade efter en annan bok när prästmöteshandlingarna sökte mig. Medge att denna fjärran spegel är av intresse. Biskopens lägesbeskrivning är för oss historia, det han fruktade är vår situation. Och vi ser 100 år tillbaka, en rätt kort tid trots allt. Biskopen talade blott en generation innan jag kom till. Och han var kulturkritisk. Reaktionär, förstås. I bondetåget vill han se fosterlandskärleken manifesterad. (32). Något egentligt program för att ta sig an den nya tidens utmaningar har han inte, han lika lite som de andra biskoparna. Att han klagar över partifanatismen är tänkvärt för den som besinnar hurudant kyrkostyre vi håller oss med.

Nu finns det gott om folk som idogt praktiserar sin ovilja att se hur logiskt det mesta avvecklat sig. Det ena hänger ihop med det andra. Just detta vill ett allt mindre betydande fåtal se. Illusionsmakeriet hanterar i stället tillvarons förtretligheter. Förnimmelser blir sakunderlag, inte analyser, allra minst analyser som handlar om själva missionsuppdraget. Svenska kyrkans situation hade förstås kunnat vara en annan, men den situation som är, är på sitt sätt alldeles begriplig och logisk. Saken handlar om det kyrkliga ledarskapet, det är givet. Men det kanske inte bara är en uppsättning ledare som borde nödga oss att fundera över vad det är att vara kyrka i nihilismens tidevarv?


23 kommentarer:

 1. Och tänk bara på alla kaftaner som sytts upp genom åren till stora kostnader. Till vilken nytta egentligen?

  kan man fråga sig
  /John

  SvaraRadera
  Svar
  1. Finns det någon andrahandsmarknad för kaftaner? Har de något värde? /John

   Radera
  2. Alla ska leva, även skräddarna!

   Radera
 2. Och ändå
  hade man på Rhodes tid inte SKÄRMEN.
  Vart det narkotiska skärmberoendet skall leda oss vete ---

  Skallagrim

  SvaraRadera
  Svar
  1. Omskakande läsning angående skärmen:

   https://www.theguardian.com/technology/2017/oct/05/smartphone-addiction-silicon-valley-dystopia

   Lars Jensen

   Radera
 3. -Men kyrkan lever ju - i hela landet!

  -Domedagen är nära, förfallet är ett faktum, kyrkan håller på att rämna!

  -Men, bäste bloggare, det är inte så. Det vet Du också från Din front: Du har årligen - 34 gånger är det väl i KM? - hört Uppsaladomens mäktiga klockklang, hört Gud äras och lovprisas där, liksom den Högste står i centrum i alla andra landets öppna kyrkor vid varje mässa och gudstjänst. Du har förrättat dop, konfirmationer, vigt människor vid varandra i ljusa färger till ett förhoppningsvis lyckligt liv tillsammans och med kommande telningar. Och Du har som erfaren präst sett till att de har fått sista vilan i vigd jord för att en gång åter få möta sina nära och kära.

  Du har hört och njutit av fantastiska klassiska körverk i kyrkan, sett fantastiska altartavlor med Jesus i centrum av lärjungaskaran. Du ber dagligen till den Högste och gläds åt att Sverige är ett kristet land.

  Påstå därför vänligen inte att vi har ett "kyrkligt förfall" i Sverige. Svenska kyrkan lever, Gud lever. Han och Hans Son prisas och äras i dess katedraler.
  Varje söndag, i vissa kyrkor varje dag!

  Vardaglig bekymmer för kyrkan, javisst. De kan lösas.
  Men dystopi och domedagsprofetior?
  Nej.

  Svenska kyrkan är inte i förfall. Den som påstår det, vet inte vad han eller hon pratar om. Men Du vet ju vad Du säger - och skriver! Därför ber jag dig att varken säga eller skriva ordet "förfall" igen.
  Är vi överens?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hur kan herr Dike yttra sig om allt detta?

   Herr Dike
   SOM ALDRIG NÅGONSIN SÄTTER SIN FOT I EN KYRKA?

   Hur är det möjligt? Berätta för oss! /John

   Radera
  2. Emellanåt - t ex idag - blir det nödvändigt att påminna dig om att det är Dags blogg (dvs inte din!) och att det är Dag som besitter den teologiska såväl som den teoretiska och praktiska kompetensen (dvs inte du!) och har erfarenheten av ett långt liv i Herrens och Kyrkans tjänst (dvs inte du!). Därför gör du dig själv en otjänst genom att nästan dagligen försöka "knäppa Dag på näsan" genom att briljera med hur oinsatt du är i resp ärende.

   Jag i Halland

   Radera
  3. Förfall eller inte avslöjas nog mer av statistiken än av personliga tyckanden.
   Sedan undrar jag hur många mil eller invånare det kan vara mellan högmässorna för att man ska kunna hävda att man verkar över hela landet?
   Det kan ju knappast vara lagstiftarens mening att det ska finnas en gudstjänst i hela Luleå stift, så var går rimligen gränsen?
   En högmässa inom 40mil eller 100000 invånare?

   Radera
  4. Jag i Halland,

   -Du upplyses vänligen om att det är jag som kommenterar och reflekterar över Dags texter och åsikter, och att jag inte har ändrat uppfattning om vad jag skrev tidigare i dag.

   Den beskrivningen av Svenska kyrkan står jag för med glädje och stolthet. Det skulle aldrig falla mig in att trampa så på denna kyrka som vissa andra här på kommentarfältet har satt i system och som jag finner ovärdigt, motbjudande och oförklarligt.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  5. "Ovärdigt, motbjudande och oförklarligt" tycker ofta de som makten haver att opposition är!

   Radera
  6. Tänk, BOD, att ditt svar kl 1840 inte på något vis avvek från svar det jag förväntade mig!

   Jag i Halland

   Radera
  7. Återigen: Herr Dikes arvodesomtöcknade dillerier om sv"k" är komplett värdelösa eftersom han själv aldrig går i kyrkan. /John

   Radera
 4. Men kyrkan har en annan uppgift nu, att verka för de goda krafterna i samhället oavsett trosuppfattning.
  Modernismens seger över mörkermännen är fastslagen.

  SvaraRadera
 5. När någon/några(?) av stiftsgrupperna i Lund inbjöd Per Frostin och Bertil Gärtner till en sittning om "En svensk befrielseteologi" framkom två tydliga svar:
  1. Frostin menade att språket förtryckte så markant att ett nyspråk behövdes. Han formulerade senare "Trons grammatik" som använts i (fort/ut?) bildning och fått sitt direkta uttryck i den nuvarande Handboksrevisionen. Kyrkostyrelsens revisionsgrupp kunde pröva handboksförslagen utifrån den grammatiken (den finns tryckt).
  2. Biskop Bertil menade (som tydligen redan Rodhe) att det var medierna som begränsade människors möjligheter att uttrycka sig och tänka utanför boxen.
  Det förefaller otvivelaktigt att det är mediarevolutionen som skakat svensk offentlighet de senaste decenniet. Märkligt att Reinfelts öppna hjärta skulle driva på den utvecklingen.
  Den stora skillnaden i detta handboksarbete, med föregående kyrkoval, är ju att medierna har börjar ställa frågor på ett sätt som man inte gjort tidigare. 90-talets nya begrepp i mentalitetslandskapet har landat i en krass kyrkopolitisk tanke.
  Tanken om att det är hen-begreppet som ska göra trons liv relevant belyses på nytt och på nytt.
  Påven Franciskus har av många fått godkänt, t.o.m. i svensk media. Han skulle antagligen ha trivts ännu bättre med biskop Bertil. Jag kan inbilla mig att de träffades när det begavs sig i Latinamerika på 80-talet.
  Om nu både språkdräkt och media har knäppts upp - är då befrielsen kommen? Kyrkoförfallet - ivarjefall vad gäller SvK - förefaller tvärtom eskalera. Men antagligen beror det snarast på att sanning om Sveriges andliga tillstånd går i dagen.
  3. Befria hemmen till platser där föräldrarna kan anmoda sina unga och gamla(!) till andakt, bibelläsning och gemenskap i Kristus utan att det blir anmälningar och låsningar. Då kanske ett nytt mycel kunde ta form utifrån vilket ett församlingsliv kunde bli synligt och bekräftat av präster som bekänner Jesu namn, sända av biskopar som ännu bär namnet.an

  SvaraRadera
 6. BOD,

  Vad kan man kalla en kyrka som "lär" Kristendom utan Gud? En kyrka som förnekar änglar? En kyrka vars biskopar funderar i termer av att täcka över heliga attribut-de du annars använder som motivering till det lögnaktiga påståendet att SVeK är en Kristi Kyrka?

  En ÄB vald av politruker som förnekar att Jesus är vägen, sanningen och livet att ingen kommer därin utan Honom? Att hon inte är ensam i denna åsikt utan stöds av andra politrukvalda biskopar gör knappast saken bättre --eller?

  En "kyrka" som inte vill tala om "Gud fader utan om "Gud moder". En "kyrka" som förnekar större delen av trosbekännelsen?

  En "kyrka" som frankt deklarerar att "tro vad Du vill bara Du betalar kyrkoavgiften. Är detta en Kristi Kyrka?

  En kyrka som flörtar med ISlam och lämnar sina kristna åt sina fiender utan att ens protestera- är detta en Kristi Kyrka?

  En "kyrka som avkragar sina rättrogna präster men befordrar sina skrymtare , PK-tillvända och politiskt anpassliga- är detta en Kristi Kyrka?

  En Kyrka som på papperet hyllar sina föregångsmän men aldrig skulle tillåta dem att idag prästvigas. Är det vad Du menar med en Kristi Kyrka?

  Nej, att Du som politruk inte ser förfallet säger en hel del om politrukandet men också om SVeK.

  Tror Du att det räcker att vid speciella tillfällen genomföra högtidliga "Gudstjänster" om man däremellan genomför rent hädiska sådana?

  Du talar om KM och dess öppnande. Ja det är högtidligt värre där sossarna tillsammans med Visk innan högt och ljudligt skränat internationalen.

  "Från höjden vi ej frälsarn hälsa. Ej Gudar furstar stå oss bi. Nej själva villja vi oss frälsa. Från intet allt vi vilja bli.

  Skall detta bli en ny psalm?

  Nej sluta Du med att tala om vad andra får säga och ansträng Dig att svara på de repliker Du får.

  Börja t ex med att antingen sluta med att tala om osant, grovt osant, absurt som jag tidigare bett Dig svara på vari det osanna , grovt osanna och absurda ligger.

  Att komma med påståenden utan att kunna bestyrka dem samtidigt som man kallar andra för lögnare även om du fet nog undvikit själva ordet så har kommentaren inneburit just detta.

  Inse för en gångs skull att visserligen mottar Du arvoden men det är för att gynna SVeK och inte Kristi Kyrka. Den vet Du inget om, vill antagligen inte veta ?

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack HH//Länsmansdjäveln

   Radera
  2. Vem är HH? Varför är hen anonym?

   Radera
 7. Till bloggens läsare och kommentatorer!

  -Den som lugnt, sansat och utan förutfattade mening läser vissa signaturers återkommande personangrepp med ord och tillmälen, vilka kan karakteriseras som semantiska avloppsutsläpp - dag efter dag - drar säkert egna slutsatser av utsläppen.

  Det gör inget om de öppet reagerar mot nivån på dessa, eller - snarare - den totala bristen på nivå.

  Dessa ständiga bottensatser i debatten säger ju mer om utsläpparna än om mottagaren - eller hur?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 8. BOD,

  Och vad är osant, grovt osant , absurt i ovannämnda?

  Istället för att gny utan motivering förklara vad som är just fel i ovannämnda?

  Ifall Du vill hävda absurt så kan jag hålla med men jag är övertygad att det då inte är samma saker vi tycker är absurt.

  Du tycks tycka att sanningen är absurd därför att det är sanning och då går emot dina rosafärgade utopier.

  Byt glasögon och börja reagera inför vad som sker inom SVeK och oavsett annat. Börja tala om vari det eventuellt osanna ligger istället för att brista ut i litanior utan verklighetsbakgrund.

  //HH

  SvaraRadera
 9. HH,

  -Här är ett av många, många, många exempel på grov osanning:
  "En kyrka som avkragar sina rättrogna präster men befordrar sina skrymtare, PK-tillvända och politiskt anpassliga".

  -Fräck, grov och falsk är mitt omdöme om en slik mening.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 10. BOD,

  Jaha och vilka biskopar har valts som inte är politiska anpasslingar?

  Vilka andra präster än just "rättrogna" dvs inte styrda av PK och Tidsandan har avkragats?

  Påpekar också att som präster har ni haft tom sådana som i TV agerat häxa utan att avkraga.

  Biskopskanditater som förnekar änglar utan att agera.

  Så vari ligger det osanna nu igen.

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vilken biskop förnekar änglar existens? Vem är du, HH? Du skriver mycket utan att våga stå för vem du är!

   Radera